Naujos lietuviškos klaviatūros(pagal Lietuvos standartą LST 1582:2000) įdiegimo parengimas 

Turinys

Įvadas

1. Kompiuterio klaviatūros

2. Standartinės lietuviškos klaviatūros (pagal LST 1582) sandara

2.1. Ženklų aibė

2.2. Ženklų išdėstymas

2.3. Bendras klaviatūros vaizdas

3. Klaviatūros tvarkyklės

3.1. Bendroji dalis

3.2. Windows95 paketas

3.3. Windows98 paketas

3.4. WindowsME paketas

3.5. WindowsNT paketas

3.6. Windows2000 paketas

3.7. WindowsXP paketas

4. Metodiniai nurodymai

4.1. Lyg3 pakaitalas – kairysis Vald+Alt

4.2. 47 klavišų klaviatūra

Literatūra

Priedai

1 priedas. Bendras klaviatūros vaizdas

2 priedas. Windows DDK (Device Development Kit)

3 priedas. ISO 5589-13 lentelė4

4 priedas. LST 1590-3 lentelė (1257)

5 priedas. LST 1590-1 lentelė (775)

 

5. Standarto LST 1582 vertimas į anglų kalbą I–IV, 1–12

Byla (1582en.doc).

Įvadas

Klaviatūra tekstams rinkti pirmiausia atsirado rašomosiose mašinėlėse. Lotynišką abėcėlę vartojančiose šalyse prigijo raidžių išdėstymas QWERTY, pavadintas pagal pirmąsias antrosios klavišų eilės raides. Ne visoms kalboms jis vienodai tinkamas, nes skiriasi raidžių rinkiniai bei jų dažniai. Todėl atsirado nežymių QWERTY išdėstymo modifikacijų, kuriose pakeičiama viena kita raidė, akivaizdžiai pašalinanti įnešamą disharmoniją į tos kalbos tekstų rinkimą. Prancūzai vartoja AZERTY išdėstymą, vokiečiai – QWERTZ. Šias modifikacijas perėmė ir kai kurios kitos kalbos. Lietuviai naudoja į prancūzišką panašų išdėstymą ĄŽERTY.

Kompiuterio klaviatūros pagrindinė paskirtis rinkti tekstus, t.y. ta pati, kaip ir rašomosios mašinėlės klaviatūros. Todėl natūralu, kad kompiuterio klaviatūroje buvo priimtas toks pats arba beveik toks pats ženklų išdėstymas, kaip ir rašomosios mašinėlės.

1. Kompiuterio klaviatūros

Pirmieji tekstą apdorojantys kompiuteriai atsirado JAV. Amerikiečiai pirmieji į kompiuterius perkėlė ir savų rašomųjų mašinėlių klaviatūrą. Jie taip pat sukūrė ir daugiausia programų kompiuteriams, jose panaudodami visus klaviatūra renkamus ženklus, kai kuriems jų suteikdami naują prasmę. Dėl to kitos kalbos susidūrė su nauja problema: jų klaviatūrose buvo reikalingi ne tik savos kalbos ženklai, bet ir kai kurie amerikietiški ženklai (pvz., @, #, $) vartojami jau nebe amerikietiška, o „kompiuterine“ prasme ir dėl to reikalingi kiekvienam vartotojui. Taigi teko didinti ženklų aibę.

Paprasčiausias būdas padidinti ženklų aibę yra klavišų skaičiaus didinimas. Tačiau jis netechnologiškas, nes klavišų skaičiaus didinimas keičia mechaninės klaviatūros dalies gamybą. Todėl buvo pasirinktas paprastesnis ir radikalesnis ženklų aibės didinimo kelias, įvedant dar vieną (trečią) lygį (registrą), t.y., vienam klavišui paskiriant tris ženklus. Šitokiu keliu nuėjo visos Europos šalys, vartojančios lotyniškąją abėcėlę (Grigas, 1997). Jų patirtis buvo įteisinta ISO standarte (ISO/IEC 9995).

Lietuvoje buvo sudaryti du klaviatūros standartai: ĄŽERTY (LST 1205-92) ir ergonominės (LST 1092-89).

ĄŽERTY klaviatūros išdėstymas yra artimas rašomosios mašinėlės klaviatūros išdėstymui. Ji, kaip ir rašomosios mašinėlės klaviatūra, turi tik du lygius. Dėl to į ją nepateko daugelis kompiuterio vartotojui reikalingų ženklų: raidės Q, W ir X, ženklas @ ir kt. Dėl to ši klaviatūra yra nepilnavertė ir gali būti vartojama tik kaip papildoma priemonė lietuviškiems rašto ženklams surinkti greta kurios nors kitos valstybės klaviatūros.

Ergonominėje klaviatūroje raidės išdėstytos atsižvelgiant į jų dažnius bei gretimumus lietuviškame tekste. Tačiau ji turi taip pat tik du lygius ir dėl to joje nėra daugelio kompiuterio vartotojui reikalingų ženklų. Ji praktiškai nenaudojama.

Iki šiol lietuviškoms raidėms rinkti dažniausiai buvo naudojama vadinamoji skaitmeninė klaviatūra. Tai faktiškai amerikietiška klaviatūra, kurioje lietuviškos raidės, nesančios amerikinėje klaviatūroje, išdėstytos viršutinėje eilėje vietoj skaitmenų 1–8 bei specialiųjų ženklų. Dėl to šia klaviatūra negalima surinkti visų būtiniausių ženklų ir dėl to ji, kaip ir anksčiau minėtos, yra nepilnavertė. Be to, raidžių išdėstymas nesiderina su aklojo spausdinimo metodika, o joje palikti tik du skaitmenys rodo jos ženklų aibės nepagrįstumą. Dėl to ši klaviatūra negalėjo būti priimta standartu, o jos paplitimą lėmė ta priežastis, kad namudinėmis sąlygomis ją lengviausia „pasigaminti“ iš amerikietiškos klaviatūros.

2 Standartinės lietuviškos klaviatūros (pagal LST 1582) sandara

Anksčiau aptartos lėmė, kad reikėjo parengti lietuviškos klaviatūros standartą, atitinkantį lietuviškos rašybos specifiką bei tarptautinius standartus. Buvo padaryta klaviatūrų, vartojamų Europos šalyse, apžvalga [1] ir pateiktas pradinis ženklų išdėstymo variantas [2] Vėliau klaviatūros projektas buvo daugelį kartų aptariamas bei tobulinamas. Paskutinis jo variantas 2000 m. vasario mėn. ir patapo Lietuvos standartu LST 1582, kurį priėmė Standartizacijos technikos komitetas TK4 „Informacijos technologija“. Šis standartas panaikino abu ankstesnius klaviatūros standartus: nuo 2001-02-01 standartą LST 1092-89, o nuo 2001-02-01 – standartą LST 1205-92.

2.1. Ženklų aibė

Visuotinai kompiuteriuose naudojama ženklų aibė yra ASCII aibė. Ją sudaro valdymo ženklai (33), tarpas ir 94 spausdintini ženklai: pagrindinės (26) lotyniškos raidės, skaitmenys ir specialūs ženklai. Amerikietiška klaviatūra turi visus ASCII spausdintinius ženklus (ir tik juos). Kadangi jų yra 94, todėl klaviatūroje yra 47 ženklų įvedimo klavišai: po du ženklus klaviše. Vienas gaunamas tiesiog spaudžiant to ženklo klavišą (gaunamas pirmojo lygio ženklas), o kitas – spaudžiant antrojo lygio klavišą Shift ir to ženklo klavišą.

