Anglų

Lietuvių

C series

C grupės formatai

C sizes

C grupės formatai

C

C kalba

C++

C++ kalba

CA software

liudijimų įstaigos programinė įranga

CA

liudijimų įstaiga

CAB file

CAB failas, CAB rinkmena

cabinet file

CAB failas, CAB rinkmena

cable connection

kabelinis ryšys

 

kabelinis sujungimas

cable connector

kabelinė jungtis

cable modem

kabelinis modemas

cable television

kabelinė televizija

cable

kabelis

cache memory

podėlis

 

spartinančioji atmintinė

cache

podėlis

 

spartinančioji atmintinė

caching

padėjimas

calc

skaičiavimas

calculator

skaičiuoklis

 

skaičiuotuvas

calculus

skaičiavimas

calendar event

kalendorinis įvykis

calendar program

kalendoriaus programa

calendar

kalendoriaus programa

call bell

iškvietimo skambutis

call by need

atidėtasis vykdymas

call destination

skambučio adresatas

call forwarding

skambučio peradresavimas

call redirection

skambučio peradresavimas į kitą numerį

call stack

kreipinių dėklas

call

kreipinys

 

skambinti

 

skambutis (įtaisas)

 

skambutis (telefono)

callback number

atgalinio skambinimo numeris

callback

atgalinis skambinimas

 

perskambinti

callee

kviečiamoji programa (funkcija, procedūra)

caller

kviečiančioji programa (funkcija, procedūra)

 

skambintojas

callout

figūrinė išnaša

 

paaiškinimų figūra

camera

fotoaparatas

cancel registration

išregistruoti

cancel

atsisakyti

 

nutraukti

candidate key

potencialusis raktas

canonical form

kanoninė forma

can't redo

negalima grąžinti

can't repeat

negalima pakartoti

can't undo

negalima atšaukti

canvas

matomoji tinklalapio sritis

capability maturity model

brandusis programavimas

capability

charakteristika

 

geba

capacitance

talpa

capacity

talpa

 

galia

 

galimumas

 

geba

capital (letter)

didžioji raidė

capital word

žodis didžiosiomis raidėmis

capitalization

keitimas didžiosiomis raidėmis

capitalize

keisti didžiosiomis raidėmis

capline

viršutinė ženklo linija

caps lock key

didžiųjų raidžių klavišas

Caps Lock

didžiųjų raidžių klavišas

 

Didž

caps

didžiosios (raidės)

caption

pavadinimas

capture

paimti

 

užvalda

 

užvaldyti

carbon copy

kopija

card

plokštė

 

kortelė

card-edge connector

kraštinė jungtis

cardinal number

kardinalusis skaičius

caret character

stogelio ženklas

caret

stogelio ženklas

 

žymeklis

careware

programinė įranga už geradarystę

caron

paukščiukas

 

paukščiuko ženklas

carriage return (CR)

grįžimo į eilutės pradžią ženklas

carriage return

grįžimas į eilutės pradžią

carrier

nešlys

 

duomenų laikmena

carry bit

pernašos bitas

carry look-ahead adder

paspartintosios pernašos sudėtuvas

carry

pernaša

 

perkėlimas

 

perkelti

Cartesian coordinates

Dekarto koordinatės

cartridge

kasetė

cascade control

pakopinis reguliavimas

 

pakopinis valdymas

cascade indicator

pakopos ženklelis

cascade

išdėstyti pakopomis

 

pakopinis(-ė)

 

pakopa

cascading menu

pakopinis meniu

cascading style sheets

pakopiniai stiliai

cascading styles

pakopiniai stiliai

case

registras

case sensitive

skirti didžiąsias ir mažąsias raides

 

skirti raidžių lygį

case sensitivity

raidžių lygio paisymas

case statement

variantinis sakinys

case

klaviatūros lygis

 

lygis

 

raidžių lygis

cast

duomenų tipo keitimas

 

perdavimas

CAT

kompiuterizuotas vertimas

catalog(ue)

katalogas

category axis

kategorijų ašis

category

grupė

 

kategorija

catenate

sujungti

caution

įspėjimas

 

dėmesio

CC

kopija

CD key

kompaktinio disko raktas

CD player

kompaktinių diskų leistuvas

CD

kompaktinis diskas

 

