Anglų

Lietuvių

daemon

tarnyba

dagger operation

konjunkcijos neigimo operacija

dagger

dvigubo kryžiaus ženklas

 

kryžiaus ženklas

daily

kasdien

 

kasdienis(-ė)

daisy-chain bus

nuosekliosios apklausos magistralė

daisy-chain printer

žiedlapinis spausdintuvas

damaged

sugadintas(-a)

damper

slopintuvas

damping

slopimas

dangling pointer

betikslė rodyklė

dangling reference

betikslė rodyklė

dark

tamsus(-i)

dash dot line

brūkšninė taškinė linija

dash line

brūkšninė linija

dash

brūkšnys

 

ilgasis brūkšnys

dashed horizontal

gulsčioji (horizontalioji) brūkšniuotė

dashed vertical

stačioji (vertikalioji) brūkšniuotė

dashed

brūkšninis(-ė)

data abstraction

duomenų abstrakcija

data availability

duomenų prieinamumas

data bank

duomenų bankas

data base normalization

duomenų bazės normalizavimas

data base wizard

duomenų bazės vediklis

data base

duomenų bazė

data batch header

duomenų paketo antraštė

data binding

duomenų susiejimas

data bit

duomenų bitas

data block

duomenų blokas

data bus

duomenų magistralė

data cartridge

duomenų kasetė

data categories

duomenų kategorija

data collision

duomenų konfliktas

data compaction

duomenų glaudinimas

data compression

duomenų glaudinimas

data driven processing

duomenų valdomas apdorojimas

data filter

lentelės filtras

data flow control

duomenų srauto valdymas

data gathering

duomenų rinkimas

data gloves

duomenų pirštinės

data handling

duomenų apdorojimas

data integrity control

duomenų nepažeistumo kontrolė

 

duomenų vientisumo kontrolė

data integrity

duomenų nepažeistumas

 

duomenų vientisumas

 

duomenų nepažeidžiamumas

data manipulation language

DML kalba

data marker

duomenų vaizdas

data mining

duomenų gavyba

data processing operation

duomenų apdorojimo operacija

data processing

duomenų apdorojimas

data protection

duomenų apsauga

data segment

duomenų segmentas

data sheet

duomenų lakštas

data source

duomenų šaltinis

data stamp

datos žyma

data structure

duomenų struktūra

data synchronization

duomenų suvienodinimas

data tablet

duomenų planšetė

data traffic

duomenų tinklo apkrova

data type

duomenų tipas

data validation

duomenų patikra

data visualization

duomenų vizualizacija

data

duomenys

database administrator (DBA)

duomenų bazės administratorius

database analyst

duomenų bazės analitikas

database machine

duomenų bazės serveris

database management system (DBMS)

duomenų bazių valdymo sistema

database manager

duomenų bazės administratorius

database schema

duomenų bazės schema

database server

duomenų bazės serveris

database

duomenų bazė

dataconferencing

duomenų konferencija

data-direction bit

perdavimo krypties bitas

datagram

duomenų paketas

data-link layer

kanalų lygmuo

dataware

duomenų įranga

dataway

duomenų magistralė

date and time

data ir laikas

date completed

baigimo data

date format

datos formatas

date separator

datos skirtukas

date stamp

datos žyma

date

data

daylight saving time

vasaros laikas

DBMS

DBVS

D-cinema

skaitmeninis kinas

deactivate

deaktyvinti

 

pasyvinti

dead halt

visiškas sustojimas

dead hyperlink

neveikiantis saitas

dead key

kombinacinis klavišas

dead link

neveikiantis saitas

dead state

aklavietė

dead time

prarastasis laikas

 

prastova

 

prastovos trukmė

deadlock

aklavietė

deallocate

atlaisvinti

 

išlaisvinti

 

