Anglų

Lietuvių

B series

B grupės formatai

B sizes

B grupės formatai

Bézier curve

Bezjė kreivė

back

grįžti

back color

fono spalva

back door

užpakalinės durys

back end

vidinė pusė

back panel

užpakalinis skydas

back side

apverstoji lapo pusė

back translation

atgalinis vertimas

back up memory

atsarginė atmintinė

back up

padaryti atsarginę kopiją

back

atgal

backbone

pagrindinis tinklas

back-end computer

vidinis kompiuteris

background application

foninė programa

background color

fono spalva

background computing

foninis skaičiavimas

background image

fono piešinys

background job

foninė užduotis

background operation

foninis veikimas

background pattern

fono piešinys

background printing

foninis spausdinimas

background program

foninė programa

background sound

garsinis fonas

background task

foninė užduotis

background

fonas

 

antrasis planas

backlit

foninis apšvietimas

backlog

neatliktas darbas

backout

atgal

 

grįžimas

backplane

užpakalinė plokštė

backplay

peržiūra

 

perklausa

 

perleisti

backscrolling

slinkimas atgal

backslash

kairinis brūkšnys

backspace key

naikinimo klavišas

backspace

grįžimas (per vieną poziciją)

backtrace

dėklo pėdsakas

backtracking

grįžimų metodas

backup capacity

atsarginės atmintinės talpa

backup copy

atsarginė kopija

backup file

atsarginės kopijos failas, atsarginės kopijos rinkmena

backup

atsarginis kopijavimas

 

padaryti atsarginę kopiją

Backus-Naur form

Bekaus ir Nauro forma

backward compatibility

atgalinis suderinamumas

backward learning

mokymasis iš praeities

backward reference

atgalinė nuoroda

backward slash

kairinis brūkšnys

backward

atgal

backwards

pradžios link

bad block

blogas blokas

bad sector

blogas sektorius

bag

krepšys

balance

balansas

 

balansuoti

 

likutis

balancer

apkrovos balansuoklis

band

juosta

bandwidth allocation protocol

pralaidumo paskirstymo protokolas

bandwidth allocation

juostos paskyrimas

 

pralaidumo paskirstymas

bandwidth competition

pralaidumo varžybos

bandwidth reservation

juostos paskyrimas

bandwidth

juostos plotis

 

pralaidumas

 

siuntimo sparta

bank

bankas

banner

reklamjuostė

bar

juosta

bar chart

histograma

 

juostinė diagrama

bar code reader

brūkšninių kodų skaitytuvas

bar code

brūkšninis kodas

bare hardware

plika aparatūra

base address

bazinis adresas

base class

viršklasis

base font

numatytasis šriftas

base line

bazinė linija

base register

bazės registras

baseband modem

nemoduliuotų signalų modemas

baseband network

vienkanalis tinklas

baseband signal

nemoduliuotas signalas

baseband

nemoduliuotas

baseline

bazinė linija

basic colors

pagrindinės spalvos

basic disk

pagrindinis diskas

basic latin alphabet

pagrindinė lotynų abėcėlė

basic latin

žr. basic latin alphabet

Basic

„Basic“ kalba, beisiko kalba

bass

žemi tonai

batch file

komandų failas, komandų rinkmena

batch job

paketinė užduotis

batch oriented

paketinis(-ė)

batch processing

paketinis apdorojimas

batch program

paketinė programa

batch

paketas

battery status

akumuliatoriaus įkrova

battery

akumuliatorius

baud

bodas

baud rate

sparta bodais

Baudot code

Bodo kodas

bayonet connector

kaištinė jungtis

BCC

nematomoji kopija

BE

mažėjantys baitai

beacon frame

signalinis kadras

beamer

vaizdo projektorius

beep

pypsėjimas

 

pypsėti

 

pyptelėjimas

 

pyptelėti

behavior

elgsena

 

veikimas

bell character

skambučio ženklas

bells and whistles

blizgučiai

belt-bed plotter

juostinis braižytuvas

benchmark

našumo testas

benign virus

gerybinis virusas

bent connector

lankinė jungtis

beta release

beta laida

beta test

beta testavimas

beta version

beta versija

bias

nuokrypis

 

