Anglų

Lietuvių

A series

A grupės formatai

A sizes

A grupės formatai

a.m.

priešpiet

A4 format

A4 formatas

abacus

abakas

abandon

nutraukti

abbreviation

santrumpa

abend

avarinė baigtis

abnormal end

avarinė baigtis

abnormal termination

avarinė baigtis

abort

nutraukti

 

priešlaikinė baigtis

about

apie

above

daugiau

 

virš

above-the-fold

matomoji tinklalapio sritis

absolute address

absoliutusis adresas

absolute block coordinates

absoliučiosios bloko koordinatės

absolute cell coordinates

absoliučiosios langelio koordinatės

absolute cell reference

absoliučiosios langelio koordinatės

absolute code

absoliutusis kodas

absolute coding

kodavimas absoliučiaisiais adresais

absolute coordinates

absoliučiosios koordinatės

absolute error

absoliučioji paklaida

absolute module

kėlusis modulis

absolute pointing device

absoliutusis manipuliatorius

absolute reference

absoliučioji nuoroda

absolute uniform resource locator

absoliutusis universalusis adresas

absolute universal resource locator

absoliutusis universalusis adresas

absolute URL

absoliutusis universalusis adresas

absolute value

skaičiaus modulis

absolute

absoliutus(-i)

abstract class

abstrakčioji klasė

abstract data type

abstraktusis duomenų tipas

abstract data

abstraktieji duomenys

abstract machine

abstrakčioji mašina

abstract syntax tree

abstraktusis sintaksės medis

abstract syntax

abstrakčioji sintaksė

abstract

abstraktus(-i)

 

anotacija

 

referatas

 

santrauka

abstracting

abstrakcija

 

referavimas

acceleration time

įsukos trukmė

acceleration

spartinimas

accelerator card

spartintuvo plokštė

accelerator key

spartieji klavišai

accelerator

spartintuvas

 

prieigos klavišas

accent mark

diakritinis ženklas

 

kirčio ženklas

accent

kirtis

accented character

raidė su diakritiniu ženklu

accented letter

kirčiuota raidė

 

raidė su diakritiniu ženklu

accented text

paryškintas tekstas

accept changes

priimti taisinius

 

priimti keitimus

accept

priimti

 

sutikti

acceptance criteria

priėmimo kriterijai

acceptance test

priėmimo testas

acceptance testing

priėmimo bandymai

acceptance

priėmimas

access arm

disko svirtis

access authorization

prieigos sankcionavimas

access control list

prieigos teisių sąrašas

access control

prieigos kontrolė

 

prieigos valdymas

access denied

kreiptis nepriimta

 

prieiga nesuteikta

access key

prieigos raktas

access keys

prieigos klavišai

access mechanism

kreipties mechanizmas

access path

kreipties kelias

 

prieigos kelias

access point

prieigos taškas

access right(s)

prieigos teisė

access time

kreipties trukmė

access token

prieigos raktas

access transparency

prieigos skaidrumas

access violation

adresavimo klaida

access

kreiptis

 

prieiga

 

prieiti

accessibility wizard

pritaikymo neįgaliesiems vedlys

accessibility

prieinamumas

 

pritaikymas neįgaliesiems

 

pasiekiamumas

accessory

reikmuo

account details

informacija apie paskyrą

account domain

paskyros sritis

account expiration

paskyros galiojimo laikas

account information

informacija apie paskyrą

account lockout

paskyros blokavimas

account manager

paskyrų administratorius

 

paskyrų tvarkytuvė

account name

paskyros vardas

account number

paskyros numeris

 

sąskaitos numeris

account policy

paskyrų politika

 

paskyrų taisyklės

account

paskyra

 

apskaita

 

sąskaita

accounting daily

kasdienė apskaita

accounting period

ataskaitinis laikotarpis

accounting periodic

periodinė apskaita

accounting transaction

apskaitos operacija

accounting

apskaita

accumulator

registras

 

akumuliatorius

accuracy

tikslumas

ack

patvirtinimas

acknowledgement

padėka

 