panaikinti vietos skyrimą

deblock

išblokuoti

debug instruction

derinimo komanda

debug

derinti

debugger

derintuvė

debugging

derinimas

decibel

decibelas

decimal adder

dešimtainis sudėtuvas

decimal alignment

trupmenų lygiavimas, lygiavimas pagal trupmenos kablelį

decimal number

dešimtainis skaičius

decimal place

dešimtainė skiltis

decimal point

trupmenos skirtukas

 

trupmenos kablelis

decimal separator

trupmenos skirtukas

decimal tab

trupmenos tabuliacijos ženklas

decimal

dešimtainis(-ė)

decipherer

dešifratorius

decision table

sprendimų lentelė

decision tree

sprendimų medis

declaration

aprašas

declarative language

deklaratyvioji kalba

decline

atmesti

 

atsisakyti

 

nepriimti

decode

dekodavimas

 

dekoduoti

 

iškoduoti

decoder

dekoderis

decompilation

dekompiliavimas

decompile

dekompiliuoti

decompiler

dekompiliatorius

decomposable character

dekomponuojamasis ženklas

decomposer

skaidyklė, skaidymo programa

decomposition

dekomponavimas

decompress

išskleisti

decompression

išskleidimas

decrease indent

mažinti įtrauką

decrease speed

sulėtinti

decrease volume

patildyti

decrypt

iššifruoti

decryption

iššifravimas

decryptor

dešifratorius

dedicated line

skirtinė linija

deep copy

gilioji kopija

deep link

gilusis saitas

deep linking

gilusis susiejimas

default account

numatytasis abonentas

 

numatytoji paskyra

default bookmarks

numatytasis adresynas

default button

numatytasis mygtukas

default charset

numatytoji koduotė

default color

numatytoji spalva

default desktop folder

numatytasis darbalaukio aplankas

default drive

numatytasis diskas

default gateway

numatytasis tinklų sietuvas

default hyperlink

numatytasis saitas

default language

numatytoji kalba

default option

numatytoji nuostata

 

numatytoji parinktis

default paper bin

numatytasis popieriaus dėklas

default paper tray

numatytasis popieriaus dėklas

default printer

numatytasis spausdintuvas

default profile

numatytasis profilis

default search engine

numatytoji paieškos sistema

default setting

numatytoji nuostata

default sheets number

numatytasis lakštų skaičius

default user

numatytasis abonentas

 

numatytasis naudotojas

default value

numatytoji reikšmė

default

numatytas(-a)

 

numatytasis(-oji)

defected

sugadintas(-a)

defer

atidėti

deferred action

atidėtas veiksmas

deferred delivery

uždelstasis laiškų išsiuntimas

define

apibrėžti

definition

apibrėžtis

defrag

defragmentavimas

 

defragmentuoti

defragmentation

defragmentavimas

degree sign

laipsnio ženklas

deinstall

pašalinti programą

deinstaller

šalinimo programa

Del

šalinimo klavišas

 

šalinti

delay

pauzė

 

delsa

delegate (permissions)

perduoti (teises)

delete account

šalinti paskyrą

delete cell

šalinti langelį

delete column

šalinti lentelės stulpelį

delete directory

šalinti katalogą

delete file

šalinti failą, šalinti rinkmeną

delete folder

šalinti katalogą

delete key

šalinimo klavišas

delete message

šalinti laišką

 

šalinti pranešimą

 

šalinti žinutę

delete row

šalinti lentelės eilutę

delete sheet

šalinti lakštą

delete shortcut

šalinti šaukinį

delete slide

šalinti skaidrę

delete

šalinti

deleted items

šiukšlinė

delimit

(at)skirti

delimiter

baigtukas

 

skirtukas

delivery address

įteikimo (pristatymo) adresas

delivery receipt

pranešimas apie laiško pristatymą

 

pranešimas apie įteikimą (pristatymą)

delivery report

pranešimas apie laiško pristatymą

delivery

laiško įteikimas

 