poslinkis

bidi bus

dvikryptė magistralė

bidi language

dvikryptė kalba

bidi text

dvikryptis tekstas

bidi

dvikryptis(-ė)

bidirectional bus

dvikryptė magistralė

bidirectional language

dvikryptė kalba

bidirectional list

dvikryptis sąrašas

bidirectional printer

dvikryptis spausdintuvas

bidirectional text

dvikryptis tekstas

bidirectional

dvikryptis(-ė)

big cell

didelis langelis

big endian

mažėjantys baitai

bilateral connection

dvipusis ryšys

bill

sąskaita

bin

dėklas

binary adder

dvejetainis sudėtuvas

binary arithmetic

dvejetainė aritmetika

binary carry

dvejetainė pernaša

binary code

dvejetainis kodas

binary coder

dvejetainis koderis

binary decision

pasirinkimas iš dviejų

binary field

dvejetainis laukas

binary file

dvejetainis failas, dvejetainė rinkmena

binary mode

dvejetainė veiksena

binary number

dvejetainis skaičius

binary operation

dvivietė operacija

 

loginė operacija

binary search

dvejetainė paieška

binary signal

dvejetainis signalas

binary transfer

dvejetainis siuntimas

binary tree

dvejetainis medis

binary

dvejetainis(-ė)

binary-coded decimal arithmetic

dvejetainė-dešimtainė aritmetika

binary-decimal code

dvejetainis-dešimtainis kodas

binding time

saistymo laikas

binding

saistymas

binocular display

stereoskopinis monitorius, stereoskopinis vaizduoklis

binocular monitor

stereoskopinis monitorius, stereoskopinis vaizduoklis

BIOS (basic input/output system)

BIOS sistema

bit by bit

pabičiui

bit density

rašymo tankis

 

bitų tankis

bit image

taškinis atvaizdis

bit map

taškinė grafika

bit mask

bitų kaukė

bit per second

bitas per sekundę

bit rate

pralaidumas

 

sparta bitais

bit string data

bitų eilutės duomenys

bit

bitas

bit-by-bit comparison

lyginimas pabičiui

bitmap editor

taškinės grafikos rengyklė

bitmap font

taškinis šriftas

bitmap image

taškinis paveikslas, rastrinis paveikslas

 

taškinis atvaizdis

bitmap processor

taškinės grafikos rengyklė

bitmap

taškinė grafika

bitmapped font

taškinis šriftas

bit-mapped graphics

taškinė grafika

bit-mapped image

taškinis paveikslas, rastrinis paveikslas

bitmapped image

taškinis paveikslas, rastrinis paveikslas

 

taškinis atvaizdis

bit-mapped image

taškinis atvaizdis

bit-oriented protocol

bitinis protokolas

bitrate

pralaidumas

bits per inch (bpi)

bitai colyje

bitwise addition

bitinė sudėtis

bitwise operation

bitinė operacija

bitwise

bitinis(-ė)

 

pabičiui

black and white

nespalvinis(-ė)

black box testing

juodosios dėžės testavimas

black box

juodoji dėžė

black hole

juodoji skylė

black list

juodasis sąrašas

black

juoda

blackhole list

juodasis sąrašas

blackout

visiškasis atjungimas

blank address

tuščias adresas

blank database

tuščia duomenų bazė

blank line

tuščioji eilutė

blank page

tuščias puslapis

blank space

tuščia vieta

blank

tuščias(-ia)

blanking

ištrynimas

blanks

tušti langeliai

bleed

užribinis(-ė)

blind carbon copy

nematomoji kopija

blind certificate

anoniminis liudijimas

blind copy

nematomoji kopija

blinds horizontal

atveriama gulsčiai

blinds vertical

atveriama stačiai

blink rate

mirksėjimo dažnis

blink time

mirksėjimo trukmė

blink

mirksėti

blinking cursor

mirksintysis žymeklis

blinking rate

mirksėjimo dažnis

blinking text

mirksintis tekstas

blinking

mirksėjimas

block arrow

figūrinė rodyklė

block coordinates

bloko koordinatės

block cursor

stačiakampis žymeklis

block device

blokinis įtaisas

block diagram

blokinė schema

block elements

blokų ženklai

block

blokas

 