patvirtinimas, kvitavimas

 

pažyma

Acrobat form

PDF forma

acronym

santrumpa, akronimas

action button

veiksmo mygtukas

action on click

veiksmas spustelėjus

action

veiksmas

activate

aktyvinti

activation record

dėklo kadras

active cell

veikiamasis langelis

 

aktyvusis langelis

active charset

aktyvioji koduotė

 

veikiamoji koduotė

active directory

veikiamasis katalogas

active hub

aktyvusis šakotuvas

active hyperlink

veikiamasis saitas

 

aktyvusis saitas

active job

aktyvioji užduotis

 

veikiamoji užduotis

active link

veikiamasis saitas

 

aktyvusis saitas

active page

veikiamasis tinklalapis

 

aktyvusis tinklalapis

active program

aktyvioji programa

 

veikiamoji programa

active server page

dinaminis parametrinis tinklalapis

active value

aktyvioji reikšmė

active window

veikiamasis langas

 

aktyvusis langas

active

aktyvus(-i)

 

veikiamas(-a)

active-matrix display

aktyviosios matricos monitorius, aktyviosios matricos vaizduoklis

active-matrix monitor

aktyviosios matricos monitorius, aktyviosios matricos vaizduoklis

actual coding

programavimas absoliučiaisiais adresais

actual data

faktiniai duomenys

actual parameter list

faktinių parametrų sąrašas

actual parameter

faktinis parametras

actual

dabartinis

 

faktinis

actuator

pavara

acute accent

dešininis kirtis

acute

dešininis kirtis

acyclic graph

grafas be kontūrų

ad blocker

reklamos blokavimo programa

ad

reklama

adapt

pritaikyti, adaptuoti

adaptation

adaptavimas

adapter board

adapterio plokštė

adapter card

adapterio plokštė

adapter

adapteris, siejiklis

adaptive algorithm

adaptyvusis algoritmas

adaptive bridge

adaptyvusis tinklų tiltas

adaptive compression

adaptyvusis glaudinimas

adaptive differential pulse code modulation

skirtuminis garso skaitmeninimas

adaptive filter

adaptyvusis filtras

adaptive interface

adaptyvioji sąsaja

adaptive menu

adaptyvusis meniu

adaptive routing

adaptyvusis maršruto parinkimas

adaptive system

adaptyvioji sistema

adaptive

adaptyvus(-i)

adaptor

adapteris, siejiklis

add

pridėti

add border

įrėminti

add line numbering

sunumeruoti eilutes

add on

papildinys

add to

pridėti

 

įtraukti į

add

papildyti

 

įdėti

 

sudėti

adder

sudėtuvas

adder-subtracter

sudėties ir atimties įtaisas

add-in card

plėtotės plokštė

add-in

papildinys

addition

sudėtis

additional settings

papildomos nuostatos

additional

papildomas(-a)

address block

adresų blokas

address book entry

adresų knygos įrašas

address book import

adresų knygos importas

address book record

adresų knygos įrašas

address book

adresų knyga

address bus

adresų magistralė

address constant

adresinė konstanta

address mapping table

adresų atitikmenų lentelė

address mask

adreso kaukė

address operand

adresinis operandas

address pool

adresų telkinys

address register

adreso registras

address resolution protocol

adresų perkodavimo protokolas

address resolution

adreso perkodavimas

address translation

adreso vertimas

address transparency

adreso skaidrumas

address

adresas

 

adresuoti

addressable cursor

adresuojamasis žymeklis

addressee

adresatas

addressing error

adresavimo klaida

addressing

adresavimas

 

adresavimas

adjacent

gretimas

adjust to

priderinti

adjust

(pri)derinti, pritaikyti

 

sureguliuoti

adjusted data

priderintieji duomenys

admin

administratorius

administrator account

administratoriaus paskyra

administrator recovery report

administratoriaus padarytų atkūrimų ataskaita

administrator

administratorius

admission

prieinamumas

ADPCM

skirtuminis garso skaitmeninimas

ADSL

asimetrinė skaitmeninė abonento linija

advance

pereiti

advanced search

patikslintoji paieška

advanced settings

papildomos nuostatos

 

sudėtingesnės nuostatos

advanced user

patyręs naudotojas

advanced

išplėstinis(-ė)