Kitų kalbų abėcėlės, sudarytos lotynų abėcėlės pagrindu, turi dar papildomų raidžių. Tai specialiosios raidės (pavyzdžiui, Ø, Ð , Ę), raidės su diakritiniais ženklais (pavyzdžiui, É, Å, Ā, Ū) ir pan. Jas vadinsime specifinėmis raidėmis. Pavyzdžiui, vokiečių kalba turi 7 specifines raides, lietuvių kalba – 18. Be to kiekviena kalba dar turi jai būdingų kitų rašto ženklų, pavyzdžiui, kabutes.

Problemą, kaip turimuose klavišuose išdėstyti daugiau ženklų, Europos ir Lotynų Amerikos šalys išsprendė šitaip:

1) įvedė vieną papildomą fizinį klavišą;

2) įvedė trečią klaviatūros lygį, vieną iš valdymo klavišų (pvz., AltGr) deklaravus šio lygio įjungimo klavišu; tai leido ant klavišo išdėstyti ne du, o tris ženklus.

Trečiojo lygio ženklas paprastai piešiamas ant klavišo dešinėje pusėje. Pavyzdžiui, esant klavišui

nuspaudus šį klavišą, gaunamas šauktukas (!);

nuspaudus antrojo lygio klavišą ir šį klavišą, gaunamas skaitmuo 1;

nuspaudus trečiojo lygio klavišą ir šį klavišą, gaunamas ženklas @.

Raidės išdėstomos pagal savo šalies rašomąją mašinėlę. Šitaip panaudojama jau nusistovėjusi greitojo spausdinimo sistema.

Naujoje lietuviškoje kompiuterio klaviatūroje:

1) ženklų aibė yra ASCII + 18 specifinių lietuviškų raidžių + § + lietuviškos kabutės + brūkšnys + dešininis kirtis + euro ženklas;

2) ant klavišo dėstomi du arba trys ženklai, antrasis lygis įjungiamas klavišu Lyg2, o trečiasis – klavišu Lyg3;

3) raidės išdėstytos pagal lietuvišką rašomąją mašinėlę;

4) skaitmenys išdėstyti viršutinėje eilėje antrajame lygyje;

5) likusieji ženklai išdėstyti, atsižvelgiant į poravimą, rašomosios mašinėlės ir amerikines bei europines klaviatūras;

6) „mirusių“ klavišų nėra, nes lietuviškose kodų lentelėse nėra diakritinių ženklų, su kuriais būtų galima „gaminti“ kitų kalbų raides, esančias lietuviškose kodų lentelėse.

Tai pilnavertė lietuviška klaviatūra, nes ja galima rinkti

1) lietuvišką tekstą;

2) visus kitus kompiuterio vartotojui reikalingus ženklus.

2.2. Ženklų išdėstymas

Kaip buvo minėta, raidės ir skaitmenys dėstomi pagal lietuvišką rašomąją mašinėlę. Lietuviškos rašomosios mašinėlės išdėstymas iš esmės yra QWERTY išdėstymo nedidelė modifikacija, kuri vadinama ĄŽERTY. Reikia manyti, kad šis išdėstymas apmąstytas, atsiradęs dar prieškario Lietuvoje. Jame gana sklandžiai suderinti lietuviškos raštijos poreikiai su panašumu į kitų Europos valstybių klaviatūras. Panašų raidžių išdėstymą (AZERTY) turi belgai ir prancūzai. Skaitmenis antrajame lygyje dėsto valstybės, kurių abėcėlės turi daugiau raidžių – belgai, čekai, prancūzai ir slovakai, nes dažnai vartojamus skyrybos ženklus racionaliau yra dėstyti pirmajame lygyje.

Pastebėsime, kad rašomoji mašinėlė turi 46 klavišus, o europinės kompiuterio klaviatūros (tame tarpe ir naujoji lietuviška) – 48.

Taigi, lietuviškoje kompiuterio klaviatūroje (1 pav.) raidės užima klavišų B01–B10, C01–C12, D01–D12 ir E12 pirmąjį ir antrąjį lygį, skaitmenys – klavišų E01–E10 antrąjį lygį.

Į likusias laisvas vietas dėstomi visi kiti ženklai. Jiems panaudojami visi trys lygiai. Laikoma, kad pati geriausia padėtis yra pirmajame lygyje (ženklą surinkti pakanka nuspausti vieną klavišą), po to antrajame lygyje ir galiausiai trečiajame lygyje. Natūralu, kad dažniausiai reikalingus ženklus reikia dėstyti pirmajame lygyje, o rečiausius – išdėstyti trečiaisiais. Nors ergonominiu požiūriu antrasis ir trečiasis lygiai yra vienodi: abiem atvejais renkant ženklą reikia spausti du klavišus – lygio klavišo ir ženklo klavišo. (Prieštaraujantys galėtų sakyti, jog fiziniai antrojo lygio klavišai yra du – vienas kairėje klaviatūros pusėje, kitas dešinėje – ir tai suteikia papildomus patogumus. Bet trečiojo lygio klavišas Lyg2 dešinėje pusėje dažnai gali būti modeliuojamas kombinacija Vald + Alt, esančia kairėje pusėje. Nors šiuo atveju reikia spausti tris klavišus).

Svarbiausi skyrybos ženklai dėstomi viršutinės eilės pirmajame lygyje. Daugiausiai rašte vartojamiems ženklams – taškui (.) ir kableliui (,) skiriamos geriausios vietos šios eilės centre – gretimi klavišai E06 ir E07, spaudžiami kairės ir dešinės rankos smiliais. Toliau į kairę nuo šių ženklų dėstomas dvitaškis (:) ir kabliataškis (;). Jie, būdami greta, sudaro tam tikrą logiškai įsimenamą skyrybos ženklų eilę. Pastebėsime, kad šie keturi ženklai vienaip ar kitaip grupuojami daugelyje užsienio šalių klaviatūrų.

Skliaustai yra poriniai ženklai, todėl jie dėstomi ant gretimų klavišų. Dažniausiai vartojami paprastieji skliaustai (). Todėl jie dedami į klavišų E09 ir E10 pirmąjį lygį. Ant šių klavišų, tik antrajame lygyje, šie skliaustai yra ir amerikinėje klaviatūroje.

Laužtiniai ir riestiniai skliaustai yra retesni ženklai, todėl jie dėstomi trečiaisiais. Be to, laužtiniai skliaustai dėstomi ant tų pačių klavišų, kaip ir paprastieji, tik kitame lygyje. Toks skliaustų grupavimas turėtų palengvinti jų vietos įsiminimą.

Kodų lentelėse apstu įvairiausių kabučių, bet reikiamą kabučių formą nusako kalbos taisyklės. Lietuvių kalboje jos tokios:

atidaromosios kabutės – du kableliai apačioje („);

uždaromosios kabutės – du apversti kableliai viršuje (“).

Šitokios kabutės yra taip pat vokiečių, islandų ir čekų ir slovakų kalbose.

Kabutės („ ir “) taip pat yra poriniai ženklai. Todėl jos dėstomos ant gretimų klavišų B08 ir B09. Pirmuose klaviatūros projekto variantuose abi kabutės buvo dėstomos ant to paties klavišo skirtingų lygių. Pirmajame lygyje apatinės (atidaromosios) kabutės, antrajame (aukščiau) – viršutinės (uždaromosios). Tačiau vėliau buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad lengviau įsimenama kabučių orientacija gulsčia kryptimi (kairė-dešinė), negu stačia (apačia-viršus), nes ne visi prisimena, kurios kabutės rašomos apačioje (atidaromosios ar uždaromosios) ir kurios viršuje.

