Aiškinamasis žodynas  

 

Aiškinamojo kompiuterijos terminų žodyno naujas variantas su šiuo metu daromais papildymais  
  Anglų–lietuvių kalbos žodynas  
  Angliškų frazių atitikmenys  
  Pavojingi anglų kalbos žodžiai  
  Neteiktini terminai ir jų taisiniai   
  Programų vertimuose pastebėti netikslumai  


 

Žodžiai ir frazės su kuriais susiduria kompiuterio naudotojas, matydamas juos ekrane: meniu ir dialogo langų užrašai, kompiuterio pranešimai, įrangos komponentų pavadinimai ir pan.

 

Aiškinamasis dialogo terminų ir frazių žodynas
Anglų-lietuvių kalbų dialogo terminų ir frazių žodynas

 Angliškų frazių atitikmenys


Angliškų žodžių ir frazių lietuviški atitikmenys pateikti žodyne. Čia surašyti tik ilgesnių ir ypatingesnių frazių, būdingų tik tam tikram kontekstui, atitikmenys.
 

Svarbiausias angliškos frazės žodis

Angliška frazė

Lietuviškas frazės atitikmuo

abort

user abort

nutraukta vartotojo nurodymu

accept

I accept with the terms in the license agreement

sutinku su licencijos sąlygomis

access

access denied on file ...

neleidžiama kreiptis į bylą (rinkmeną)...

already

x already exists

toks x jau yra

am pm

use 12 hour AM/PM format

rodyti laiką 12 val. (AM/PM) formatu

anyway

delete anyway?

E. g. file x is read only. Delete anyway?

ar vis tiek pašalinti?

Pvz., byla x skirta tik skaityti. Ar ją vis tiek pašalinti?

anyway

close anyway?

ar vis tiek užverti (uždaryti)?

as is

as is

toks, koks yra

as you

as you type

kai renkamas (tekstas)

ascend

in ascending order

E. g. the files must be named or numbered in ascending order

iš eilės, didėjančiai

Pvz., bylos (rinkmenos) turi būti sunumeruotos (pavadintos) iš eilės

ascii

ASCII mode

E. g. transfer the following files in ASCII mode

tekstinė veiksena

Pvz., persiųsti bylas (rinkmenas) tekstine veiksena

ask

ask me if I want ...

paklausti, ar...

associate

no program associated with ...

nėra programų, susietų su ...

available

data are not available

nėra duomenų

available

space available on disk

diske yra laisvos vietos

background

download in background

parsiųsti antruoju planu (fonu)

between

between... and...

nuo...iki...

boot

master boot record

pradinės kelties įrašas

by

by

E. g. sort by name

pagal

Pvz., rikiuoti pagal vardą

call

connect call

kvietimas ryšiui

cannot

you cannot copy a file to itself

negalima kopijuoti bylos (rinkmenos) į ją pačią

cannot

you cannot copy, move, etc.

E. g. you cannot copy (move) directory to its own subdirectory

negalima kopijuoti, perkelti ir t. t.

Pvz., negalima kopijuoti (perkelti) katalogo į jo paties pakatalogį

case

case sensitive

skiriamos didžiosios ir mažosios raidės, skirti didžiąsias ir mažąsias raides

century

show century in date (19xx)

rodyti keturis metų skaitmenis (19xx)

clickable

clicable image map

piešinys su saitais

compatible

IBM compatible

IBM dermės

contact

contact your ... (mail administrator)

kreipkitės į ... (pašto administratorių)

contain

containing text

kuriame yra tekstas

copy

copy a file to itself

kopijuoti bylą į ją pačią

corrupt

corrupted file

sugadinta byla (rinkmena)

crc

CRC error

neteisinga kontrolinė suma

delay

delay between retries

laikas tarp kartojimų

display

display width

simbolių skaičius eilutėje

distribution

for distribution only with a new computer

platinama tik kartu su nauju kompiuteriu

duplicate

duplicate files

vienodos bylos (rinkmenos)