kompaktinė plokštelė

CD-I

interaktyvusis kompaktinis diskas

CDI

interaktyvusis kompaktinis diskas

CD-key

kompaktinio disko raktas

CD-R

vienkartinio rašymo kompaktinis diskas

CD-RW

daugkartinio rašymo kompaktinis diskas

cedilla

sedilė

cell

langelis

cell format

langelio formatas

cell pointer

langelio žymeklis

cell range

langelių blokas

cell validation

langelio patikra

cell

narvelis (atminties)

cellphone

mobilusis telefonas

cellular modem

mobilusis modemas

cellular network

korinis tinklas

cellular telephony

korinė telefonija

cent sign

cento ženklas

center across selection

centruoti bloke

center alignment

centrinė lygiuotė

center

centras

 

centruoti

centered

centruotas

centering

centravimas

central processing unit

centrinis procesorius

central processor

centrinis procesorius

century in date

šimtmetis datoje

certificate authority certificate

liudijimų įstaigos liudijimas

certificate authority software

liudijimų įstaigos programinė įranga

certificate authority

liudijimų įstaiga

certificate backup password

liudijimo atsarginės kopijos slaptažodis

certificate chain

liudijimų grandinė

certificate fingerprint

kontrolinis liudijimo kodas

certificate issuer

liudijimo išdavėjas

certificate manager

liudijimų tvarkytuvė

certificate of conformity

atitikties liudijimas

certificate renewal

liudijimo atnaujinimas

certificate revocation list (CRL)

atšauktų liudijimų sąrašas

certificate status responder

liudijimų statuso atsakiklis

certificate verification

liudijimų patikra

certificate

liudijimas

 

pažymėjimas

 

sertifikatas

 

paliudyti

 

paliudyti tapatybę

 

sertifikuoti

 

tapatybės liudijimas

certificate-based authentication

liudijamasis tapatumo nustatymas

certification body

sertifikavimo įstaiga

certification service

sertifikavimo paslauga

certification

atestavimas

 

sertifikavimas

chain database

grandininė duomenų bazė

chain email

grandininis laiškas

chain letter

grandininis laiškas

chain

grandinė

chained list

susietasis sąrašas

chalk

kreida

change

pakeisti

change case

didžiosios/mažosios raidės

 

abc->ABC, ABC->abc

 

keisti mažąsias raides didžiosiomis ir atvirkščiai

 

keisti raidžių lygį (registrą)

change to

pakeisti

change

keisti

 

keitinys

 

taisinys

channel bandwidth

kanalo pralaidumas

channel bit rate

kanalo pralaidumas

channel capacity

kanalo pralaidumas

channel multiplexing

kanalų sutankinimas

channel op

pokalbių kanalo operatorius

channel operator

pokalbių kanalo operatorius

channel

kanalas

 

pokalbių kanalas

channel-to channel connection

kanalų sujungimas

channel-to-channel

tarpkanalinis(-ė)

chapter

skyrius, skyrelis

char code

ženklo kodas

character boundary

rašmens riba

character code

ženklo kodas

character coding

ženklų kodavimas

character encoding

koduotė

 

ženklų kodavimas

character map

kodų lentelė

character recognition

ženklų atpažinimas

character rectangle

ženklo stačiakampis

character set

ženklų rinkinys

character skew

rašmenų posvyris

character spacing

protarpis

 

protarpiai tarp rašmenų

 

rašmenų išretinimas

character user interface (CUI)

tekstinė sąsaja

character

rašmuo

 

simbolis

 

ženklas

charcoal sketch

anglinis eskizas

charcoal

anglinis pieštukas

charset

ženklų rinkinys

chart area

diagramos sritis

chart text

diagramos tekstas

chart tip

diagramos užuomina

chart title

diagramos antraštė

chart wizard

diagramos vediklis

chart

diagrama

chat client

pokalbių programa

chat log

pokalbių žurnalas

chat program

pokalbių programa

chat room

pokalbių kanalas

chat server

pokalbių serveris

chat window

pokalbių langas

chat

pokalbis internetu

 

