Anglų

Lietuvių

earcon

garsinis ženklelis

early binding

statinis saistymas

easter egg

staigmenėlė

eavesdropping

neteisėtas informacijos perėmimas

e-book

elektroninė knyga

e-business

elektroninis verslas

e-card

elektroninis atvirukas

e-cash

elektroniniai pinigai

e-check

elektroninis čekis

echeck

elektroninis čekis

echo

aidas

echocheck

aidinė kontrolė

ECMAScript

„ECMAScript“ kalba

e-commerce

elektroninė prekyba

e-culture

elektroninė kultūra

e-currency

elektroniniai pinigai

edge connector

kraštinė jungtis

edge router

išorinio maršruto parinktuvas

edit

redaguoti

 

taisa

 

taisyti

 

keisti

editing

montavimas

 

montažas

 

redagavimas

edition

laida

editor

rašyklė, tekstų rengyklė

 

redaktorius

 

rengyklė

edutainment

mokomasis žaidimas

effect

efektas

 

poveikis

effective address

vykdomasis adresas

e-government

elektroninė valdžia

 

elektroninė vyriausybė

e-journal

elektroninis žurnalas

elapsed time clock

praėjusio laiko laikmatis

elapsed time

praėjęs laikas

elbow connector

alkūninė jungtis

e-learning

elektroninis mokymasis

electronic bulletin board

elektroninė skelbimų lenta

electronic business card

elektroninė vizitinė kortelė

electronic commerce

elektroninė prekyba

electronic data

elektroniniai duomenys

electronic highway

elektroninis greitkelis

electronic journal

elektroninis žurnalas

electronic magazine

elektroninis žurnalas

electronic mail

elektroninis paštas

electronic mall

elektroninė parduotuvė

electronic newstand

elektroninis kioskas

electronic passport

elektroninis pasas

electronic pen

šviesplunksnė, šviesinis rašiklis

electronic signature device

elektroninio parašo įranga

electronic signature

elektroninis parašas

electronic wallet

skaitmeninė piniginė

elegant

gražus

elevation

kilimo kampas

ellipse

elipsė

ellipsis

daugtaškis

em dash

ilgasis brūkšnys

em space

ilgasis tarpas

e-mail address

elektroninio pašto adresas

e-mail bomb

elektroninio pašto antplūdis

email client

elektroninio pašto programa

e-mail filter

laiškų filtras

e-mail group

elektroninio pašto grupė

e-mail header

laiško antraštė

e-mail log

elektroninio pašto žurnalas

email spoofing

apsimetimas kitu laiško siuntėju

e-mail user

elektroninio pašto abonentas

email user

elektroninio pašto abonentas

e-mail

elektroninis laiškas

 

elektroninis paštas

embed

įrengti

 

įstatyti

 

įterpti

embedded program

įtaisytoji programa

embedded command

įstatytoji komanda

embedded CSS

įterptieji pakopiniai stiliai

embedded styles sheets

įterptieji pakopiniai stiliai

embedded

įstatytas(-a)

 

įtaisytas(-a)

 

įterptas

emboss

iškyla

embossed

iškilus(-i)

em-dash

ilgasis brūkšnys

emergency completion

avarinis užbaigimas

emergency condition

avarinė būsena

e-money

elektroniniai pinigai

emoticon

jaustukas

emphasis

paryškinimas

empty line

tuščioji eilutė

empty loop

tuščiasis ciklas

empty row

tuščioji eilutė

empty set

tuščioji aibė

empty statement

tuščiasis sakinys

empty

išvalyti

 

tuščias(-ia)

emulator

emuliatorius

en dash

brūkšnys

en space

tarpas

enable

(su)aktyvinti

 

įgalinti

 

įjungti

 

leisti

enabled state

įjungtoji būsena

enabled

(su)aktyvintas(-a)

 

veiksnus(-i)

 

įjungtas(-a)

 

leidžiamas(-a)

encapsulated data type

uždarasis duomenų tipas

encapsulated

uždaras(-a)

 

uždarytas(-a)

encipher

(už)šifruoti

enciphered data

šifruotieji duomenys

enclosure

intarpas

encode

koduoti

 

užkoduoti

encoded data

koduotieji duomenys

encoding

kodavimas

 

koduotė

encounter

įvykti

encrypt

užšifruoti

encrypted connection

šifruotasis ryšys

encryption certificate

užšifravimo liudijimas

encryption

užšifravimas

end bit

pabaigos bitas

end key

pabaigos klavišas

end of file

failo pabaiga, rinkmenos pabaiga

end of line

eilučių skirtukas

 

eilutės pabaiga

end task

baigti darbą

end user licence agreement

galutinio naudotojo licencijos sutartis

end user licence

galutinio naudotojo licencija

end user

galutinis naudotojas

End

pabaigos klavišas

end

baigti

End

Pab

end

pabaiga

end-around carry

žiedinė pernaša

end-around connection

aplinkinis sujungimas

end-around shift

ciklinis pastūmimas

en-dash

brūkšnys

endianness

baitų eiliškumas

endless loop

begalinis ciklas

endnote

galinė išnaša

end-user computer

galutinio naudotojo kompiuteris

engine

modulis

 

paieškos sistema

 

variklis

engrave

įduba

engraved

įdubus(-i)

enhanced

išplėstas(-a)

enlarge canvas

išplėsti kraštus

enriched text

raiškusis tekstas

enter button

įvedimo mygtukas

enter key

įvedimo klavišas

enter text

įvesti tekstą

 

surinkti tekstą

enter

(su)rinkti

Enter

įvedimo klavišas

enter

įvesti

 