 

kitas

 

papildomas(-a)

 

sudėtingesnis(-ė)

adventure game

nuotykių žaidimas

advertisement

reklama

advertiser

reklamuotojas

advertising program

reklamos programa

advertising revenue

pajamos iš reklamos

advertising-supported software

reklamos programinė įranga

adware

reklamos programa

 

reklamos programinė įranga

aerial cable

orinis kabelis

affinity

atitikimas

 

panašumas

agent

agentė

 

agentas

aggregate

agreguoti

aggregated data

agreguoti duomenys

aggregation

agregavimas

 

sankaupa

agile programming

lankstusis programavimas

aging

blukinimas

agree

sutikti

AI

dirbtinis intelektas

air brush

purkštukas

alarm signal

pavojaus signalas

alarm

pavojaus signalas

alert window

įspėjimo langas

alert

įspėjimas

 

įspėti

algorithm animation

algoritmų animacija

algorithm

algoritmas

algorithmic language

algoritminė kalba

alias

alternatyvusis vardas

aliasing bug

susitapatinimo klaida

aliasing

dantijimas

alien disk reader

svetimų diskų skaitytuvas

alien disk

svetimas diskas

alien

svetimas(-a)

align bottom

apatinė lygiuotė

 

lygiuoti apačias

align center

centrinė lygiuotė

 

lygiuoti centrus

align left

kairinė lygiuotė

 

lygiuoti kairiąją pusę

align middle

lygiuoti centrus

align right

dešininė lygiuotė

 

lygiuoti dešiniąją pusę

align top

viršutinė lygiuotė

 

lygiuoti viršus

align

lygiuoti

alignment

lygiuotė

 

lygiavimas

all caps

visos didžiosios

 

didžiosios raidės

all smalls

visos mažosios

all

visas

 

viskas

 

visur

alligator clip

krokodilinis gnybtas

allocate

(pa)skirti

 

išdėstyti

 

padėti

 

paskirstyti

allocation

paskyrimas

allocation unit

blokinys

allocation

išdėstymas

 

paskirstymas

allow

leisti

allowed deviation

leistinas nuokrypis

all-station address

visų adresas

alpha channel

alfa kanalas

alpha test

alfa testavimas

alpha version

alfa versija

alphabet

abėcėlė

alphabetic coding

abėcėlinis kodavimas

alphabetic data

raidiniai duomenys

alphameric

tekstinis(-ė)

alphanumeric data

raidiniai-skaitiniai duomenys

alphanumeric display

tekstinis monitorius, tekstinis vaizduoklis

alphanumeric mode

tekstinė veiksena

alphanumeric monitor

tekstinis monitorius, tekstinis vaizduoklis

alphanumeric section

klaviatūros ženklų sritis

alphanumeric

tekstinis(-ė)

 

raidė arba skaitmuo

already exists

jau yra

alt key

alternatyvos klavišas

Alt

alternatyvos klavišas

 

Alt

alternat(iv)e (entry, text, display)

pakeičiantis(-i) (įrašas, tekstas, vaizdas)

alternative text

alternatyvusis tekstas

alternative

alternatyva

 

pakaitalas

AltGr

trečiojo lygio klavišas

AltGray key

trečiojo lygio klavišas

AltGray

Lyg3

ALU

aritmetinis-loginis įtaisas

always on top

visada paviršiuje

 

visada viršuje

ambient light

išsklaidyta šviesa

ambiguous grammar

nevienareikšmė gramatika

amendment

priedas

amount of information

informacijos kiekis

ampersand

ampersendas

amplitude modulation

amplitudės moduliavimas

analog channel

analoginis kanalas

analog computer

analoginis kompiuteris

analog data

analoginiai duomenys

 

analoginiai duomenys

analog line

analoginė linija

analog signal

analoginis signalas

 

tolydusis signalas

analog value

analoginis dydis

analog

tolydus(-i)

analogical

analoginis(-ė)

analog-to-digital converter

analoginis skaitmeninis keitiklis

analogue data

analoginiai duomenys

analysis

analizė

analytical engine

Babidžo analitinė mašina

analyzer

analizatorius

anchor point

pririšimo taškas

anchor

prieraišas

 

pririšti

 