įteikimas (pristatymas)

demo version

demonstracinė versija

demodulation

demoduliavimas

demote to normal

antraštės lygio panaikinimas

demote

antraštės lygio sumažinimas

 

pažeminti [lygį]

demultiplexer

demultiplekseris

dense

tankus(-i)

density

tankis

deny

atmesti, nepriimti

department

padalinys (skyrius, departamentas)

dependent cell

priklausomasis langelis

dependent worksheet

priklausomasis skaičiuoklės lakštas

dependent

priklausomas(-a)

depth-first-search

paieška į gylį

derivation tree

išvedimo medis

derivative value

išvestinis dydis

derivative

išvestinis(-ė)

 

vedinys

derived class

poklasis

descendant

palikuonis

descender

poraidis

descending

mažėjančiai, atvirkščiai

description

aprašas

deselect

panaikinti atranką

 

panaikinti žymėjimą

design template

pateikties šablonas

design

kompozicija

 

projektas

 

projektuoti

 

ruošinys

desk

pultas

desktop computer

stalinis kompiuteris

desk-top device

stalinis prietaisas

desktop environment

darbalaukio aplinka

desktop lockout

darbalaukio užsklendimas

desktop publishing system

stalinė leidybos sistema

desktop toolbar

darbalaukio juosta

desktop

darbalaukis

destination address

paskirties adresas

destination device

paskirties įrenginys

destination directory

paskirties katalogas

destination disk

paskirties diskas

destination file

paskirties failas, paskirties rinkmena

destination

paskirtis

destroy

naikinti

destructive backtracking

naikinamasis grįžimas

detach

atjungti

 

atskirti

detachable menu

įkeliamasis meniu

 

iškeliamasis meniu

detailed

išsamus(-i)

details

išsamiau

 

išsami informacija

 

išsamiai

detect and repair

klaidų paieška ir taisa

 

rasti ir taisyti

detect

aptikti

detective

sekiklis

develop

(su)kurti

 

plėtoti

 

tobulinti

developer

kūrėjas

 

plėtotojas

 

projektuotojas

 

tobulintojas

development

(su)kūrimas

 

plėtotė

 

plėtra

 

tobulinimas

deviation

nuokrypis

device driver

tvarkyklė

 

įtaiso tvarkyklė

device handler

virtualioji įtaisų tvarkyklė

device hang

įrenginio strigtis

device interrogation

įtaisų apklausa

device manager

įtaisų tvarkytuvė

 

įrenginių tvarkytuvė

device name

įtaiso vardas

device transparency

įtaisų skaidrumas

device

įtaisas

 

prietaisas

 

įrenginys

DHTML

DHTML kalba

diacritic

diakritinis ženklas

diacritical mark

diakritinis ženklas

diagnostic access

diagnostinė kreiptis

diagnostics

diagnostika

diagram

diagrama

 

grafikas

 

schema

dial tone

telefono linijos signalas

dial

rinkti

dialer

rinkiklis

dialing

rinkimas

 

skambinimas

dialog box

dialogo langas

dialog editor

dialogo rengyklė

dialog template

dialogo lango šablonas

 

dialogo šablonas

dialog window

dialogo langas

dialog

dialogo langas

dialog(ue)

dialogas

dial-up account

telefoninė paskyra

dial-up connection

telefoninis ryšys

dial-up IP

telefoninis kompiuterio adresas

dial-up networking

telefoninio ryšio priemonės

dial-up

telefoninis(-ė)