įvedimas

enterprise edition

įmonės laida

enterprise server

įstaigos serveris

enterprise

įmonė

 

organizacija

 

stambi veikla

entire

visas, ištisas

entity

esybė

entry point

įėjimo taškas

entry

įrašas

 

elementas

enumeration

išvardijimas

envelope

vokas

envelopes and labels

vokai ir etiketės

environment variable

aplinkos kintamasis

environment

aplinka

enzine

elektroninis žurnalas

eoln

eilutės pabaiga

equal

lygus(-i)

equalizer

glodintuvas

 

vienodintuvas

equals sign

lygybės ženklas

equation

lygtis

equipment

įrenginys

equivalence operation

ekvivalentumo operacija

equivalence

ekvivalentumas

erasable memory

trinioji laikmena

erase

išvalyti

 

naikinti

eraser

trintukas

ergonomic keyboard

ergonominė klaviatūra

error burst

klaidų vora

error code

klaidos kodas

error condition

klaidos situacija

error control

apsauga nuo klaidų

 

klaidų kontrolė

error correcting code

klaidas taisantis kodas

error detecting code

klaidas aptinkantis kodas

error encountered

įvyko klaida

error message

pranešimas apie klaidą

error occurred

įvyko klaida

error tolerance

atsparumas klaidoms

error

klaida

 

paklaida

error-checking code

klaidų kontrolės kodas

errorcorrection code

klaidų taisymo kodas

errordetection code

klaidų aptikimo kodas

error-free operation

beklaidis veikimas

ESC character

kaitos ženklas

Esc key

grįžimo klavišas

Esc

grįžimo klavišas

 

Gr

escape character

kaitos ženklas

escape key

grįžimo klavišas

escape sequence

kaitos seka

escape

grįžimas

 

kaita

establish connection

užmegzti ryšį

estimation

įvertis

ethernet address

eterneto adresas

ethernet

eternetas

EULA

galutinio naudotojo licencijos sutartis

euro sign

euro ženklas

evaluation copy

laikinasis egzempliorius

evaluation version

laikinoji versija

evaluation

analizė

 

apskaičiavimas

 

įvertinimas

evaluator

skaičiuoklis

even

lyginis(-ė)

even-numbered address

lyginis adresas

even-odd-parity check

lyginumo kontrolė

event driven programming

įvykių valdomas programavimas

event driven

įvykių valdomas(-a)

event name

įvykio vardas

event processing

įvykių apdorojimas

event

įvykis

 

renginys

every day

kasdien

every time

visada

exabyte (EB)

eksabaitas

exception case

išimtinė situacija

exception condition

išimtinė situacija

exception

išimtinė situacija

 

išimtis

excess-three code

kodas su pertekliumi trys

exchange folder

mainų aplankas

exchange operation

mainų operacija

exchange register

mainų registras

exchange server

mainų serveris

exchange

mainai

exchangeable disk

keičiamasis diskas

exclamation mark

šauktukas

exclude

išbraukti, pašalinti

 

išskirti

exclusive access

išskirtinė prieiga

exclusive disjunction

griežtoji disjunkcija

exclusive license

išimtinė licencija

exclusive OR

griežtoji disjunkcija

exclusive

išskirtinis(-ė)

executable file

vykdomasis failas, vykdomoji rinkmena

executable module

vykdomasis modulis

executable program

vykdomoji programa

executable virus

vykdomasis virusas

execute bit

vykdymo bitas

execute

vykdyti

execution time binding

susiejimas vykdant

executive address

vykdomasis adresas

exhaustive check

nuodugnus patikrinimas

exhaustive testing

išsamusis testavimas

exhaustive

nuodugnus(-i)

exit

baigti darbą

 

baigti

 

išeiti

expand button

lango išskleidimo mygtukas

expand

išskleisti

expanded memory

papildomoji atmintis

expanded window

išskleistasis langas

expanded

išskleistas(-a)

expander

skleidiklis

expansion board

plėtotės plokštė

expansion bus

plėtočių magistralė

expansion slot

plėtotės lizdas

expedited stream

skubusis srautas

expert system

ekspertinė sistema

expiration date

galioja iki

 

galiojimo data

expire

nebegalioti

expired

nebegaliojantis(-i)

exploded pie chart

išpjovinė diagrama

explore

naršyti

exponent adder

skaičių eilių sudėtuvas

exponent arithmetic

skaičių eilių aritmetika

exponent code

skaičiaus eilės kodas

exponent

skaičiaus eilė

 

eksponentė

 

laipsnio rodiklis

exponential notation

slankiojo kablelio formatas

 

rodyklinis skaičiaus formatas

export filter

eksporto filtras

export wizard

eksporto vediklis

export

eksportas

 

eksportuoti

expression

reiškinys

 

išraiška

extended character

papildomas ženklas

extended memory

išplėstinė atmintis

extended partition

išplėstasis skaidinys

extended selection

išplėstinis žymėjimas

extended tip

išsamesnis patarimas

extensibility

išplečiamumas

extensible stylesheet language

XSL kalba

eXtensible User-interface Language

XUL kalba

extension board

plėtotės plokštė

extension

plėtinys

 

prievardis

 

išplėta, išplėtimas

extent

failo fragmentas, rinkmenos fragmentas

external CSS

išoriniai pakopiniai stiliai

external device

išorinis įtaisas

external interrupt

išorinė pertrauktis

external memory

išorinė atmintis

external modem

išorinis modemas

external name

išorinis vardas

external program

išorinė programa

external references

išorinės koordinatės

external styles sheets

išoriniai pakopiniai stiliai

external variable

išorinis kintamasis

external viewer

išorinė žiūryklė

external

išorinis(-ė)

extra

papildomas(-a)

extranet administrator

ekstraneto administratorius

extranet

ekstranetas

extreme programming

ekstremalusis programavimas

extreme game

ekstreminis lošimas