blokuoti

blockquote

įtrauka

blog

tinklaraštis

bloger

tinklaraštininkas

blue color

mėlyna spalva

blue screen of death

mėlynasis ekranas

blue screen

mėlynasis ekranas

board

pultas

 

plokštė

board-to-board connector

tarpplokštinė jungtis

bold

pusjuodis

bookkeeping operation

buhalterinė operacija

 

tarnybinė operacija

bookmark all tabs as

įrašyti į adresyną tinklalapių grupę kaip

bookmark all tabs

įrašyti į adresyną tinklalapių grupę

bookmark as

įrašyti į adresyną kaip

bookmark link

įrašyti saitą į adresyną

bookmark

adresyno įrašas

 

įrašyti į adresyną

 

žymė

bookmarks entry

adresyno įrašas

bookmarks import

adresyno importas

bookmarks item

adresyno įrašas

bookmarks organize

adresyno tvarkymas

bookmarks record

adresyno įrašas

bookmarks search

paieška adresyne

bookmarks

adresynas

Boolean

loginis

Boolean add operation

disjunkcijos operacija

Boolean data

loginiai duomenys

Boolean function

loginė funkcija

Boolean operation

loginė operacija

boolean operator

loginės operacijos ženklas

Boolean search

loginė paieška

Boolean value

loginė reikšmė

boot disk

paleidimo diskas, sisteminis diskas

boot file

paleidimo failas, paleidimo rinkmena

boot loader

paleidyklė

boot memory

[operacinės sistemos] įkėlimo atmintis

boot partition

paleidimo skaidinys

boot record

[operacinės sistemos] paleidimo įrašas

boot sector

paleidimo sektorius

boot sequence

paleidimo eilė

boot virus

paleidimo sektoriaus virusas

boot

operacinės sistemos paleidimas

 

paleisti

bootstraping

pakopinis paleidimas

 

savikėla

border color

kraštinių spalva, rėmelių spalva

border style

kraštinės stilius

border

kraštinė

 

rėmelis

borders and shading

kraštinės ir šešėliai

borders and spacing

kraštinės ir tarpai

bot

paieškos serveris

 

robotas

both-way list

dvikryptis sąrašas

both-way operation

dupleksinis veikimas

bottleneck

duomenų kamštis

 

silpnoji vieta

bottom alignment

apatinė lygiuotė

bottom up [method]

stambinimo [metodas]

bottom

apačia

 

apatinis(-ė)

bottom-up coding

stambinamasis programavimas

bottom-up design

stambinamasis projektavimas

bottom-up programming

stambinamasis programavimas

bottom-up

stambinamas(-a)

bounce

laiško grąžinimas

 

peradresavimas

 

grąžinti

bound

susieti

boundary address

ribinis adresas

boundary error

rėžių klaida

boundary router

išorinio maršruto parinktuvas

boundary

rėžis

 

riba

box

langelis

box drawing symbols

lentelių braižymo ženklai

box shadow

bloko šešėlis

box

kortelė

 

langas, skydelis

 

laukas

bps

bitas per sekundę

 

b/s

brace

riestinis skliaustas

brackets

skliaustai

branch

nukreipimas

 

šaka

branch(ing) operation

šakojimo operacija

brand name

prekės ženklas

brand

prekės ženklas, firminis ženklas

branding

prekės ženklo įtvirtinimas

breadth-first-search

paieška į plotį

break point

stabdos taškas

break

lūžis

 

pertraukimas

 

pertraukti

 

skirtukas

breakdown

gedimas

breakpoint halt

kontrolinis stabdymas

breakpoint

stabdos taškas

 

trūkio taškas

bridge connection

tiltinis sujungimas

bridge

tinklų tiltas

brightness

skaistis

bring forward

perkelti priekio link

bring in front of text

perkelti virš teksto

bring to back

perkelti į užnugarį

bring to front

perkelti į priekį

broadband cable

plačiajuostis kabelis

broadband connection

plačiajuostis ryšys

broadband network

plačiajuostis tinklas

broadcast

transliavimas

broadcast call

transliacinis sujungimas

broadcast

laida

broadcaster

transliuotojas

broken address

klaidingas adresas

broken hyperlink

neveikiantis saitas

 