 

skambinti

diaresis

du taškai viršuje, umliautas

difference engine

Babidžo analitinė mašina

difference

pokytis

 

skirtumas

digest algorithm

maišos algoritmas

digest

maišos reikšmė

 

santrauka

digit

skiltis

 

skaitmuo

digital audio

skaitmeninis garsas

digital camera

skaitmeninis fotoaparatas

digital cash

elektroniniai pinigai

digital certificate

skaitmeninis liudijimas

 

skaitmeninis sertifikatas

digital channel

skaitmeninis kanalas

digital cinema

skaitmeninis kinas

digital computer

skaitmeninis kompiuteris

digital data

skaitmeniniai duomenys

digital divide

skaitmeninė atskirtis

digital greeting card

elektroninis atvirukas

digital instrument

skaitmeninis prietaisas

digital line

skaitmeninė linija

digital newstand

skaitmeninis kioskas

digital photography

skaitmeninė fotografija

digital signal

skaitmeninis signalas

digital signature

skaitmeninis parašas

digital subscriber line

skaitmeninė abonento linija

digital television

skaitmeninė televizija

digital TV

skaitmeninė televizija

digital versatile disk

universalusis diskas

digital video disk

skaitmeninis vaizdo diskas

 

universalusis diskas

digital wallet

skaitmeninė piniginė

digital

skaitmeninis(-ė)

digitalization

skaitmeninimas

digitalize

skaitmeninti

digitally signed document

skaitmeniškai pasirašytas dokumentas

digital-to-analog converter

skaitmeninis analoginis keitiklis

digitizer

analoginis skaitmeninis keitiklis

digitizing tablet

grafinė planšetė

digraph

dviraidis

dimension

matmuo

dimmed button

neveiksnus mygtukas

 

blankusis mygtukas

dimmed

blankus(-i)

dingbats

puošybiniai ženkleliai

direct access

laisvoji prieiga

 

laisvoji kreiptis

 

tiesioginė kreiptis

 

tiesioginė prieiga

direct address

absoliutusis adresas

direct memory access

tiesioginė prieiga prie atminties

directed graph

orientuotasis grafas

direction

kryptis

directive

direktyva

directory folding

katalogų suskleidimo simbolis

directory history list

katalogų praeities sąrašas

directory history

praeities katalogai

directory name

katalogo vardas

directory option

katalogo savybė

directory path

kelio vardas

directory server

katalogų serveris

directory tree

katalogų medis

directory

katalogas

disable

pasyvinti

 

išjungti

 

neleisti

disabled

neveiksnus(-i)

 

išjungtas(-a)

 

negalimas(-a)

disassembler

deasembleris

disaster dump

avarinė išklotinė

disaster tolerance

atsparumas avarijoms

disc (disk) partition

disko skaidinys

disc (disk) space

disko talpa

disc access

kreiptis į diską

disc sector

disko sektorius

disc

diskas

discard

naikinti

 

neįrašyti

 

atmesti

 

pašalinti

disclaimer

atsakomybės neprisiėmimas

 

garantijų nedavimas

disclosure

atskleidimas

disconnect

atjungti

 

nutraukti ryšį

disconnected access

prieiga atsijungus

disconnected

atsijungęs(-usi)

discrete value

diskretusis dydis

 

skaitmeninis dydis

disjoint selection

trūkioji atranka

disjunction operation

disjunkcijos operacija

disjunction

disjunkcija

disjunctive search

disjunktyvioji paieška

disk access time

kreipties į diską trukmė

disk arm

disko svirtis

disk device

diskų įtaisas

disk drive

diskas

disk driver

disko įtaiso tvarkyklė

disk formatting

diskų ženklinimas

disk fragmentation

disko fragmentacija

disk head

disko galvutė

disk image

visiškoji disko kopija

disk manager

diskų tvarkytuvė

disk mirroring

diskų dubliavimas

disk partition

disko skaidinys

disk platter

disko plokštelė

disk read/write head

disko galvutė

disk space

disko talpa

 

vieta diske

disk

diskas

diskette device

diskelių įtaisas

diskette

diskelis

dispatcher

skirstyklė

display

monitorius, vaizduoklis

display resolution

ekrano skiriamoji geba

display width (characters per line)

rašmenų skaičius eilutėje

display

(pa)rodyti, (pa)vaizduoti

 