during

during the previous days

pastarosiomis dienomis

edit

edit color

keisti spalvą

parinkti spalvą

edit

enter file name to edit

surinkite redaguosimos bylos (rinkmenos) vardą

encounter

an integer divide by zero was encountered at address …

sveikųjų skaičių dalyba iš nulio įvyko adresu …

enough

not enough memory

trūksta atmintinės

enter

enter text

surinkti tekstą

error

disk read error

disko skaitymo klaida

error

error executing program

programos vykdymo klaida

every

every 2 days

kas dvi dienos

fail

connect failed

nepavyko užmegsti ryšio

fail

command x failed

x komanda nepavyko

full

disk is full

diskas užpildytas

full

full time connection

nuolatinis ryšys

get

get directory

atverti katalogą

have

have disk

įdėkite diską

hide

hide spelling errors

nerodyti rašybos klaidų

if

if necessary

jei reikia

introduce

introduce text

parodyti tekstą

island

island („Lotus Notes“)

pavienis

item

no item selected

nieko nepažymėta

nieko neatrinkta

loose

connection lost

ryšys nutrūko

mail

mail as attachment

siųsti kaip priedą

manually

manually

vartotojui nurodžius

mark

mark as read

pažymėti, kad skaitytas (pvz., laiškas)

match

no matches found

atitikmenų nerasta

max

max. 999 allowed

didžiausias 999

mode

mouse selection mode

žymėjimas pele

more

for more information see...

Dar žr....

My

My computer

kompiuteris

šis kompiuteris

(„MS Windows“)

My

My documents

Dokumentai

(„MS Windows“)

name

senders name

siuntėjas

no

no item selected

nieko neatrinkta (nepažymėta)

no

no label

be žymės

no

no matches found

atitikčių nerasta

nothing

nothing found

nieko nerasta

no

no proofing

netikrinti; netikrinama

only

file x is READ ONLY

byla (rinkmena) x skirta TIK SKAITYTI

out

out of memory, paper...

trūksta atmintinės, popieriaus...

out

out of range

nepatenka į rėžius

own

its own

E. g. you cannot copy (move) directory to its own subdirectory

jo paties

Pvz., Negalima kopijuoti (perkelti) katalogo į jo paties pakatalogį

patch

patch failed

pataisyti nepavyko

patch

x successfully patched

x sėkmingai pataisyta

persist

problem persist

problema tebėra (išlieka)

please

please wait

prašom palaukti

premature

premature end of file

priešlaikinė bylos (rinkmenos) pabaiga

press

x pressed

paspaustas [mygtukas] x

print

the file to be printed

spausdinsima byla (rinkmena)

probably

probably

E. g. disk probably full

greičiausiai

Pvz., greičiausiai diskas užpildytas

probably

probably

E. g.

remote transfer failed – probably not supported by server

gal

Pvz., tolimasis persiuntimas nepavyko – gal stotis neturi priemonių jam atlikti

progress

is currently in progress

vykdoma

progress

command in progress

vykdoma komanda

queue

queued mail

išsiuntimui paruošti laiškai

really

do you really want to...

ar tikrai norite...

recurse

recurse subdirectories

apdoroti pakatalogių bylas

remote

remote copy

tolimasis kopijavimas

remove

please remove the write protection

prašom panaikinti draudimą įrašyti

replace

replace text as you type

keisti renkant

required

password required

reikia slaptažodžio

scheme

slide color scheme

skaidrės spalvų derinys

scratch

from scratch

nuo nulio

sensitive

sensitive information

neskelbtina informacija, asmeninė informacija

space

space available on disk

diske yra laisvos vietos

specify

specify x

E. g. specify x file type

nurodykite x

Pvz., nurodykite x bylos (rinkmenos) tipą

start

at start up

paleidžiant

step

step by step

pažingsniui

successful

installation not successful

įdiegti nepavyko

successful

installation successful

įdiegta sėkmingai

sure

are you sure you want to discard reply?

ar tikrai norite pašalinti atsaką?

time

daylight saving time

vasaros laikas

timeout

timeout

baigėsi laiko limitas

times

number of times to retry

kiek sykių kartoti

to

add to list

įtraukti į sąrašą

top

always on top

visada matomas

transfer

transfer mode

persiuntimo veiksena

treat

treat...

laikyti ...., elgtis su...

treat

treat ... like ...

elgtis su ...kaip...