žymė

and

ir

angle bracket

kampiniai skliaustai

angle quotation marks

laužtinės kabutės

angled line

laužtė

animate

animuoti

animated advertisement

animuotoji reklama

animated cursor

animacinis žymeklis

 

animuotasis žymeklis

animated GIF file

animacinis GIF failas, animacinė GIF rinkmena

animated text

animuotasis tekstas

animation effect

animacijos efektas

animation graphics

animacinė grafika

animation

animacija

anniversary event

kasmetinis įvykis

anniversary

kasmetinis įvykis

annotate

rašyti (daryti) pastabą(-as)

annotation

komentaras

 

anotacija

 

pastaba

announcement

skelbimas

annunciator

signalizatorius

anonymous access

anoniminė kreiptis

 

anoniminė prieiga

anonymous FTP

anoniminis FTP

anonymous logon

anoniminis prisijungimas

anonymous mail

anoniminio pašto serveris

 

anoniminis paštas

anonymous surfing

anoniminis naršymas

anonymous upload

anoniminis siuntimas

anonymous Web surfing

anoniminis naršymas

anonymous

anonimas

 

anoniminis(-ė)

ANSI character set

ANSI koduotė

ANSI

ANSI koduotė

 

ANSI

answer wizard

atsakymų vediklis

antecedent

pirmtakas

anti-aliasing

glodinimas

anti-spam vizard

brukalo naikinimo vediklis

antivirus memory resident monitor

antivirusinė budinti programa

anti-virus program

antivirusinė programa

antivirus program

antivirusinė programa

antivirus scanner

antivirusinė peržiūrinti programa

anti-virus wizard

virusų naikinimo vediklis

antivirus

antivirusas

anyway

vis tiek

API

API sąsaja

 

programų sąsaja

apostrophe

apostrofas

apparatus

aparatas

appearance

išvaizda

append

papildyti

 

papildymas

 

pridėti

 

pridurti

appendix

priedas

applet

programėlė

appliance

aparatas

application domain

taikymo sritis

application layer

taikomųjų programų lygmuo

application name

programos pavadinimas

application program interface

programų sąsaja

application program

programa

 

taikomoji programa

application programmer

taikomųjų programų programuotojas

application programming interface

programų sąsaja

application sharing

programų bendrinimas

application software

[taikomoji] programinė įranga

application suite

programų paketas

application title bar

programos pavadinimo juosta

application title

programos pavadinimas

application

programa

 

taikomoji programa

applications software

taikomoji programinė įranga

apply filter

filtruoti

apply

(pri)taikyti

 

vykdyti

 

vykdyti

appointment

paskyrimas

approach

metodas

approve

patvirtinti

approximate value

apytikslė reikšmė

approximation error

apvalinimo paklaida

approximation

artinys

aqua

žydra

architecture

architektūra

archive bit

archyvuotinosios rinkmenos požymis

archive file

archyvo failas, archyvo rinkmena

 

archyvuotinasis failas, archyvuotinoji rinkmena

 

pakas

archive

archyvas

 

pakas

archiving

archyvavimas

 

pakavimas

area

sritis

area chart

sritinė diagrama

area code

tarpmiestinis telefono kodas

 

tarptautinis telefono kodas

area fill

užpildyti sritį

area

plotas

 

vietovė

areal density

rašymo tankis

argument separator

argumentų skirtukas

argument

argumentas

arithmetic constant

skaitinė konstanta

arithmetic data

aritmetiniai duomenys

arithmetic expression

aritmetinis reiškinys

arithmetic logic unit, ALU

aritmetinis-loginis įtaisas

arithmetic operation

aritmetinė operacija

arithmetic register

aritmetinis registras

arithmetic unit

aritmetinis įtaisas

arithmetic-logic unit

aritmetinis-loginis įtaisas

armored cable

šarvuotasis kabelis

arrange

išdėstyti

 