1 pav. Naujos lietuviškos kompiuterio klaviatūros ženklų išdėstymas

Ypatingą paskirtį turi skaitmenų eilės kairysis klavišas Jame išdėstyti trys kirčio ženklai: riestinio (~), dar vadinamo tilde, kairinio (`) ir dešininio (“). Šį klavišą deklaravus mirusiu, galima gauti klaviatūrą kirčiuotoms lietuviškoms raidėms rinkti. Tai paprastas ir lengvai įsimenamas papildomų, ženklų rinkimas kompoziciniu būdu. Pavyzdžiui, raidė a su riestiniu kirčio ženklu įvedama spaudžiant riestinį ženklą ~ ir raidę a. Žinoma, tam tikslui reikalinga speciali tvarkyklė ir atitinkamas šriftų rinkinys. Du ženklai – tildė ir kairinis kirtis – ant to paties klavišo yra ir amerikinėje klaviatūroje. Kompiuteryje jie vartojami ir kaip savarankiški ženklai.

Dešiniojo kirčio ženklo, kaip savarankiško ženklo, vartojimas yra problematiškas, kadangi jo neturi pagrindinė kodų lentelė, kurią apibrėžia standartas LST ISO/IEC 8859-13 (žr. 3 priedą). Bet būdamas trečiame lygyje jis niekam ir nemaišo.

Tam tikrą porą sudaro ženklai < ir >. Dauguma Europos valstybių juos dėsto klavišo B00 pirmajame ir antrajame lygyje. Tą patį padarėme ir mes.

Kiti ženklai išdėstyti atsižvelgiant į jų vietą rašomojoje mašinėlėje bei amerikinėje klaviatūroje.

Šauktukas (!) yra klavišo E01 pirmajame lygyje ir sutampa su mašinėle, o taip pat su amerikietiška klaviatūra tik kitame lygyje.

Klaustukas (?) yra klavišo E11 pirmajame lygyje ir sutampa su mašinėle.

Įstrižas brūkšnys (/) yra klavišo E03 pirmajame lygyje ir sutampa su rašomąja mašinėle.

Brūkšnelis (-) ir pabraukimo brūkšnys (_) dėstomi klavišo E02 pirmajame ir trečiajame lygyje. Brūkšnelio vieta sutampa su rašomąja mašinėle, o jo grupavimo su pabraukimo brūkšniu idėja perimta iš amerikietiškos klaviatūros.

Lygybės ženklas (=) yra klavišo E08 pirmajame lygyje. Kadangi dvitaškis ir lygybė yra tame pačiame lygyje, o jie spaudžiami skirtingų rankų pirštais, toks jų išdėstymas yra palankus programuotojams, dažnai renkantiems priskyrimo ženklą, sudarytą iš šių dviejų ženklų.

Pliuso ženklas yra klavišo E11 antrajame lygyje vienu klavišu kairiau negu amerikinėje klaviatūroje.

Ženklas et (@) išdėstytas klavišo E01 trečiajame lygyje vienu klavišu kairiau negu amerikinėje klaviatūroje.

Ženklai #, $, ^, & ir * išdėstyti ant tų pačių klavišų, kaip ir amerikinėje klaviatūroje (E03–E04 ir E06–E08) tik trečiajame lygyje.

Paragrafo ženklas (§) ant to paties klavišo E05, kaip ir rašomoje mašinėlėje, tik trečiame lygyje. Paragrafo ženklo neturi amerikietiška klaviatūra. Tačiau jis buvo rašomojoje mašinėlėje ir vartojamas lietuviškoje raštijoje (ir ne tik lietuviškoje – savo klaviatūrose paragrafo ženklą turi daugelis valstybių – iš peržiūrėtų 22 klaviatūrų 17 turi šį ženklą).

Procento ženklas (%) yra klavišo E12 trečiajame lygyje – vienu klavišu dešiniau, negu rašomojoje mašinėlėje.

Brūkšnys (–) į lietuvišką klaviatūrą įtrauktas pirmą kartą. Jam skiriamas ir „naujausio“ klavišo B00 trečiasis lygis.

1997 m. Europos Sąjunga pasiūlė visoms Europos valstybėms į savas kodų lenteles ir klaviatūras įtraukti Europos valiutos vieneto euro ženklą. Jis atrodo kaip stilizuota raidė E: raidė C, kurios viduje yra ją kertantis lygybės ženklas. Šis ženklas bus visuotinai naudojamas informacijos technologijoje, todėl turi būti galimybė jį įvesti, saugoti, apdoroti, spausdinti. Įtrauktas jis ir į aprašomą klaviatūrą – trečioje pozicijoje prie raidės E. Tai atitinka Europos Komisijos rekomendacijas.

Paprastos kabutės (") išdėstytos ant klavišo C11, kaip ir amerikietiškoje klaviatūroje, tik trečiajame lygyje.

Likusieji ženklai: į kairę pasviręs brūkšnys(\), status brūkšnys (|) ir apostrofas (') išdėstyti ant klavišų B10, C12 ir E11 trečiaisiais.

Specialiųjų ženklų išdėstymo charakteristikų suvestinė pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė

Pastebėsime, kad skaitmenų srityje dešimtainės trupmenos skyriklis, kurį tarptautinis standartas (ISO/IEC 9995) taip ir vadina, jo nekonkretizuodamas, kadangi jis gali būti kablelis (Europoje) arba taškas (JAV). Lietuvoje trupmenos skyriklis yra kablelis. Todėl šis klavišas žymimas kablelio ženklu.

Viena iš svarbių klaviatūrą apibūdinančių charakteristikų yra ženklų aibė. Jei ši aibė skurdi, gali pritrūkti dažnokai reikalingų ženklų. O jei aibė labai plati (įtraukti ir rečiau naudojami ženklai, kitų kalbų raidės), atsiranda daug trečiųjų ženklų ir klaviatūros klavišai gaunasi „prišiukšlinti“. Tai nepatogu spausdinimo metu. Manome, kad lietuviškoje klaviatūroje specialiųjų ženklų skaičius yra maždaug optimalus.

Ženklai išdėstyti taip, kad standartinė klaviatūra kuo mažiau skirtųsi nuo jau naudotų išdėstymų. Visos raidės, skaitmenys ir svarbiausi skyrybos ženklai (taškas, kablelis, dvitaškis, skliaustai, šauktukas, klaustukas, brūkšnelis ir įstrižas brūkšnys) yra tose pačiose vietose, kaip tradicinėse ĄŽERTY klaviatūrose. Daugelis kitų (matematinių arba kompiuterinių) ženklų yra tose pačiose vietose, kaip ir amerikinėje klaviatūroje.

Naudojama standartinė europietiška fizinė 48 klavišų klaviatūra. Dėl to lietuviškos klaviatūros gamyba nekelia technologinių problemų.

2.3. Bendras standartinės klaviatūros vaizdas

Bendro klaviatūros vaizdo variantas pateiktas 1 priede.

3. Klaviatūros tvarkyklės

3.1. Bendroji dalis

Windows sistemose klaviatūrų išdėstymams aprašyti naudojamos trys skirtingos technologijos.

Windows 95, 98 bei Millennium sistemose klaviatūrų išdėstymai apipavidalinti kaip kbd tipo failai. Išdėstymai aprašomi nustatyto formato lentelėmis kiekvienai klaviatūros būsenai (žr. 2 priedą). Pateikiami kbdlts.kbd failai realizuoja LST 1582 klaviatūros išdėstymą 8-ių bitų kodų puslapiui 1257, patvirtintam Lietuvos standartu LST 1590-3 (žr. 4 priedą).

Windows NT, 2000 ir XP sistemose klaviatūrų išdėstymai apipavidalinti kaip funkcijų dll tipo failai. Funkcijos savo ruožtu grąžina nuorodą į lenteles. Kitas svarbus skirtumas nuo aukščiau minėtų kbd tipo lentelių yra tas, kad čia nenaudojami nacionaliniai 8-ių bitų kodų puslapiai, tvarkyklė iš karto grąžina programai Unikodo (Unicode) simbolius, koduojamus dviem baitais (žr. [12]). Pateikiami kbdlts.dll failai realizuoja LST 1582 klaviatūros išdėstymą Unikode.