tikralaikis pokalbis

cheat code

žaidimo kodas

cheat

žaidimo kodas

check bit

kontrolinis bitas

check box

žymimasis langelis

check column

kontrolinis stulpelis

check grammar as you type

tikrinti gramatiką renkant

check grammar

tikrinti gramatiką

check in

išsiųsti

check mark

varnelė

check out

atsiųsti

check spelling

tikrinti rašybą

check spelling as you type

tikrinti rašybą renkant

check

pažymėti

 

tikrinti

 

tikrinimas

 

varnelė

checked

pažymėtas(-a)

checkerboard across

šachmatinis stulpelinis

checkerboard down

šachmatinis eilutinis

checkerboard

skleidimas šachmatų langeliais

checkmark

varnelė

checksum

kontrolinė suma

child

po- (priešdėlis, pvz., child node = pomazgis)

chip card

lustinė kortelė

chip set

lustų rinkinys

chip

lustas

choice

pasirinkimas

choose

parinkti

chrome

naršyklės sąsaja

cicero

ciceras

cipher data

šifruotieji duomenys

cipher

šifras

circuit card

montažo plokštė

circuit

grandinė

circuit-free graph

grafas be kontūrų

circuit-switched connection

perjungiamasis sujungimas

circular list

žiedinis sąrašas

circular poll

ciklinė apklausa

circular reference

ciklinė nuoroda

circular

žiedinis(-ė)

circularing register

ciklinis registras

circulate to

kam

circumflex accent

stogelio ženklas

circumflex sign

stogelio ženklas

cite

citata

CJK symbols

CJK rašmenys

CJK unified ideographs

CJK unifikuoti ideografiniai rašmenys

class library

klasių biblioteka

class

klasė

classification

klasifikacija

classified data

grupuotieji duomenys

clean install assistant

švariojo diegimo pagelbiklis

clean install

švarusis diegimas

clear formats

šalinti formatus

clear

išvalyti

 

skaidrus(-i)

clickable image map

paveikslo planas

clickable map

paveikslo planas

click and drag

vilkimas

click speed

dvikarčio spustelėjimo trukmė

click

spragtelėti

 

spustelėti

client area

kliento sritis

client authentication

kliento tapatumo nustatymas

client coordinates

kliento srities koordinatės

client

klientas

 

kliento programa

client-server architecture

kliento–serverio architektūra

client-server arrangement

tarnavimo santykis

client-server relation

tarnavimo santykis

clip art gallery

iliustracijų galerija

 

paveikslų galerija

clip art

iliustracijos

 

paveikslų kolekcija

clip

iškarpa

clipboard file

iškarpinės failas, iškarpinės rinkmena

clipboard viewer

iškarpinės žiūryklė

clipboard

iškarpinė

clipbook viewer

iškarpinės žiūryklė

clipbook

iškarpinė

clock card

sinchronizacijos plokštė

clock frequency

taktų dažnis

clock generator

taktų generatorius

clock rate

taktų dažnis

clock speed

taktų dažnis

clock

taktų generatorius

 

laikrodis, laikmatis

 

sinchronizuoti

clockwise

pagal laikrodžio rodyklę

close button

lango užvėrimo mygtukas

close connection

nutraukti ryšį

close horizontally

gulsčiasis užvėrimas

 

užverti horizontaliai

close vertically

statusis užvėrimas

close window

užverti langą

close

užverti

closedown

darbo užbaigimas

closing date

pabaigos data

closure

uždarinys

cluster

blokinys

 

sankaupa

clustering

blokinių kūrimas

 

sankaupų formavimas

CMS

turinio tvarkymo sistema

CMY (cyan-magenta-yellow) color model

ŽPG spalvų modelis, CMY spalvų modelis

CMYK (cyan-magenta-yellow-black) color model

ŽPGJ spalvų modelis, CMYK spalvų modelis

co-axial cable

bendraašis kabelis

coaxial cable

bendraašis kabelis

coaxial connector

bendraašė jungtis

code generation

programos kodo generavimas

code page

kodų lentelė

 

koduotė

code segment

komandų segmentas

code signing

programos kodo pasirašymas

code table

kodų lentelė

code

kodas

 

programos kodas

 

programuoti

codec

kodekas

coded decimal

koduotas dešimtainis skaičius

codename

kodinis pavadinimas

codepoint

ženklo kodas

 

koduotės pozicija

coder

koderis

 

koduotojas

 

programuotojas

coding

kodavimas

 