turn

turn off tips

nerodyti patarimų

typing

typing replaces selection

surinktas ženklas pakeičia tai, kas pažymėta

up

up one level

paaukštinti vienu lygiu

use

in use

(dabar) naudojamas

use

file in use

bylą (rinkmeną) yra atvėrusi kita programa

use

use last setting

imti paskiausią reikšmę, nuostatą

viewer

viewer for F3

žiūriklis, iškviečiamas su <F3>

wait

waiting for server

laukiama stoties atsakymo

want

do you really want to...

ar tikrai norite...

whole

whole words only

tik ištisi žodžiai

wish

do you wish to (overwrite)

ar (pakeisti)

wrong

wrong

ne tas

Į turinį

Į viršų

 

Pavojingi anglų kalbos žodžiai


Anglų kalboje pasitaiko žodžių bei frazių, kurie kompiuteriniame lietuviškame kontekste įgyja kitą prasmę, todėl verčiant programinę įrangą į lietuvių kalbą, reikia parinkti tinkamus atitikmenis. 

Advaced. Tai meniu parinkčių arba komandų grupės pavadinimas (liet., priešakinis, pažangus, progresyvus, sudėtingesnis). Tačiau dažnai į taip pavadintą grupę sudedami elementai, nepritapę prie kitų grupių, nebūtinai kuo nors pranašesni už kitus. Pastebėta, kad į kitas kalbas šis žodis verčiamas įvairiai, pagal kontekstą. Taip reikėtų elgtis ir verčiant į lietuvių kalbą, pavyzdžiui, sudėtingesni, papildomi, kiti, daugiau (požymių, parinkčių, savybių ir pan.).

ANSI. JAV standartinės koduotės, sutampančios su ISO 8859-1, pavadinimas. Ten, kur ši santrumpa iš tikrųjų reiškia tokią koduotę, ir lietuviškame tekste reikėtų vartoti santrumpą ANSI. Tačiau anglišku kompiuterininkų žargonu ji kartais reiškia bet kokią operacinės sistemos Windows aštuonių bitų koduotę (kol sistemoje Windows nebuvo kitų koduočių, išties nebuvo ryškaus skirtumo tarp šių sąvokų). Tuo atveju, ją ir reikėtų vadinti Windows koduote. Jei ši santrumpa angliškame tekste reiškia ANSI koduotę, bet sulietuvintoje programoje – lietuvišką, tai specialistams skirtame tekste galima nurodyti konkrečiai – „Windows-1257“ arba tiesiog „1257“.

Archive, archieving, pack, packing. Šie žodžiai angliškuose tekstuose reiškia ir skirtingus, ir tuos pačius dalykus (vartojami kaip sinonimai), ir dargi turi ne vieną reikšmę. Iš tiesų tai yra du dalykai: bylų (rinkmenų) pakavimas ir bylų archyvavimas. Kai daiktus, kad jie nesimėtytų, dedame į vieną dėžę, sakome, kad juos pakuojame. Supakuoti daiktai tampa lyg ir vienu daiktu – paku. Kai mažai reikalingus daiktus kur nors ilgam saugiai nukišame, tai sakome, kad padėjome į archyvą. Dažniausiai į archyvą dedame supakuotus daiktus. Panašiai ir su bylomis. Kasdien bylas pakuojame tam, kad jas surinktume į vieną daiktą, kad jos užimtų mažiau vietos, kad jas būtų paprasčiau išsiųsti. Kai bylas padedame saugoti arba darome atsarginę kopiją, tada tą supakuotą rinkinį dera vadinti archyvu, o procesą – archyvavimu.

Žodis archive turi dar vieną su archyvavimu susijusią prasmę. Tai bylos požymis. Jį turi bylos, kurias reikėtų įtraukti į archyvą, darant atsarginę disko kopiją. Kai atsarginę kopiją daranti (archyvuojanti) programa įtraukia bylą į archyvą, ji panaikina šį bylos požymį tam, kad kitą kartą darydama atsarginę kopiją žinotų, kad šios bylos jau nebereikia kopijuoti į archyvą. Tačiau kai bylos turinys keičiamas, ji vėl įgauna šį požymį. Todėl bylos požymį archive lietuviškai tiktų vadinti archyvuotinoji. Angliškai tuo pačiu žodžiu vadinamas ir archyvas. 