klaidingas

broken line

laužtė

broken link

neveikiantis saitas

browse

parinkti

 

naršyti

browser

naršyklė

browsing history

naršymo praeitis

browsing

naršymas

 

parinkimas

 

peržiūra

brush style

teptuko stilius

brush

teptukas

brute-force approach

jėgos metodas

BSD license

BSD licencija

bubble chart

burbulinė diagrama

bubble sort

rikiavimas burbulo metodu

buddy

adresatas

buddy fix

neoficialioji pataisa

buddy list

adresatų sąrašas

buddy status

pokalbių dalyvio būsena

buffer overflow

buferio perpildymas, duomenų perpildymo klaida

buffer overrun

buferio perpildymas, duomenų perpildymo klaida

buffer underrun

buferio ištuštėjimas, duomenų trūkumo klaida

buffer

buferis

bug message

pranešimas apie klaidą

bug report

pranešimas apie klaidą

 

pranešimas apie riktą

bug tracking system

klaidų sekimo sistema

 

riktų sekimo sistema

bug

klaida

 

klaida programoje

 

riktas

 

defektas

build ID

darinio identifikatorius

build

darinys

 

sukurti

 

versija

builder

daryklė

building block

komponentas

building cable

vidaus kabelis

built-in adapter

įtaisytasis adapteris

built-in pointing device

įtaisytasis manipuliatorius

built-in processor

įtaisytasis procesorius

built-in program

įtaisytoji programa

built-in

įtaisytas(-a)

bulk copy

masinis kopijavimas

bulk eraser

masinis valytuvas

bulk export

masinis eksportas

bulk import

masinis importas

bulk load

masinis įkėlimas

bulk mail

masinis siuntimas

bulk order

masinis užsakymas, didmeninis užsakymas

bullet style

ženklinimo stilius

bullet

apvalus punkto ženklas

 

ženklelis

 

skrituliukas

bulleted list

suženklintasis sąrašas

bulletin board system (BBS)

elektroninė skelbimų lenta

bulletin board

elektroninė skelbimų lenta

bulleting

ženklinimas

bulleting and numbering

ženklinimas ir numeravimas

bullets and numbering

ženklinimas ir numeravimas

bump map

reljefinis atvaizdas

bump mapping

reljefinis atvaizdavimas

bundled software

pridėtinė programinė įranga

burn

rašyti į kompaktinį diską

burning

rašymas į kompaktinį diską

burst mode

pliūpsninis siuntimas, monopolinis siuntimas

burst

pliūpsninis(-ė)

 

pliūpsnis

 

vora

bus bridge

magistralių tiltas

bus card

magistralės plokštė

bus conflict

magistralės konfliktas

bus mouse

magistralinė pelė

bus network

magistralinis tinklas

bus topology

magistralinė topologija

bus

magistralė

business card

vizitinė kortelė

business data

veiklos duomenys

 

verslo duomenys

business game

komercinis lošimas

 

komercinis žaidimas

business plan

veiklos planas

 

verslo planas

business

komercinis(-ė)

 

veikla

 

verslas

busy condition

užimtumo būsena

busy

užimtas(-a)

button

mygtukas

 

pelės klavišas

buttonbar

mygtukų juosta

by default

numatytas(-a)

bypass bass

išjungti žemus tonus

bypass treble

išjungti aukštus tonus

bypass

apeiti, aplenkti

 

apėjimas, aplenkimas

byte by byte

pabaičiui

byte code

baitinis kodas

byte computer

baitinis kompiuteris

byte multiplexing

baitinis tankinimas

byte operation

baitinė operacija

byte order mark

baitų eiliškumo ženklas

byte order

baitų eiliškumas

byte ordering

baitų eiliškumas

byte reversal

baitų apgręžimas

byte

baitas

bytecode

baitinė programa

byte-organized computer

baitinis kompiuteris

byte-oriented computer

baitinis kompiuteris

byte-oriented protocol

baitinis protokolas

bytewise operation

baitinė operacija

bytewise

baitinis(-ė)