ekranas

distance learning

nuotolinis mokymasis

distinguished name

unikalusis vardas

distorting

objekto deformavimas

distortions

iškraipymai

distribute columns evenly

suvienodinti stulpelių pločius

 

suvienodinti stulpelių plotį

distribute horizontally

sulyginti horizontaliai

distribute rows evenly

suvienodinti eilučių aukščius

distribute vertically

sulyginti vertikaliai

distribute

paskirstyti

distributed access

paskirstytoji prieiga

distributed database

paskirstytoji duomenų bazė

distributed file system

paskirstytųjų failų sistema, paskirstytųjų rinkmenų sistema

distributed memory

paskirstytoji atmintis

distributed processing

paskirstytasis darbas

distribution evenly

suvienodinimas

distribution list

gavėjų sąrašas

distribution package

platinamasis paketas

distribution

paskirsta

 

platinamasis paketas

 

platinamoji programa

 

platinimas

 

platinimo sritis

distributivity

distributyvumas

dithering

paveikslo elementų smulkinimas

 

paveikslų aproksimacija

divide operation

dalybos operacija

divide

padalyti

divided job

padalintoji užduotis

division

dalyba

DLL

dinaminė biblioteka

DML

DML kalba

DNS cache

sričių vardų serverio podėlis

DNS

sričių vardų serveris

 

sričių vardų sistema

docked window

įstatomasis langas

docking

lango pritvirtinimas

document description language

dokumentų aprašų kalba

document info

informacija apie dokumentą

document map

dokumento planas

document object model

dokumento objektų modelis

document title bar

dokumento pavadinimo juosta

document trail

dokumentų seka

document type definition

dokumento tipo apibrėžtis

document

dokumentas

documentation

dokumentacija

documentor

dokumentuoklė

dollar sign

dolerio ženklas

DOM

dokumento objektų modelis

domain

sritis

domain forwarding

tinklalapio peradresavimas

domain name server

sričių vardų serveris

domain name system

sričių vardų sistema

domain name

srities vardas

done

gerai

 

atlikta

 

baigta

 

baigtas(-a)

dongle

aparatinis saugumo raktas

 

saugiklis

dot address

skaitinis kompiuterio adresas, IP adresas

dot chart

taškinė diagrama

dot line

taškinė linija

dot

taškas

dot-matrix printer

adatinis spausdintuvas

dots per inch

taškai colyje

dotted decimal address

skaitinis kompiuterio adresas, IP adresas

dotted line

punktyras, taškuotė

double arrow

abipusė rodyklė

double click

dvikartis spustelėjimas

double density

dvigubasis tankis

double line

dviguboji linija

double slash

dvigubasis pasvirasis brūkšnys

double space

dvigubasis intervalas

double strikethrough

dvigubai perbrauktas

 

dvigubas perbraukimas

double underline

dvigubasis pabraukimas

double wave

dvigubasis pavingiavimas

double wavy line

dviguba vingiuota linija

double word

dvigubasis žodis

double

dvigubas(-a)

double-byte character set

dvibaitė koduotė

double-byte language

dvibaitė kalba

double-click speed

dvikarčio spustelėjimo trukmė

double-level grammar

dviejų lygių gramatika

double-linked list

dvikryptis sąrašas

doughnut chart

žiedinė diagrama

down

žemyn

download manager log

atsiuntimo tvarkytuvės žurnalas

download manager

atsiuntimo tvarkytuvė

download

atsiųsti

 

siunta

 

atsiuntimas

 

parsisiuntimas, parsisiųsdinimas

downloadable font

įkeliamasis šriftas

downloads folder

siuntų katalogas

downloads

siuntų katalogas

downstream

atsiuntimo srautas

downtime

prastovos koeficientas

downward compatibility

atgalinis suderinamumas

 

retrospektyvioji dermė, retrospektyvusis suderinamumas

dpi

taškai colyje

draft quality

juodraštinė kokybė

draft

juodraštis

 