ASCII. JAV standartinės 7 bitų koduotės pavadinimas. Kai ši santrumpa iš tikrųjų reiškia tokią koduotę, ir lietuviškame tekste reikėtų vartoti santrumpą ASCII. Tačiau anglišku kompiuterininkų žargonu ja neteisingai vadinami bet kokie grynojo teksto duomenys (kol kompiuteriuose buvo vartojamas 7 bitų kodavimas, tarp šių sąvokų išties nebuvo ryškaus skirtumo). Todėl kai santrumpa ASCII reiškia tekstą apskritai, tai lietuviškame tekste reikia pakeisti žodžiais tekstas, grynasis tekstas ir pan.

Costom, customize. Reiškia veiksmus, kai kas nors pareguliuojama, pritaikoma konkrečiam kompiuterio naudotojui. Kartais vadinamaa tinkinimu, tinkinti. Tačiau daug kam šie terminai atrodo keistai. Iš tikrųjų tai daugiareikšmis angliškas žodis, kurį reikėtų versti konkrečiam kontekstui tinkamu žodžiu, pavyzdžiui, kitoks, kitas pasirinktinai, pavienis, individualizuotas, atskiras, pritaikyti.

Country, state. Žr. state, country.

Dvorak keyboard. Klaviatūrų sąrašuose tarp išvardytų valstybių klaviatūrų pavadinimų (German keyboard, Lithuanian keyboard, ...) pasitaiko ir šis. Tai ergonominė angliška klaviatūra, pavadinta jos autoriaus Dvorako vardu, taigi lietuviškai būtų Dvorako klaviatūra.

Left quotation mark. Angliškų atidaromųjų kabučių ženklas “ sutampa su lietuviškų uždaromųjų kabučių ženklu. Jeigu kalbama apie angliškas kabutes, reikia paminėti, kad jos angliškos ir vadinti angliškos atidaromosios kabutės, jeigu kalbama apie lietuviškas, tai bus uždaromosios lietuviškos kabutės. Lietuviškame tekste jas galima vadinti trumpiau – uždaromosios kabutės. Lokalizuojant programas turi būti pakeisti ir kabučių ženklai.

Message. Žodis daugiareikšmis. Lietuviški atitikmenys: laiškas (įprastas elektroninis laiškas), žinutė (mobiliojo telefono žinutė), pranešimas. Tačiau elektroninio laiško painioti su žinute nereikėtų.

Pack. Žr. archive

Paragraph. Taip anglai vadina pastraipą. Lengva supainioti su lietuvišku paragrafu ir jo ženklu §.

Site. [Interneto] svetainė. Negalima painioti su panašiai tariamu lietuvišku žodžiu saitas. Jo angliški atitikmenys: link, hyperlink.

Sort, sorting. Anglai neskiria rikiavimo nuo rūšiavimo ir abu dalykus vadina vienodai. Jeigu taip pavadintas objektų sustatymas į vieną eilę, sakysime rikiavimas, rikiuoti jeigu skirstymas į grupes, pavyzdžiui, laiškų į aplankus, tai rūšiavimas, rūšiuoti.

State, country. Žodis state turi du atitikmenis: valstybė ir valstija. Kadangi JAV skirstoma į valstijas, tai amerikiečiai šį žodį daugiau linkę vartoti valstijai, o ne valstybei pavadinti. Valstybė dažniau vadinama country. Todėl verčiant reikia žiūrėti, ką šie žodžiai iš tikrųjų reiškia. Pavyzdžiui, laukas state JAV adreso formos lange paprastai reiškia valstija. Verčiant programą į lietuvių kalbą ir norint tokį langą pritaikyti lietuviškam adresui, šį lauką geriau išvis panaikinti, nes Lietuvoje nėra stambių, valstijai prilygstančių, administracinių vienetų. Norint langą pritaikyti įvairių valstybių adresams, minėtą lauką galima įvardyti keliais žodžiais, pvz., provincija, sritis, vaivadija, valstija.