sutvarkyti

arrangement

išdėstymas

array cell

masyvo elementas

array processor

vektorinis procesorius

array

masyvas

arrow

rodyklė

arrow end

rodyklės uodega

arrow head

rodyklės smaigalys

arrow key

rodyklės klavišas

arrow keys

rodyklių klavišai

arrow style

rodyklės stilius

article

naujienų grupės laiškas

artificial intelligence

dirbtinis intelektas

artificial intelligence, AI

dirbtinis intelektas; kompiuterinė intelektika

ascender

viršraidis

ascending

didėjančiai

ASCII file

tekstinis failas, tekstinė rinkmena

ASCII graphics

tekstinis paveikslas

 

rašmeninis paveikslas

ASCII mode

tekstinė veiksena

ASCII transfer

tekstinis siuntimas

ASCII

ASCII koduotė

ask me

paklausti, paklausk

aspect programming

aspektinis programavimas

aspect ratio

proporcija

aspect

aspektas, požiūris

assembler directive

asemblerio direktyva

assembler language

asemblerio kalba, asembleris

assembler statement

asemblerio sakinys

assembler

asemblerio kalba, asembleris

 

asembleris

assembly language coding

programavimas asemblerio kalba

assembly language

asemblerio kalba, asembleris

assembly-control statement

asemblerio direktyva

assertion

teiginys

assessment

įvertinimas

assign

paskirti

 

priskirti

assigned program

priskirtoji programa

assignment statement

priskyrimo sakinys

assignment

priskyrimas

 

suteikimas

assistance

pagalba

assistant

pagelbiklis

associate

susieti

associated view

susietasis rodinys

associative memory

asociatyvioji atmintis

associative operation

asociatyvioji operacija

associative search

asociatyvioji paieška

associativity

asociatyvumas

asterisk

žvaigždutė

asymmetric compression

asimetrinis glaudinimas

asymmetric cypher

kriptografija viešuoju raktu

asymmetric digital subscriber line

asimetrinė skaitmeninė abonento linija

asymmetric multiprocessing

asimetrinis daugiaprocesis apdorojimas

asynchronous call

asinchroninis kreipinys

asynchronous communication

asinchroninis ryšys

asynchronous conference

asinchroninė konferencija

asynchronous device

asinchroninis įtaisas

asynchronous groupware

asinchroninė grupinė įranga

asynchronous interrupt

asinchroninė pertrauktis

asynchronous operation

asinchroninis veikimas

asynchronous sound

asinchroninis garsas

asynchronous transmission

asinchroninis perdavimas

asynchronous

asinchroninis(-ė)

at a time

tuo pačiu metu

at least

mažiausiai, bent

at most

daugiausiai

at

ženklas eta, kilpelė

atomic

neskaidomas(-a)

attach

pridėti

 

pridėti priedą

attachment

priedas

attention color

dėmesio atkreipimo spalva

attenuation

silpimas

attribute grammar

atributinė gramatika

attribute

atributas

 

gairės atributas

 

požymis

AU

aritmetinis įtaisas

audible bell

girdimas skambutis

audio card

garso plokštė

audio CD

kompaktinė plokštelė

audio compression

garso glaudinimas

audio controller

garso valdiklis

audio dub

garso dubliavimas

audio editing

garsajuostės montavimas

audio editor

garsų rengyklė

audio file

garso failas, garso rinkmena

audio generator

garso generatorius

audio instant messaging

garsinių žinučių siuntimas

audio mixer

garsų maišiklis

audio mixing

garsų maišymas

audio output

garso išvedinys

 

garsų išvestis

audio playback

įrašo perklausa

audio publication

garsinis leidinys

audio response

garsinis atsakas

audio sample

garso elementas

audio tape

garsajuostė

audio

garsinis(-ė)