Tuo tarpu MS-DOS programos vis dar naudojasi prieš 20 metų IBM sukurta klaviatūros tvarkykle, kuriai išdėstymai aprašomi specialia scenarijų kalba. Atskiras scenarijus rašomas kiekvienam klaviatūros išdėstymui ir kiekvienam palaikomam kodų puslapiui (savaime suprantama, 8-ių bitų galios puslapiui). Po to scenarijai grupuojami į specialius tvarkyklei prieinamus bibliotekinius failus. Pateiktuose bibliotekiniuose failuose keyblt.sys ir keyboard.sys yra LST 1582 klaviatūros išdėstymai kodų puslapiams 775 ir 437. Lentelė 775 įteisinta Lietuvos standartu 1590-1 (žr. 5 priedą).

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad DOS posistemės realizavimas Windows 9x sistemose ir sistemose paremtose NT technologija, kardinaliai skiriasi.

Windows 9x DOS funkcionuoja kaip savarankiška sistema su savo tvarkyklėmis ir gali būti valdoma MS-DOS komandomis. Gi NT technologijos sistemose kompiuteris yra pilnai valdomas NT branduolio. DOS veikia kaip virtuali DOS mašina, visi nustatymai daromi tik Windows interfeiso pagalba, tame tarpe ir kodų puslapio bei klaviatūros išdėstymo parinkimas. Taip pat nereikėtų painioti DOS posistemės su NT Command Prompt langu. Šiame lange dirba Win32 konsolinio režimo programos ir veikia tik Windows NT tvarkyklės.

Pastaba. DOS aplinkoje trys ženklai trečiame lygyje L3 (klavišo E00 dešininis kirtis, klavišo D03 euro ženklas ir klavišo B00 brūkšnys) nerealizuoti, nes jų nėra 775 kodų lentelėje. Standarte 1582 yra speciali pastaba, įteisinanti tokią situaciją.

Tvarkyklių kompleksą sudaro 6 paketai: Windows95, Windows98, WindowsME (Millennium), WindowsNT, Windows2000 ir WindowXP. Kiekviename pakete yra po dvi tvarkykles: viena skirta Windows terpei, o kita – atitinkamai DOS terpei. Taigi iš viso yra 12 tvarkyklių. Nors kiekviena operacinė terpė turi savo ypatumus, visų paketų sandara ir funkcionalumas (instrukcijos, instaliavimo scenarijai, klaviatūrų išdėstymo vardai) kiek galint unifikuota. Visi klaviatūrų išdėstymai pagal LST 1582 turi tą patį pavadinimą Lithuanian (žr. 2 lentelę). Tai leis vartotojams nesunkiai pasinaudoti šiais paketais, pereinant iš vienos sistemos į kitą.

2 lentelė. Klaviatūrų išdėstymų ir vardų suvestinė lentelė.

Seni išdėstymai ir vardai

Nauji išdėstymai ir vardai

Seni vardai

Komentaras

Nauji vardai

Komentaras

Windows95

Lithuanian

Senas ĄŽERTY

Lithuanian

Pagal LST 1582

Windows98

Lithuanian

Senas ĄŽERTY

Lithuanian

Pagal LST 1582

WindowsME

Lithuanian IBM

Lithuanian

Senas ĄŽERTY

Skaitmeninė

Lithuanian

Lithuanian (Numeric)

Pagal LST 1582

Skaitmeninė

WindowsNT

Lithuanian

Senas ĄŽERTY

Lithuanian

Pagal LST 1582

Windows2000

Lithuanian IBM

Lithuanian

Senas ĄŽERTY

Skaitmeninė

Lithuanian

Lithuanian (Numeric)

Pagal LST 1582

Skaitmeninė

WindowsXP

Lithuanian IBM

Lithuanian

Senas ĄŽERTY

Skaitmeninė

Lithuanian

Lithuanian (Numeric)

Pagal LST 1582

Skaitmeninė

Pastaba. DOS'o tvarkyklė yra viena ir išreikštinio vardo neturi.

Toliau pateikiami trumpi visų paketų aprašai. Patys paketai pateikti zip archyve su atitinkama katalogų hierarchija. Tai leis nesunkiai įdėti juos į interneto puslapį būsimajam parsisiųsdinimui (downloading).

3.2. Windows95 paketas

Paketas susideda iš penkių bylų:

– kbdlts.kbd tvarkyklė Windows 95 aplinkai,

– keyblt.sys tvarkyklė DOS aplinkai,

– kbdlts95.inf įdiegimo scenarijus,

– kbdlts.gif klaviatūros paveikslas,

– instrukcija95.txt instrukcija txt formatu.

Įdiegimo metu Windows 95 klaviatūros išdėstymas Lithuanian pakeičiamas išdėstymu pagal LST 1582 irgi su pavadinimu Lithuanian.

Savaime suprantama, kad čia daroma natūrali prielaida, kad kompiuteryje yra įdiegta Pan European Windows 95 versija, nurodant lietuvių kalbą pagrindine.

Įdiegimas

Ties byla kbdlts95.inf spaudžiame dešinį pelytės klavišą ir iš atsiradusio meniu pasirenkame Install.

Toliau, lietuvišką klaviatūrą pasirenkame taip kaip įprasta Windows 95 sistemoje: Control Panel lange atsidarome Keyboard įrankį, po to Language langutyje spaudžiame mygtuką Add..., pasirenkame kalbą Lithuanian ir spaudžiame OK. Jei reikia, pasirenkame lietuvišką klaviatūrą kaip pagrindinę: ties eilute Lithuanian spaudžiame mygtuką Set as Default ir dar kartą spaudžiame OK.

Perkrovus kompiuterį lietuviška klaviatūra atsiras ir DOS aplinkoje. Jei norima tuojau pat pasinaudoti DOS klaviatūra, tai MS-DOS lange reikia įvesti komandą:

keyb lt,,c:\Windows\Command\keyblt.sys

Išdiegimas

Control Panel lange atsidarome Add/Remove Programs įrankį, Install/Uninstall lange pažymime „Lietuviška standartinė klaviatūra“ ir paspaudžiame Add/Remove... mygtuką.

3.3. Windows98 paketas

Paketas susideda iš penkių bylų:

– kbdlts.kbd tvarkyklė Windows 98 aplinkai,

– keyblt.sys tvarkyklė DOS aplinkai,

– kbdlts98.inf įdiegimo scenarijus,

– kbdlts.gif klaviatūros paveikslas,

– instrukcija98.txt instrukcija txt formatu.

Įdiegimo metu Windows 98 klaviatūros išdėstymas Lithuanian pakeičiamas išdėstymu pagal LST 1582 irgi su pavadinimu Lithuanian.

Daroma prielaida, kad kompiuteryje yra įdiegta Pan European Windows 98 versija, nurodant lietuvių kalbą pagrindine.

Įdiegimas

Ties byla kbdlts98.inf spaudžiame dešinį pelytės klavišą ir iš atsiradusio meniu pasirenkame Install.

Toliau, lietuvišką klaviatūrą pasirenkame taip kaip įprasta Windows 98 sistemoje: Control Panel lange atsidarome Keyboard įrankį, po to Language langutyje spaudžiame mygtuką Add..., pasirenkame kalbą Lithuanian ir spaudžiame OK. Jei reikia, pasirenkame lietuvišką klaviatūrą kaip pagrindinę: ties eilute Lithuanian spaudžiame mygtuką Set as Default ir dar kartą spaudžiame OK.