programavimas kompiuterine kalba

 

programavimas

coefficient

koeficientas

coercion

duomenų tipo keitimas

cold boot

paleidimas išjungus

cold reboot

paleidimas išjungus

cold swap

keitimas išjungus

collaboration

bendradarbiavimas

collaborative learning environment

mokymosi bendradarbiaujant aplinka

collaborative learning

mokymasis bendradarbiaujant

collapse subdocuments

suskleisti podokumenčius

collapse

suskleisti

collapsed window

suskleistasis langas

collapsed

suskleistas(-a)

collapser

suskleidiklis

collate

sudėstyti

 

sujungti

collating sequence

rikiavimo eilė

collating sort

sąlajinis rikiavimas

collect

kaupti

 

rinkti

collision

konfliktas

 

kolizija

colon

dvitaškis

color bits

spalvos bitai

color box

spalvų paletė

color code

spalvinis kodas

 

spalvos kodas

color cycling

spalvų kaita

color depth

spalvų skaičius

 

spalvų skiriamoji geba

color gamut

spalvų gama

color highlight

paryškinimas (žymėjimas) spalva

color look-up table

ekrano spalvų lentelė

 

spalvų pasirinkimo lentelė

color map

ekrano spalvų lentelė

 

spalvų paletė

color model

spalvų modelis

color palette

spalvų paletė

color picker

spalvos parinkiklis, pipetė

color replace filter

spalvų keitiklis

color resolution

spalvų skiriamoji geba

color selector

spalvos parinkiklis, pipetė

color separation

spalvų skaidymas

color space

spalvų erdvė

 

spalvų visuma

color table

ekrano spalvų lentelė

color

spalva

 

spalvinis(-ė)

 

spalvotas(-a)

colored graph

nuspalvintasis grafas

colour

spalva

column

skiltis

column break

skilčių skirtukas

column chart

stulpelinė diagrama

column heading

stulpelio antraštė

column separator

skilčių skirtukas

column spacing

protarpiai tarp stulpelių

column width mark

stulpelio pločio keitimo ženklas

column width

stulpelio plotis

 

skilties plotis

column

stulpelis

columns chart

stulpelinė diagrama

columns to the left

stulpeliai kairiau

columns to the right

stulpeliai dešiniau

columns with depth

trimačiai stulpeliai

columns

išdėstyti skiltimis

 

išdėstymas skiltimis

columnwise

stulpeliais

combination chart

kombinuotoji diagrama

combinational algorithm

kombinatorinis algoritmas

combining acute accent

kombinacinis dešininis kirtis

combining acute

kombinacinis dešininis kirtis

combining caron

kombinacinis paukščiukas

combining cedilla

kombinacinė sedilė

combining diacritical mark

kombinacinis diakritinis ženklas

combining diaresis

kombinaciniai du taškai viršuje

combining grave accent

kombinacinis kairinis kirtis

combining grave

kombinacinis kairinis kirtis

combining half mark

kombinacinis pusinis ženklas

combining macron

kombinacinis brūkšnys viršuje

combining objects

neperdengiamoji figūrų sąjunga

combining ogonek

kombinacinė nosinė

combining tilde

kombinacinis riestinis kirtis

combo box

išskleidžiamasis sąrašas

 

jungtinis langelis

combobox

išskleidžiamasis sąrašas

comma

kablelis

command button

komandos mygtukas

command control

komandinis valdymas

command database

komandinė duomenų bazė

command generator

komandų generatorius

command interface

tekstinė sąsaja

command interpreter

komandų interpretatorius

command key

komandų klavišai

command line flag

komandos parinktis

command line interface

tekstinė sąsaja

command line

komandos eilutė

command modification

komandų modifikavimas

command register

komandos registras

command system

komandų sistema

command

komanda

comma-separated values

CSV formatas

comment

komentaras

comment block

komentarų blokas

comment indicator

komentaro indikatorius

comment

komentuoti

 

pastaba

 

rašyti (daryti) pastabą(-as)

commercial application

komercinė programa

commercial at

ženklas eta, kilpelė

commercial data

komerciniai duomenys

commercial program

komercinė programa

commercial software

komercinė programinė įranga

commercial

komercinis(-ė)