 

garsas

audio/video interleaved

AVI garso ir vaizdo formatas

audioblog

garso tinklaraštis

audiocast

garsų perdavimas

audiocodec

garso kodekas

audioconferencing

garso konferencija

audiotape

garsajuostė

audiovisual

garso ir vaizdo

audit

auditas

auditor

auditorius

authenticate

nustatyti tapatybę

authentication

tapatumo nustatymas

 

atpažinimas

 

tapatybės nustatymas

authentification code

tapatybės nustatymo kodas

author

autorius

authorization to access

prieigos suteikimas

authorization

prieigos teisė

authorized access

leidžiamoji kreiptis

 

sankcionuotoji prieiga

authorized

sankcionuotas(-a), leistinas(-a)

auto login

automatinis prisijungimas

autoabstract

kompiuterinis referatas

autoarrange

automatiškai išdėstyti

autoarrangement

automatinis išdėstymas

autocalculate

automatinis skaičiavimas

autocaption

automatinis pavadinimas

autocode

autokodas

autocoder

autokoderis

autocompiler

automatinis kompiliatorius

autocomplete

automatinis baigimas

 

automatiškai užbaigti

autocontent wizard

pateikčių vediklis

autocorrect

automatinis keitinys

 

automatinis koregavimas

 

automatiškai koreguoti

autocorrection

automatinis koregavimas

autocorrector

autokorektorius, automatinis korektorius

autodetect

automatiškai aptikti

autodialer

automatinis rinkiklis

auto-exit

automatinis išėjimas

autoexit

automatinis išėjimas

autofill

automatinis užpildymas

 

automatiškai užpildyti

autofilter

automatinis lentelės filtras

autofit to window

(pri)derinti prie lango matmenų

autofit

automatiškai pritaikyti

 

automatinis priderinimas

 

automatiškai priderinti

autoformat

automatinis formatavimas

auto-joining

automatinis sujungimas

automated

automatizuotas(-a)

automatic color

numatytoji spalva

automatic control

automatinis reguliavimas

 

automatinis valdymas

automatic feed

automatinis popieriaus padavimas

automatic forwarding

automatinis persiuntimas

automatic frequency control

automatinis dažnio derinimas

automatic numbering

automatinis numeravimas

automatic paper feed

automatinis popieriaus padavimas

automatic speech recognition

automatinis šnekos atpažinimas

automatic

automatinis(-ė)

 

numatytas(-a)

 

savaiminis(-ė)

automatically

automatiškai

 

savaime

automaton

automatas

autonomous system

autonominė sistema

autonumbering

automatinis numeravimas

autopilot

vediklis

autoplotter

automatinis braižytuvas

autopoll

automatinė apklausa

autopolling

apklausa

 

automatinė apklausa

autopreview

automatinė peržiūra

autorecover

automatinis atkūrimas

 

automatiškai atkurti

autorecovery

automatinis atkūrimas

auto-repeat

automatinis kartojimas

autorepeat

automatinis kartojimas

autoreply

automatinis atsakymas

autoresponder

atsakiklis

autorun

automatinis paleidimas

autosave

automatinis įrašymas

 

automatiškai įrašinėti

autosaving

automatinis įrašymas

autoscale

automatiškai nustatyti mastelį

autoscaling

automatinis mastelio nustatymas

auto-scroll

automatinis slinkimas

autoscrolling

automatinis slinkimas

autoshape

autofigūra

auto-static update

autostatinis atnaujinimas

autostereogram

autostereograma

autotext

autotekstas

autoupdating

automatinis atnaujinimas

availability

prieinamumas

available

galimas

 

pasiekiamas(-a)

 

prieinamas(-a)

 

turimas

avatar

pseudoportretas

average per day

dienos vidurkis

average

vidurkis

AVI

AVI garso ir vaizdo formatas

away

pasitraukęs(-usi)

axis

koordinačių ašis

ĄŽERTY keyboard

ĄŽERTY klaviatūra

AZERTY keyboard

AZERTY klaviatūra

AZERTY layout

AZERTY klaviatūra