Perkrovus kompiuterį lietuviška klaviatūra atsiras ir DOS aplinkoje. Jei norima tuojau pat pasinaudoti DOS klaviatūra, tai MS-DOS lange reikia įvesti komandą:

keyb lt,,c:\Windows\Command\keyblt.sys

Išdiegimas

Control Panel lange atsidarome Add/Remove Programs įrankį, Install/Uninstall lange pažymime „Lietuviška standartinė klaviatūra“ ir paspaudžiame Add/Remove... mygtuką.

3.4. WindowsME paketas

Paketas susideda iš penkių bylų:

– kbdlts.kbd tvarkyklė WindowsME aplinkai,

– keyblt.sys tvarkyklė DOS aplinkai,

– kbdltsME.inf įdiegimo scenarijus,

– kbdlts.gif klaviatūros paveikslas,

– instrukcijaME.txt instrukcija txt formatu.

Įdiegimo metu WindowsME klaviatūros išdėstymas Lithuanian IBM pakeičiamas išdėstymu pagal LST 1582 su pavadinimu Lithuanian. WindowsME išdėstymas su lietuviškomis raidėmis ant skaitmenų Lithuanian išlieka nauju pavadinimu Lithuanian (Numeric).

Čia manoma, kad WindowsME įdiegta, nurodant savo šalį Lietuvą (Lithuania) ir lietuvių kalbą pagrindine (Lithuanian).

Įdiegimas

Ties byla kbdltsME.inf spaudžiame dešinį pelytės klavišą ir iš atsiradusio meniu pasirenkame Install.

Toliau, lietuvišką klaviatūrą pasirenkame taip kaip įprasta WindowsME sistemoje: Control Panel lange atsidarome Keyboard įrankį, po to Language langutyje spaudžiame mygtuką Add..., pasirenkame kalbą Lithuanian ir spaudžiame OK. Jei reikia, pasirenkame lietuvišką klaviatūrą kaip pagrindinę: ties eilute Lithuanian spaudžiame mygtuką Set as Default ir dar kartą spaudžiame OK.

Perkrovus kompiuterį lietuviška klaviatūra atsiras ir DOS aplinkoje.

Išdiegimas

Control Panel lange atsidarome Add/Remove Programs įrankį, Install/Uninstall lange pažymime „Lietuviška standartinė klaviatūra“ ir paspaudžiame Add/Remove... mygtuką.

3.5. WindowsNT paketas

Paketas susideda iš septynių bylų:

– kbdlts.dll tvarkyklė WindowsNT aplinkai,

– kbdltsNT.inf įdiegimo scenarijus,

– keyboard.sys tvarkyklė DOS aplinkai,

– kbdlts_DOS.reg registro pakeitimai DOS tvarkyklei,

– kbdlts_DOS.cmd komandų failas DOS tvarkyklei įdiegti,

– kbdlts.gif klaviatūros paveikslas,

– instrukcijaNT.txt instrukcija txt formatu.

Įdiegimo metu Windows NT klaviatūros išdėstymas Lithuanian pakeičiamas išdėstymu pagal LST 1582 irgi su pavadinimu Lithuanian.

Prieš pradedant diegimą vartotojas turi būti užsiregistravęs sistemoje administratoriaus teisėmis.

Įdiegimas

Ties byla kbdltsNT.inf spaudžiame dešinį pelytės klavišą ir iš atsiradusio meniu pasirenkame Install.

Toliau, lietuvišką klaviatūrą pasirenkame taip kaip įprasta Windows NT sistemoje: Control Panel lange atsidarome Keyboard įrankį, po to Language langutyje spaudžiame mygtuką Add..., pasirenkame kalbą Lithuanian ir spaudžiame OK. Jei reikia, pasirenkame lietuvišką klaviatūrą kaip pagrindinę: ties pažymėta eilute Lithuanian Lithuanian spaudžiame mygtuką Set as Default ir dar kartą spaudžiame OK.

Perkrovus kompiuterį lietuviška klaviatūra atsiras ir DOS aplinkoje.

Išdiegimas

Control Panel lange atsidarome Add/Remove Programs įrankį, Install/Uninstall lange pažymime „Lietuviška standartinė klaviatūra“ ir paspaudžiame Add/Remove... mygtuką.

MS-DOS programų palaikymas

Jei naudojamos MS-DOS programos, galima įdiegti ir DOS klaviatūros tvarkyklę. Tačiau originaliai Windows NT sistemoje nėra numatyta lietuviškos klaviatūros naudojimo galimybė dirbant DOS režimu. Todėl šios tvarkyklės įdiegimas yra susijęs su intervencija į operacinę sistemą ir gali turėti šalutinių pasekmių. Detaliau apie lietuviškos klaviatūros palaikymą MS-DOS programose rašoma Microsoft žinių bazėje, straipsnis Q153123:

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q153/1/23.asp

Lietuviški simboliai Command Prompt ir MS-DOS aplinkose bus matomi tik tuo atveju, jei ne Unicode programoms nurodyta darbinė lietuvių kalba. Tam tikslui Control Panel lange atidarome Regional Settings įrankį, Regional Settings sąraše pasirenkame Lithuanian, pažymime Set as system default locale ir paspaudžiame OK.

Pilno ekrano tekstiniame režime lietuviški simboliai matomi tik įdiegus EGA.CPI failą palaikantį kodų puslapį 775. Šios bylos įdiegimas aprašytas aukščiau paminėtame Microsoft straipsnyje Q153123.

DOS tvarkyklės įdiegimas

Paleidžiame vykdyti komandų bylą kbdlts_DOS.cmd.

DOS tvarkyklė veiks, jei paleidžiant MS-DOS programą lietuviška klaviatūra buvo nurodyta kaip pagrindinė (Default).

3.6. Windows2000 paketas

Paketas susideda iš septynių bylų:

– kbdlts.dll tvarkyklė Windows2000 aplinkai,

– kbdlts2k.inf įdiegimo scenarijus,

– keyboard.sys tvarkyklė DOS aplinkai,

– kbdlts_DOS.reg registro pakeitimai DOS tvarkyklei,

– kbdlts_DOS.cmd komandų DOS tvarkyklei įdiegti,

– kbdlts.gif klaviatūros paveikslas,

– instrukcija2000.txt instrukcija txt formatu.

Įdiegimo metu Windows 2000 klaviatūros išdėstymas Lithuanian IBM pakeičiamas išdėstymu pagal LST 1582 su pavadinimu Lithuanian. Windows 2000 išdėstymas su lietuviškomis raidėmis ant skaitmenų Lithuanian išlieka nauju pavadinimu Lithuanian (Numeric).

Prieš pradedant diegimą vartotojas turi būti užsiregistravęs sistemoje administratoriaus teisėmis.

Įdiegimas

Ties byla kbdlts2k.inf spaudžiame dešinį pelytės klavišą ir iš atsiradusio meniu pasirenkame Install.

Toliau, lietuvišką klaviatūrą pasirenkame taip kaip įprasta Windows 2000 sistemoje: Control Panel lange atsidarome Keyboard įrankį, po to Input Locales langutyje spaudžiame mygtuką Add..., Input locale langutyje pasirenkame kalbą Lithuanian, o Keyboard layout/IME langutyje pasirenkame išdėstymą Lithuanian ir spaudžiame OK. Jei reikia, pasirenkame lietuvišką klaviatūrą kaip pagrindinę: ties pažymėta eilute Lithuanian –– Lithuanian spaudžiame mygtuką Set as Default ir dar kartą spaudžiame OK.

Išdiegimas

Control Panel lange atsidarome Add/Remove Programs įrankį, Install/Uninstall lange pažymime „Lietuviška standartinė klaviatūra“ ir paspaudžiame Add/Remove... mygtuką.