Zip file, zipped file. Vienas populiariausių pakavimo metodų trumpai angliškai vadinamas zip (pagal tuo metodu supakuotos bylos (rinkmenos) prievardį). Lietuviškai šiuo metodu supakuotą bylą reikėtų vadinti zip metodu pakuota byla, zip tipo byla, o šnekamojoje kalboje galima ir trumpai – zip byla. Tačiau kartais angliškai šitaip pavadinama bet kokiu metodu pakuota byla. Tokią bylą lietuviškai reikėtų vadinti pakuota byla.

Į turinį

Į viršų


Neteiktini terminai ir jų taisiniai

apgreidas (=plėtotė)
binarinis skaičius (=dvejetainis skaičius)
brauzeris (=naršyklė)
charsetas (=koduotė)
daunlaudinti (=parsisiųsti)
demo (=demonstravimas; demonstracinė versija)
disketė (=diskelis)
displėjus (=vaizduoklis)
distribucija (=platinimas, platinamasis paketas)
draiveris (=tvarkyklė)
e-knyga (=elektroninė knyga)
e-mail (=el. paštas, elektroninis paštas)
emailas (=el. paštas, elektroninis paštas)
e-paštas (=el. paštas, elektroninis paštas)
faksmodemas (=faksinis modemas)
fontas (=šriftas)
helpas (=žinynas)
hyderis (=antraštė)
hostas (=pagrindinis kompiuteris)
ikona (=piktograma, ženklelis)
imeilas (=el. paštas, elektroninis paštas)
info (=informacija)
instaliuoti (=įdiegti)
interfeisas (=sąsaja)
Internet (=internetas, Internetas)
juodai baltas (=nespalvinis)
kalkuliatorius (=skaičiuoklis)
kešas (=spartinančioji atmintinė)
kolontitulas (=puslapio antraštė arba poraštė)
kontroleris (=valdiklis)
kursorius (=žymeklis)
laptopas (=nešiojamasis kompiuteris)
lentelės kolonėlė (=lentelės stulpelis)
linkas (=saitas)
loginas (=prisijungimas)
namų puslapis (=pradžios puslapis)
noutbukas (=kišeninis kompiuteris)
nuimti žymėjimą (=panaikinti žymėjimą)
nusisiurbti (=parsisiųsti)
ofisas (=raštinė, biuras)
opcija (=parinktis)
pagal nutylėjimą (=numatytasis(-oji))
pajungti (=įjungti, prijungti)
pasvordas (=slaptažodis)
personalinis kompiuteris (=asmeninis kompiuteris)
ploteris (=braižytuvas)
portas (=prievadas)
prezentacija (=pateiktis)
priekaba (=[laiško] priedas)
printeris (=spausdintuvas)
rezoliucija (=skiriamoji geba)
režimas (=veiksena)
ryderis (=skaitytuvas)
seivinti (=įrašyti, išsaugoti)
spelingas (=rašyba, rašybos tikrinimas)
statusas (=būsena, jei iš tikro būsena)
stekas (=dėklas)
šortkutas (=šaukinys)
vebas (=žiniatinklis)
vinčesteris (=standusis diskas)
viršutinis kolontitulas (=puslapio antraštė)
voratinklis (=žiniatinklis)
zipuoti (=pakuoti)

Į turinį

Į viršų

 


Netikslumai programose


Lietuviškų programų turime nedaug. Jų terminija ir kalba gali pasitarnauti pavyzdžiu programų autoriams ir vertėjams. Tam, kad būtų aiškiau, ko iš lietuviškų programų galima pasimokyti ir ko jose nereikėtų laikyti pavyzdžiu, šiame tinklalapyje pateiksime informaciją apie pastebėtus terminų ir kitus kalbos netikslumus. Pastabos turėtų padėti ir minimų programų autoriams bei vertėjams tobulinti savo gaminius.

Informaciją apie pastebėtas kalbos klaidas bei netikslumus lietuviškose programose prašom siųsti adresu: info@likit.lt.

Laiške nurodykite programą, jos versiją, aprašykite klaidą ir paaiškinkite, kaip ją pamatyti.

Į turinį

Į viršų

 

 


Klauskite el. paštu  info@likit.lt
Atnaujinta 2002.06.13