 

reklama

 

skelbimas

commit

nusiųsti

common control

bendrasis valdiklis

common dialog box

bendrasis dialogo langas

common symbols

įprasti simboliai

communication

komunikacija

 

ryšys

community edition

bendruomeninė laida

 

visuomeninė laida

community release

bendruomeninė laida

 

visuomeninė laida

commutability

komutatyvumas

commutativity

komutatyvumas

compact disc player

kompaktinių diskų leistuvas

compact disc

kompaktinis diskas

compact disk interactive

interaktyvusis kompaktinis diskas

compact disk player

kompaktinių diskų leistuvas

compact disk

kompaktinis diskas

 

kompaktinė plokštelė

compact on close

suspausti užveriant

compact

suspausti

 

glaudinti

compaction

glaudinimas

companion virus

virusas apsimetėlis

company

bendrovė, įmonė

comparability

palyginamumas

compare contents

palyginti failus, palyginti rinkmenas

 

palyginti turinius

compare documents

palyginti dokumentus

compare files

palyginti failus, palyginti rinkmenas

compare

(pa)lyginti

comparison operation

lyginimo operacija

comparison

(pa)lyginimas

compatibility mode

suderinamumo veiksena

compatibility

suderinamumas

 

dermė

compatible

derantis(-i), suderintas(-a)

compilation time

kompiliavimo trukmė

compilation

kompiliavimas

compile time constant

kompiliavimo konstanta

compile time

kompiliavimo laikas

 

kompiliavimo trukmė

compile

kompiliuoti

compile-and-go

kompiliuoti ir vykdyti

compiled language

kompiliuojamoji kalba

compiler directive

kompiliatoriaus direktyva

compiler generator

kompiliatorių generatorius

compiler statement

kompiliatoriaus direktyva

compiler

kompiliatorius

compiler-compiler

metakompiliatorius

 

kompiliatorių kompiliatorius

compile-time binding

statinis saistymas

compile-time check

tikrinimas kompiliuojant

compile-time error

kompiliavimo klaida

compiletime

kompiliavimo laikas

 

kompiliavimo trukmė

complementary closing

atsisveikinimas

complementary code

papildomasis kodas

complete

(už)baigtas(-a)

 

(už)baigti

completeness

pilnumas, baigtumas

completion

baigimas

complex arithmetic

kompleksinių skaičių aritmetika

complex debugging

kompleksinis derinimas

complex number

kompleksinis skaičius

complex test

kompleksinis testavimas

complex

kompleksinis(-ė)

 

sudėtingas(-a)

compliance

suderinamumas

compliant

atitinkantis(-i)

 

suderintas(-a), derantis(-i) su

component bar

programų juosta

component oriented programming

komponentinis programavimas

component programming

komponentinis programavimas

component

komponentas

compose message

rašyti laišką

compose

naujas(-a)

 

sukurti

 

rašyti (laišką)

composed character sequence

kompozicinė ženklų seka

composer

rašyklė, tekstų rengyklė

composition

komponavimas

 

kompozicija

compound block

sudėtinis blokas

compound document

sudėtinis dokumentas

compound tag

porinė gairė

comprehensive database

išsamioji duomenų bazė

compress

(su)glaudinti, suspausti

compression ratio

glaudinimo santykis

compression value

glaudinimo laipsnis

compression

glaudinimas

compromissed computer

pažeistas kompiuteris

compute

skaičiuoti

computer address

kompiuterio adresas

 

skaitinis kompiuterio adresas, IP adresas

computer aided translation

kompiuterizuotas vertimas

computer architecture

kompiuterio architektūra

computer art

kompiuterinis menas

computer classroom

kompiuterių klasė

computer creativity

kompiuterinė kūryba

computer game

kompiuterinis žaidimas

 

kompiuterinis lošimas

computer generation

kompiuterių karta

computer graphics

kompiuterinė grafika

computer instruction

kompiuterinė komanda

computer language

kompiuterinė kalba

computer literacy

kompiuterinis raštingumas

computer operation

kompiuterio operacija

computer power

kompiuterio galia

computer science

informatika

 

kompiuterija

computer security

kompiuterių saugumas

computer virus

kompiuterių virusas

computer word

kompiuterio žodis

computer

elektroninė skaičiavimo mašina

 

kompiuteris

computer-aided design

kompiuterizuotas projektavimas

computer-aided publishing

kompiuterinė leidyba

computer-aided

kompiuterizuotas(-a)