MS-DOS programų palaikymas

Jei naudojamos MS-DOS programos, galima įdiegti ir DOS klaviatūros tvarkyklę. Tačiau originaliai Windows 2000 sistemoje nėra numatyta lietuviškos klaviatūros naudojimo galimybė dirbant DOS režimu. Todėl šios tvarkyklės įdiegimas yra susijęs su intervencija į operacinę sistemą ir gali turėti šalutinių pasekmių. Be to, dėl Windows 2000 veikiančios sisteminių failų apsaugos (Windows File Protection) intervencija galima tik sistemai veikiant Safe Mode režimu.

Lietuviški simboliai Command Prompt ir MS-DOS aplinkose bus matomi tik tuo atveju, jei ne Unicode programoms nurodyta darbinė lietuvių kalba. Tam tikslui Control Panel lange atidarome Regional Options įrankį, General langutyje esančiame kalbų grupių sąraše turi būti pažymėta Baltic. Spaudžiame mygtuką Set Default…, atsiradusiame Select System Locale langutyje pasirenkame Lithuanian, spaudžiame OK ir dar kartą OK.

DOS tvarkyklės įdiegimas

1. Pirmiausia Windows 2000 turime pakrauti Safe Mode režimu; tam tikslui, pradėjus krautis sistemai, paspaudžiame klavišą F8 ir iš atsiradusio sąrašo pasirenkame Safe Mode.

2. Registruojamės sistemoje administratoriaus teisėmis.

3. Paleidžiame vykdyti komandų kbdlts_DOS.cmd

4. Perkrauname Windows 2000 į normalų režimą. 

DOS tvarkyklė veiks, jei paleidžiant MS-DOS programą lietuviška klaviatūra buvo nurodyta kaip pagrindinė (Default) sistemos klaviatūra.

3.7. WindowsXP paketas

Paketas susideda iš septynių bylų:

– kbdlts.dll tvarkyklė WindowsXP aplinkai,

– kbdltsXP.inf įdiegimo scenarijus,

– keyboard.sys tvarkyklė DOS aplinkai,

– kbdlts_DOS.reg registro pakeitimai DOS tvarkyklei,

– kbdlts_DOS.cmd komandų DOS tvarkyklei įdiegti,

– kbdlts.gif klaviatūros paveikslas,

– instrukcijaXP.txt instrukcija txt formatu.

Įdiegimo metu Windows XP klaviatūros išdėstymas Lithuanian IBM pakeičiamas išdėstymu pagal LST 1582 su pavadinimu Lithuanian. Windows XP išdėstymas su lietuviškomis raidėmis ant skaitmenų Lithuanian išlieka nauju pavadinimu Lithuanian (Numeric).

Prieš pradedant diegimą vartotojas turi būti užsiregistravęs sistemoje administratoriaus teisėmis.

Įdiegimas

Ties byla kbdltsXP.inf spaudžiame dešinį pelytės klavišą ir iš atsiradusio meniu pasirenkame Install.

Toliau, lietuvišką klaviatūrą pasirenkame taip kaip įprasta Windows XP sistemoje: Control Panel lange atidarome Regional and Language Options įrankį, Languages langutyje spaudžiame mygtuką Details..., po to atsiradusiame lange spaudžiame mygtuką Add..., Input locale langutyje pasirenkame kalbą Lithuanian, Keyboard layout/IME langutyje pasirenkame išdėstymą Lithuanian, spaudžiame OK. Jei reikia, pasirenkame lietuvišką klaviatūrą kaip pagrindinę: Default input language pasirenkame Lithuanian –– Lithuanian ir dar kartą spaudžiame OK.

Išdiegimas

Control Panel lange atsidarome Add/Remove Programs įrankį, Install/Uninstall lange pažymime „Lietuviška standartinė klaviatūra“ ir paspaudžiame Add/Remove... mygtuką.

MS-DOS programų palaikymas

Jei naudojamos MS-DOS programos, galima įdiegti ir DOS klaviatūros tvarkyklę. Tačiau originaliai Windows XP sistemoje nėra numatyta lietuviškos klaviatūros naudojimo galimybė dirbant DOS režimu. Todėl šios tvarkyklės įdiegimas yra susijęs su intervencija į operacinę sistemą ir gali turėti šalutinių pasekmių. Be to, dėl Windows XP veikiančios sisteminių failų apsaugos (Windows File Protection) intervencija galima tik sistemai veikiant Safe Mode režimu.

Lietuviški simboliai Command Prompt ir MS-DOS aplinkose bus matomi tik tuo atveju, jei ne Unicode programoms nurodyta darbinė lietuvių kalba. Tam tikslui Control Panel lange atidarome Regional and Language Options įrankį, Advanced langutyje esančiame Language for non-Unicode programs sąraše pasirenkame Lithuanian ir paspaudžiame OK.

DOS tvarkyklės įdiegimas

1. Pirmiausia Windows XP turime pakrauti Safe Mode režimu; tam tikslui, pradėjus krautis sistemai, paspaudžiame klavišą F8 ir iš atsiradusio sąrašo pasirenkame Safe Mode.

2. Registruojamės sistemoje administratoriaus teisėmis.

3. Paleidžiame vykdyti komandų bylą kbdlts DOS.cmd

4. Perkrauname Windows 2000 į normalų režimą.

DOS tvarkyklė veiks, jei paleidžiant MS-DOS programą lietuviška klaviatūra buvo nurodyta kaip pagrindinė (Default) sistemos klaviatūra.

4. Metodiniai nurodymai

Visų klaviatūrų tvarkyklių įdiegimo tvarka buvo pateikta ankstesniuose skyriuose. Įdiegimo instrukcija (txt formatu, kurį galima skaityti su Notepad arba netgi DOS redaktoriumi) yra kiekviename tvarkyklių komplekso pakete. Šiame skyriuje pateiksime papildomos informacijos, kuri gali būti naudinga vartotojui.

Priminsime, kad lietuviška klaviatūra yra trijų lygių: ant klavišo nupiešti (ar įsivaizduojama, kad nupiešti) 2 arba 3 ženklai. Pavyzdžiui, ant klavišo

4

; $

yra 3 ženklai. Jie renkami šitaip:

paspaudus šį klavišą, gaunamas kabliataškis (;), t.y. kairysis apatinis ženklas;

nuspaudus Ý  Lyg2 (amerikinėje klaviatūroje Ý  Shift) ir paspaudus šį klavišą, gaunamas 4, t.y. kairysis viršutinis ženklas;

nuspaudus dešinįjį Lyg3 (AltGr) ir paspaudus šį klavišą, gaunamas $, t.y. dešinysis ženklas.

4.1. Lyg3 pakaitalas – kairysis Vald+Alt

Trečiojo lygio įjungimo klavišas Lyg3 (AltGr) pagal savo funkcionalumą lygiavertis antrojo lygmens įjungimo klavišui Lyg2 (Shift) ta prasme, kad irgi veikia kaip perjungimo registras. Pastarasis klavišas visose fizinėse klaviatūrose yra ir kairėje klaviatūros pusėje, ir dešinėje. Tai gana patogu ergonominiu požiūriu. Pavyzdžiui, kai reikiamas antrojo lygio ženklas (kad ir didžioji raidė) yra dešinėje pusėje, tai surinkti jį patogiau dešine ranka, o įjungti antrąjį lygi patogiau būtų su kaire ranka. Ir analogiškai dešinės pusės požiūriu.

Norint turėti panašią galimybę su trečiojo lygio klavišu Lyg3, kuris yra dešinėje klaviatūros pusėje, reikėtų turėti panašų klavišą ir kairėje. Tačiau dabartinėse fizinėse klaviatūrose jo nėra. Todėl sugalvotas pakankamai efektyvus būdas tai realizuoti: klavišą Lyg3 kairėje pusėje modeliuoja klavišų pora Vald+Alt (Ctrl+Alt amerikinėje). Tai leidžia pasiekti tokį patį ergonomiškumą kaip ir antrojo lygio atveju.