projektas

drafts

juodraščių aplankas

 

juodraščiai

drag and drop

vilkimas

 

nutempti

drag

tempti

drag&drop

nutempti

DRAM

dinaminė laikmena

draw program

braižyklė

draw

braižyti, brėžti

drawing pen

braižiklis

drawing program

braižyklė

drawing

braižymas

 

brėžinys

drive letter

disko vardas

 

kaupiklio vardas

drive number

disko vardas

 

kaupiklio vardas

drive

atminties įtaisas, atmintinė

 

kaupiklis

 

diskas

 

diskasukis

 

diskų įtaisas

driver

tvarkyklė

drop

šalinti

drop cap

inicialas, padidinta pirmoji raidė

drop down list

išskleidžiamasis sąrašas

drop down menu

išskleidžiamasis meniu

drop down

išskleidžiamasis(-oji)

 

išskleisti

drop folder

įmetimo aplankas

dropdown box

išskleidžiamasis langelis

drop-down list

išskleidžiamasis sąrašas

dropdown list

išskleidžiamasis sąrašas

drop-down menu

išskleidžiamasis meniu

dropdown menu

išskleidžiamasis meniu

drum plotter

būgninis braižytuvas

drum scanner

būgninis skaitytuvas

DSL

skaitmeninė abonento linija

DST

vasaros laikas

DTD

dokumento tipo apibrėžtis

dual boot

dvejopas paleidimas

dual homing

sudvejinta prieiga

dual key pairs

sudvejintos raktų poros

due date

(pa)baigos data

dummy address

fiktyvusis adresas, pseudoadresas

dummy argument

fiktyvusis parametras

 

fiktyvusis argumentas

dummy array

fiktyvusis masyvas

dummy event

fiktyvusis įvykis

dummy font

tuščiasis šriftas

dummy instruction

fiktyvioji komanda

dummy load

dirbtinė apkrova

dummy module

fiktyvusis modulis

dummy parameter

fiktyvusis parametras

dummy procedure

fiktyvioji procedūra

dummy statement

fiktyvusis sakinys

dummy subroutine

fiktyvioji paprogramė

dummy variable

fiktyvusis kintamasis

dummy

fiktyvus(-i)

dump

atminties išklotinė

 

parodyti

duplex connection

dvipusis ryšys

duplex operation

dupleksinis veikimas

duplex printer

dvipusis spausdintuvas

duplex printing

dvipusis spausdinimas

duplicate data

dubliuojantieji duomenys

duplicate files

vienodos rinkmenos

duplicate slide

skaidrės dubliavimas

duplicate

dubliuoti

duplicating

objektų dauginimas

duration

trukmė

DVD

skaitmeninis vaizdo diskas

 

universalusis diskas

Dvorak keyboard

Dvorako klaviatūra

dword

dvigubasis žodis

dyadic operation

dvivietė operacija

dynamic (memory) allocation

dinaminis atminties paskyrimas

dynamic binding

dinaminis saistymas

dynamic configuration

dinaminė sąranka

 

dinaminė konfigūracija

dynamic disk

dinaminis diskas

dynamic HTML

DHTML kalba

dynamic hypertext markup language

DHTML kalba

dynamic IP address

dinaminis kompiuterio adresas

dynamic link library (DLL)

dinaminė biblioteka (DLL)

dynamic memory

dinaminė laikmena

dynamic menu

dinaminis meniu

dynamic multiplexing

dinaminis tankinimas

dynamic page

dinaminis tinklalapis

dynamic routing

dinaminis maršruto parinkimas

dynamic scope

dinaminė galiojimo sritis

dynamic splitter window

dinamiškai skaidomas langas

dynamic variable

dinaminis kintamasis

dynamic web page

dinaminis tinklalapis

dynamic

dinaminis(-ė)

dynamic-link library

dinaminė biblioteka