 

kompiuterinis(-ė)

computer-assisted game

kompiuterinis lošimas

computer-assisted publishing

kompiuterinė leidyba

computer-assisted

kompiuterinis(-ė)

computer-based training

kompiuterinis mokymas

computer-based

kompiuterinis(-ė)

computer-controlled

kompiuterio valdomas

computerization

kompiuterizavimas

computerize

kompiuterizuoti

computer-mediated

kompiuterizuotas(-a)

concatenate

sujungti

concatenation

sujungimas

concentrator

telktuvas

concordance

atitiktis

concur

sutapti

concurent versioning system

versijų sistema

concurent versions system

versijų sistema

concurent

lygiagretus(-i)

concurrency conflict

vienalaikiškumo konfliktas

concurrency control

vienalaikio darbo valdymas

concurrency

lygiagretumas

 

sutapimas

 

vienalaikiškumas

concurrent operation

vienalaikis veikimas

concurrently

tuo pat metu, vienu metu

condition

sąlyga

conditional branch

sąlyginis nukreipimas

 

sąlyginė pereiga

conditional formatting

sąlyginis formatavimas

conditional jump

sąlyginis nukreipimas

 

sąlyginė pereiga

conditional statement

sąlyginis sakinys

conditional

sąlyginis(-ė)

cone chart

kūginė diagrama

cone

kūgis

confidential data

slaptieji duomenys

configurability

konfigūruojamumas

configurable

konfigūruojamas(-a)

configuration

sąranka, konfigūracija

configurator

konfigūratorius

configure

konfigūruoti

configured-in

įtrauktas į konfigūraciją

configured-off

pašalintas iš konfigūracijos

confirm

atsiklausti

 

patvirtinti

confirmation

patvirtinimas

conflict

konfliktas

 

konfliktuoti, nederėti

conflict-free

nekonfliktinis(-ė)

confluence

susiliejimas, suliejimas

conformity

atitikimas

confusion

maišatis

conjunction operation

konjunkcijos operacija

conjunction

konjunkcija

conjunctive search

konjunktyvioji paieška

connect call

kvietimas ryšiui

connect time

ryšio trukmė

connect

užmegzti ryšį

connecting

jungiamasi

connection as guest

prisijungimas svečio teisėmis

connection lost

ryšys nutrūko

connection

ryšys

 

jungsena

 

prijungimas

 

sujungimas

connector line

jungiamoji linija

connector

jungiamoji linija

 

jungtis

consecutive operation

nuoseklusis veikimas

consistency

darna

console

pultas

console debugger

pultinė derintuvė

console debugging

pultinis derinimas

console emulator

pulto emuliatorius

constant availability

nuolatinis prieinamumas

constant declaration

konstantos aprašas

constant definition

konstantos aprašas

constant

konstanta

constraint

ribojimas

construct

konstrukcija

consumer

vartotojas

contact items

adresai

contact list

adresatų sąrašas

contact person

atstovas ryšiams

contact

adresatas

 

užmegzti ryšį

 

kontaktas

 

ryšys

contacts

adresai

 

adresų knyga

 

informacija ryšiams

container

sudėtinis rodinys

contemporary

šiuolaikinis(-ė)

content

turinys

content access account

turinio prieigos paskyra

content addressable memory

asociatyvioji atmintis

content management system

turinio tvarkymo sistema

content search

asociatyvioji paieška

contents

turinys

contest game

konkurencinis lošimas

 

konkurencinis žaidimas

context condition

kontekstinė sąlyga

context help

kontekstinis žinynas

context menu

kontekstinis meniu

context sensitive

kontekstinis(-ė)

context

kontekstas

 

kontekstinis(-ė)

context-dependent

kontekstinis(-ė)

context-free

bekontekstis(-ė)

 

laisvojo konteksto

 

nekontekstis(-ė)

context-sensitive grammar

kontekstinė gramatika

context-sensitive help

kontekstinis žinynas

contiguous file

vientisasis failas, vientisoji rinkmena

contiguous selection

ištisinė atranka

 

ištisinis žymėjimas

contiguous

ištisinis(-ė)