Šios papildomos funkcionalumo galimybės standarto LST 1582 nuostatos nereglamentuoja. Tačiau jos įgyvendinimas žymiai praplečia klaviatūros ženklų rinkimo galimybes. Visose 12-je pateikiamų tvarkyklių šis funkcionalumas yra įgyvendintas. Galima taip pat pastebėti, kad Europos šalių klaviatūros šiuo požiūriu nėra vienodos. Padaryti tyrimai rodo, kad kai kuriose šalyse Vald+Alt yra realizuota, o kai kuriose – ne.

Pastaba. Kai kuriose Word'o versijose kombinacija „kairysis Vald+Alt + koks nors ženklas“ gali būti taip vadinamoji trumpinimo komanda (shortcut). Kolizija, kaip taisyklė, sprendžiama klaviatūros nenaudai. Tokiu atveju reikia arba panaikinti tą komandą arba atsisakyti rinkti tą ženklą su Vald+Alt. Kiekvienas vartotojas gali pats apsispręsti. Apskritai tai susiję su tuo, kad senesnės tekstų apdorojimo programos nebuvo suderintos su tarptautiniu standartu ISO/IEC 9995, reglamentuojančiu klaviatūrų sandarą su trim lygiais.

4.2. 47 klavišų klaviatūra

Klaviatūros standartas LST 1582 apibrėžia 48 klavišus rašto ženklams rinkti. Kaip ir įprasta visoje Europoje. Tačiau daugelis Lietuvoje naudojamų kompiuterių sukomplektuoti su amerikinėmis (neeuropinėmis) 47 klavišų klaviatūromis (neturi 48-ojo klavišo B00, t.y. kairiojo apatinės eilės klavišo su ženklais < > – ).

Kad naujomis tvarkyklėmis galėtų pasinaudoti ir tokie vartotojai, jos sukurtos, kad tiktų ir 47 klavišų klaviatūrai. 48-ojo klavišo ženklai < > – yra papildomai uždėti ir ant klavišų Z, Ū ir C trečiame lygyje.

Tada ženklas '<' renkamas nuspaudus Alt+Z arba kairėje Ctrl+Alt+Z;

ženklas '>' – nuspaudus Alt+Ū arba kairėje Ctrl+Alt+Ū;

ženklas '–' renkamas nuspaudus Alt+C arba kairėje Ctrl+Alt+C.

Taigi, klaviatūra renkamų ženklų aibė nesumažėja (nors vienu klavišu yra mažiau). Šitaip vėl šiek tiek išplečiama standarto taikymo sritis be jokių nuostolių pagrindinėms nuostatoms. Vartotojas nuo to tik išlošia.

Pastebėsime taip pat, kad Lyg3 funkciją pateiktoje 47 ženklų klavišų klaviatūroje atlieka dešinysis Alt.

Literatūra

1. Grigas G., Tumasonis V., Kompiuterio klaviatūrų apžvalga. Kompiuterininkų dienos'97. Birštonas, 1997, p. 129–140.

2. Tumasonis V., Grigas G., Naujos lietuviškos kompiuterio klaviatūros projektas. Kompiuterininkų dienos'97. Birštonas, 1997, p. 141–147.

3., Tumasonis V., Grigas G. Naujos lietuviškos kompiuterio klaviatūros standartas. Informacijos mokslai. Vol.14. P. 105-112. 2000.

4. LST 1582:2000. Informacijos technologija. Lietuviška kompiuterio klaviatūra. Ženklų išdėstymas.

5. ISO/IEC 9995. Information technology – Keyboard layouts for text and office systems. 1994.

6. Laurinavičienė A. Mašinraštis ir raštvedyba. Vilnius: Mokslas, 1976.

7. LST 1030-85. Rašomosios mašinėlės. Lietuviško šrifto išdėstymas klaviatūroje.

8. Mitchell W. M., Mach K. A., LaBarre J. E. Paradigm. Keyboarding and applications. Paradigm Publ. Int., 1990.

9. LST ISO/IEC 8859-13:2000 Informacijos technologija. 8 bitais koduotų ženklų rinkiniai. 13 dalis. Lotynų 7-oji abėcėlė (tapatus ISO/IEC 8859-13:1998 Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part:13: Latin alphabet No. 7).

10. LST 1590-1 Informacijos technologija. Ženklų kodavimas 8 bitais. Grafinių ženklų rinkinys DOS terpei.

11. LST 1590-3 Informacijos technologija. Ženklų kodavimas 8 bitais. Grafinių ženklų rinkinys Windows terpei.

12. LST ISO/IEC 10646-1 Informacijos technologija. Universalus keliais baitais koduotų ženklų rinkinys. 1 dalis. Sandara ir pagrindinė daugiakalbė lentelė (tapatus ISO/IEC 10646-1:2000 Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) – Part1: Architecture and Basic Multilingual Plane (BMP))

 

1 priedas. Bendro klaviatūros vaizdo variantas

 

Klaviatūros ženklų dalis (kairė pusė)

Klaviatūros skaitmenų ir kitos dalys (dešinė pusė)

Pastaba. Klaviatūros piešinys vaizdavimo patogumui išskaidytas į dvi dalis.

 

2 priedas. Windows DDK (Device Development Kit)

Creating a Keyboard Layout File

When Windows calls the InquireEx function with the INQEX_NLCID flag, the driver must return

the number of keyboard layouts that it supports. The driver fills a buffer with a list of the

keyboard layouts when the INQEX_LPLCID flag is specified.

The format of a keyboard layout file is as follows.

// Header block

typedef struct {

BYTE KbdDesc[2]; // set to 'DS'

DWORD DefaultLCID; // base language locale identifier

WORD Version; // set to zero

DWORD pKbdStart; // start of the layout data

WORD kbdSize; // number of bytes in the data

DWORD pDibData; // must be zero

WORD dibSize; // must be zero

DWORD pUnicode // must be zero

DWORD nUnicode // must be zero

} HeaderBlock;

The keyboard layout data begins at the location indicated by the pKbdStart field;

typically, it follows immediately after the header. The KBDOFFSET values are offsets

from the start of the header block, not the start of the file.

typedef struct {

WORD Flags;

WORD nStateKeys;

WORD nStates;

WORD nDeadKeys;

WORD nLigKeys

KBDOFFSET pkbdxxStates; // STATE_LIST

KBDOFFSET pkbdxxToAscStates; // TOASC_STATES

KBDOFFSET pkbdxxToAscStateTables; // STATETABLES

KBDOFFSET pkbdxxToAscVkeyList; // VKEY_LISTS

KBDOFFSET pkbdxxToAscVKeyListLens; // VKEY_LIST_LENS

KBDOFFSET pkbdxxVKShiftStates; // VK_STATES

KBDOFFSET pkbdxxScanToIdx; // SCANTOIDX

KBDOFFSET pkbdxxVKeyToIdx; // VKEYTOIDX

WORD ScanSize; // SCAN_SIZE

KBDOFFSET pkbdxxVKeyToAnsi; // VKEYTOANSI

KBDOFFSET pkbdxxDeadKeyTable; // DEAD_KEYS

KBDOFFSET pkbdxxDeadTrans; // DEAD_KEYTRANS

KBDOFFSET pkbdxxLigKeys; // LIG_KEYS KBDOFFSET

KBDOFFSET pkbdxxCapsBits; // VKEY CAPSLOCK Table

KBDOFFSET pkbdxxKanaNormal; // DBCS platforms (optional)

} KbdDataHeader;

The entries in the Vkey and character table pairs must be in the same order. Also the

scancode table (pkbdxxScanToIdx) is in the same order as the main Vkey table

(pkbdxxVKeyToIdx).

The wFlags field can have one of these values:

Value

Meaning

ALTGRUSED

The keyboard layout has ALTGR keys (normal, shifted or both). CAPS

LOCK here uses the same CAPS LOCK bitmap as the normal and

shifted (non-ALTGR) layout layers.

CAPSNORMAL

The CAPS LOCK key assumes its normal function; that is, it converts

alphabetic characters to upper or lower case. Only those keys which

are enabled in the CAPS LOCK bitmap will be operated on.

SHIFTLOCKUSED

The keyboard layout does not have a CAPS LOCK key, but does have

a SHIFT LOCK key. In the SHIFTLOCKED state all keys are placed in

the shifted state, unlike the CAPS LOCK key which would operate only

on specific keys.

DEADCOMBOS

Declares that the alternative deadkey list is being used, which allows

specification of VKEY and shift states for each deadkey entry in the

list.

 

The CAPSNORMAL and SHIFTLOCKUSED flags are mutually exclusive.

CAPS LOCK BITMAP

The pKbdCapsBits field points to an array of 32 bytes (consisting of 256

bits) where each bit is indexed by the VKEY. If a VKEY's corresponding bit

is not set in this CAPS LOCK bitmap, then the CAPS LOCK function will

not operate on that VKEY. The CAPSNORMAL flag must be set to enable

this bitmap. If the CAPSNORMAL flag is not set then a separate

capitalization VKEY and ANSI table must be used. The standard US

bitmap is shown in the following, where only the A through Z keys are

capitalized.

pkbdxxCapsBits label byte ; CAPSNORMAL flag must be = 1

db 0,0,0,0,0,0,0,0 ; Controls & Numerals

db 0FEh,0FFh,0FFh,07h,0,0,0,0 ; VK_A -> VK_Z & Numpad & Function Keys

db 0,0,0,0,0,0,0,0 ; Function Keys & OEM Keys

db 0,0,0,0,0,0,0,0 ; OEM Keys, OEM Controls

Note A CAPS LOCK enabled VKEY is operated on by the CAPS LOCK

function even in the ALTGR states, so that ALTGR keys will appear as

ALTGR-SHIFT keys when operated on by the CAPS LOCK function.

STATE TABLES

The State list table indicates which basic states are enabled. Only the

VK_CAPITAL state is optional (used only when CAPSNORMAL = 0, when

the CAPS LOCK bitmap is not used).

pkbdxxStates label byte

db VK_MENU, 080H ; 1 - Alt state

db VK_SHIFT, 080H ; 2 - Shift state

db VK_CONTROL, 080H ; 4 - Control state

db VK_CAPITAL, 001H ; 8 - CapsLock state (optional)

NSTATEKEYS equ ($ - pkbdxxStates) shr 1

The following two state tables are associated with the state list. The first

table provides a list of the state indices. The second table provides the

states themselves. State indices 8 through 15 are rarely used because

the CAPS LOCK bitmap is usually adequate to provide character

capitalization options.

db 0 ; Normal (must be outside the label)

pkbdxxToAscStates label byte

db 1 ; Alt

db 2 ; Shift

db 3 ; Alt+Shift

db 4 ; Control

db 6 ; Control+Shift

db 5 ; AltGr

db 7 ; AltGr+Shift

db 8 ; CapsLock

db 9 ; CapsLock + Alt

db 10 ; CapsLock + Shift

db 11 ; CapsLock + Alt + Shift

db 12 ; CapsLock + Control

db 14 ; CapsLock + Control + Shift

db 13 ; CapsLock + AltGr

db 15 ; CapsLock + AltGr + Shift

kbdxx_NSTATES equ $-pkbdxxToAscStates (total states - 1)

pkbdxxVKShiftStates label byte

db 0 ; unshifted

db 0 ; alt - (same as unshifted)

db 1 ; shifted

db 1 ; alt+shift - (same as shifted)

db 2 ; Control

db 3 ; Control + Shift

db 6 ; AltGr - \ Alternative characters

db 7 ; AltGr+Shift - /

db 4 ; CapsLock - (selective keys shifted)

db 4 ; CapsLock + Alt - (same as capslock)

db 5 ; CapsLock + Shift - (same as unshifted)

db 5 ; CapsLock + Alt + Shift - (same as AltGr)

db 2 ; CapsLock + Control - (capslock not applicable)

db 3 ; CapsLock + Control + Shift - (capslock not applicable)

db 6 ; CapsLock + AltGr - (same as shifted AltGr)

db 7 ; CapsLock + AltGr + Shift - (same as unshifted AltGr)

LIGATURE TABLES

This allows a ligature codepoint to be unravelled into it's component

parts by the keyboard driver prior to being sent to the application.

The format of each entry is shown in the following, where the first four

bytes holds the base defining element feature, followed by a count and

16-bit words holding the subsequent characters. There is no limit to the

extent of ligatures. The table must be terminated with two zero bytes.

"1st-codepoint|VKEY|SHIFTSTATE|0|WLength|2nd-codepoint|0|...."

pkbdxxLigKeys label byte

db 0E1H, VK_A, 0, 0, 1, 0C7H, 0 ;

db 0E1H, VK_A, 2, 0, 1, 0C2H, 0 ;

db 0F8H, VK_Q, 5, 0, 1, 0F3H, 0 ;

db 0,0 ;table terminator

The ligature itself is identified by the VKEY, associated shiftstate, and

the initial character forming the ligature.

DEADKEY TABLES

Non-spacing diacritics are supported with two tables: the first table offers

a list of diacritics in one of two forms. The second table offers the

combination and resultant tables back-to-back.

pkbdxxDeadKeyTable

a list of diacritic keys. Where there is no ambiguity the first table form is

used. Where multiple keys are used for the same diacritic then the

VKEYs and their associated shift states must be shown in the second

form of the deadkey table. The DEADCOMBOS bit must be set in the

wFlags field to signal use of the second table form.

form #1 pkbdxxDeadKeyTable label byte

db GRAVE

db UMLAUT

NDEADKEYS equ ($ - pkbdxxDeadKeyTable)

form #2 pkbdxxDeadKeyTable

db CIRCUMFLEX, VKEY1, 005H, 000H ;

db RING, VKEY2, 005H, 000H ;

db RING, VKEY3, 002H, 000H ;

NDEADKEYS equ (($ - pkbdxxDeadKeyTable) shr 2)

 

The deadKey table with shift state, where each DWORD entry is as

follows:

"diacritic-char | Vkey | shiftState | 0"

 

Legal Shift states are: Normal=0, Shifted=2, AltGr=5, AltGrShift=7

pkbdxxDeadTrans

A pair of tables back-to-back. The first table gives the legal diacritic and

letter codepoint value combinations. The second table provides the

resultant codepoint. The tables must have the same order, and

pkbdxxDeadList1 and pkbdxxDeadList2 must be back-to-back.

pkbdxxDeadTrans label byte ;combination list

dw NDEADLIST

pkbdxxDeadList1 label byte ;(legal diacritic/codepoint combinations)

db acute, 'a'

db acute, 'A'

db acute, ' ' ;allows spacing acute

db tilde, 'N'

db tilde, 'N'

db tilde, ' ' ;allows spacing tilde

NDEADLIST equ (($-pkbdxxDeadTrans) shr 1)-1

pkbdxxDeadList2 label byte ;(resultant accented character codepoint)

db 0E1h ;a-acute

db 0C1h ;A-acute

db acute ;allows standalone acute

db 0e3h ;n-tilde

db 0c3h ;N-tilde

db tilde ;allows standalone tilde

 

3 priedas. ISO 5589-13 lentelė

 

4 priedas. LST 1590-3 lentelė (1257)

 

 

5 priedas. LST 1590-1 lentelė (775)

 

 

Į turinį

Į viršų