 

vientisas(-a)

continue

tęsti

continues-form paper

ištisinis popierius

continuing education

tęstinis mokymas

continuous control

tolydusis reguliavimas

continuous data

tolydieji duomenys

continuous facing

puslapių rodymas poromis

continuous operation

nuolatinis veikimas

continuous signal

tolydusis signalas

continuous value

tolydusis dydis

continuous

ištisinis(-ė)

 

tolydus(-i)

 

nepertraukiamai

 

vientisai

contour mode

kontūro veiksena

contouring

spalvų mažinimas

contrast control

kontrasto reguliavimas

contrast

kontrastas

contribution

įnašas

contributor

modifikacijų autorius

 

talkininkas

control

valdiklis

control abstraction

valdymo abstrakcija

control bus

valdymo magistralė

control character

valdymo ženklas

control codes

valdymo kodai

control data

valdymo duomenys

control key

valdymo klavišas

control menu

programos lango kontekstinis meniu

control operation

valdymo operacija

control panel

valdymo skydelis

control signal

valdymo signalas

control unit

valdymo įtaisas

 

valdymo blokas

control

kontrolė

 

kontrolinis

 

kontroliuoti

 

reguliavimas

 

reguliuoti

 

valdymas

 

valdyti

controlled language

supaprastintoji kalba

controller

valdiklis

conventional notation

sutartinis žymėjimas

convergence

konvergavimas

conversation

dialogas

 

pokalbis

conversion table

atitikmenų lentelė

conversion

konvertavimas

 

perkodavimas

convert to greyscale

keisti pilkais tonais

convert to

keisti į

 

konvertuoti į

convert

(pa)versti

 

keisti

 

konvertuoti

 

perkoduoti

converter

keitiklis

 

vertiklis

cookie expiration date

slapuko galiojimo laikas

cookie filter

slapukų filtras

cookie manager

slapukų tvarkytuvė

cookie

slapukas

cooperative game

kooperacinis lošimas

cooperative learning

mokymasis bendradarbiaujant

coordinate

koordinatė

Coordinated Universal Time

suderintasis pasaulinis laikas

copier

kopijuoklis

 

kopijuoklis

copies to self

išsiųstas paštas

 

išsiųsti laiškai

 

išsiųstų laiškų aplankas

coprocessor

koprocesorius

copy as

kopijuoti kaip

copy command

kopijavimo komanda

copy here

kopijuoti čia

copy link location

kopijuoti saito adresą

copy protected

apsaugotas nuo kopijavimo

copy protection

apsauga nuo kopijavimo

copy sheet

kopijuoti lakštą

copy to folder

kopijuoti į aplanką

copy to self

išsiųstų laiškų aplankas

 

įrašyti išsiųstų laiškų kopijas

copy worksheet

kopijuoti lakštą

copy

kopija

 

kopijuoti

 

egzempliorius

copyright banner

autoriaus teisių reklamjuostė

copyright owner

licenciaras

copyright sign

autoriaus teisių ženklas

copyright user

licenciatas

copyright

autoriaus teisės

cordless connection

belaidis ryšys

cordless mouse

belaidė pelė

core code

pagrindinis segmentas

core program

pagrindinis segmentas

core router

vidinio maršruto parinktuvas

coroutine

koprogramė

correction

koregavimas

 

taisymas

corrupt

pažeisti, sugadinti

corruption

sunaikinimas

countdown timer

atvirkštinis laikmatis

counter register

skaitiklio registras

counterclockwise

prieš laikrodžio rodyklę

country code

valstybės kodas

country

šalis

 

valstybė

coupler

jungtis

Courier

kurjeris

course management system

kursų tvarkymo sistema

courseware

mokomoji programinė įranga

cover down

slinkimas žemyn

cover left

slinkimas kairėn

cover left-down

slinkimas kairėn žemyn

cover left-up

slinkimas kairėn aukštyn

cover right

slinkimas dešinėn

cover right-down

slinkimas dešinėn žemyn

cover right-up

slinkimas dešinėn aukštyn

cover up

slinkimas aukštyn

cover

apimti

 

aprėpti

 

padengti

 

uždengti

coverage

aprėptis

CPU card

centrinio procesoriaus plokštė

CPU

centrinis procesorius

 

sisteminis blokas

crack program

laužyklė

crack

nulaužti

 

įsilaužti

cracker

įsilaužėlis

crash manager

strigčių tvarkytuvė

crash reporter

strigčių pranešyklė

crash

strigtis

 

strigti, užstrigti

crawler

paieškos serveris

crawling text

slenkantis tekstas

create directory

kurti katalogą

create shortcut

sukurti šaukinį

create subdocument

sukurti podokumentį

create

(pa)daryti

 

sukurti

creation date

sukūrimo data

credit card

mokėjimo kortelė

crippleware

ribotoji programa

 

ribotoji programinė įranga

criterion

kriterijus

critical behaviour

kritinė veiksena

critical error

kritinė klaida

critical window

kritinės situacijos langas

crop marks

apkirpimo linijos

 

kirpimo ir sutapimo žymės

crop

apkirpti

crops

kirpimo ir sutapimo žymės

crosshair

kryžmė

cross-fade

užplūsti

cross-fading between objects

figūrų virsmas

 

sklandusis virsmas

cross-fading

figūrų virsmas

 

sklandusis virsmas

 

užplūdimas

cross-haired cursor

kryžiškasis žymeklis

cross-hatching

kryžminė brūkšniuotė

crossplatform

daugiaplatformis(-ė)

cross-posting

tarpgrupinis siuntimas

crossposting

tarpgrupinis siuntimas

cross-reference

kryžminė nuoroda

cryptanalysis

kriptoanalizė

cryptographic algorithm

šifras

cryptographic system

kriptosistema

cryptography

kriptografija

cryptosystem

kriptosistema

CSS

CSS kalba

CSV

CSV formatas

Ctrl

valdymo klavišas

 

Vald

CU

valdymo įtaisas

cultural element

kultūros elementas

cultural specification

kultūros specifikacija

cumulative data

sukauptieji duomenys

curly bracket

riestinis skliaustas

currency format

valiutos formatas

currency signs

valiutų ženklai

currency symbols

valiutų ženklai

currency

valiuta

current cell

veikiamasis langelis

current date

dabartinė data

current directory

veikiamasis katalogas

current hyperlink

veikiamasis saitas

current job

veikiamoji užduotis

current key

veikiamasis klavišas

current link

veikiamasis saitas

current page

veikiamasis tinklalapis

current password

dabartinis slaptažodis

current time

dabartinis laikas

current window

veikiamasis langas

current

veikiamas(-a)

 

dabartinis(-ė)

 

esamas(-a)

 

šis(-i)

currently

dabar

cursive

rankraštinis šriftas

cursor blink rate

žymeklio mirksėjimo dažnis

cursor location

žymeklio padėtis

cursor

žymeklis

curve

kreivė

custom dictionary

naudotojo žodynas

 

savas žodynėlis

custom format

savos kūrybos formatas

custom

adaptuotas(-a), tinkintas(-a), papildytas(-a), savas(-a), pritaikytas(-a), individualizuotas(-a)

customer

klientas

 

užsakovas

customize

adaptuoti, tinkinti, papildyti, (pri)derinti, individualizuoti, pritaikyti sau, individualizuoti

customizing

adaptavimas

 

tinkinimas

 

papildymas, (pri)derinimas, pritaikymas sau, individualizavimas

cut-and-trial method

bandymų ir klaidų metodas

cut in progress

kerpama

cut

atviroji sandūra

 

iškirpti

cutaway

maskuotoji sandūra

cuts-only editing

atvirasis montažas

CVS module

versijų saugyklos modulis

CVS repository

versijų saugykla

CVS

versijų sistema

cyan

žydra

cyber cafe

interneto kavinė

cybercash

elektroniniai pinigai

cybercitizen

internautas

cybercommunity

virtualioji bendruomenė

cybernaut

internautas

cybernetics

kibernetika

cyberphobia

kiberfobija

cyberspace

kibernetinė erdvė

cycle

periodas

cyclic carry

žiedinė pernaša

cyclic graph

grafas su kontūrais

cyclic list

žiedinis sąrašas

cyclic

periodinis(-ė)

 

žiedinis(-ė)

cylinder chart

ritininė diagrama

cylinder

disko cilindras

 

ritinis, cilindras

cyrilic script

kirilicos rašmenys