Anglų

Lietuvių

facility

priemonė

 

priemonė

factor

daugiklis

 

koeficientas

 

veiksnys

fade

stelbti

fail

trikti, nepavykti

failed to connect

nepavyko prisijungti

failed

sutrikęs, nepavykęs

failure tolerance

atsparumas gedimams

failure

gedimas

 

klaida programoje

 

triktis

 

nesėkmė

fair game

teisingasis lošimas

fallback

surogatas

false statement

neteisingas teiginys

false

netiesa

 

neteisingas(-a)

fan paper

perforuotas popierius

FAQ (Frequently Asked Questions)

klausimai ir atsakymai

fast

greitas(-a)

 

spartus(-i)

FAT

FAT failų išdėstymo sistema, FAT rinkmenų išdėstymo sistema

fatal error

lemtingoji klaida

fault tolerance

atsparumas gedimams

fault

gedimas

 

klaida

 

triktis

favicon

svetainės piktograma

favorites

adresynas

 

parankiniai

favourites

adresynas

fax machine

faksas

 

fakso aparatas

fax message

faksograma

fax modem

faksinis modemas

fax

faksograma

 

faksas, faks.

 

faksimilinis ryšys

feasibility condition

įvykdomumo sąlyga

feathering

statusis teksto ištempimas

feature

funkcija

 

priemonė

 

ypatybė

feed aggregator

sklaidos kanalų skaitytuvė

feed reader

sklaidos kanalų skaitytuvė

feed scanner

slinktinis skaitytuvas

feed

padavimas

feedback

grįžtamasis ryšys

 

atsakas

 

atsiliepimai

 

reakcija

female connection

lizdinė jungtis

femtosecond

femtosekundė

fetch

gauti, paimti

FF

lapo padavimo ženklas

fiber channel

skaidulinis kanalas

fiber optic cable

šviesolaidinis kabelis

fiber waveguide

šviesolaidis

fiber-optic connector

šviesolaidinė jungtis

fibre cable

šviesolaidis

fibre channel

skaidulinis kanalas

fibre waveguide

šviesolaidis

fidonet

fidonetas

field separator

laukų skirtukas

field

laukas

 

žyma

fig.

pav.

figure

paveikslas, iliustracija

file allocation system

failų išdėstymo sistema, rinkmenų išdėstymo sistema

file allocation table

FAT failų išdėstymo sistema, FAT rinkmenų išdėstymo sistema

file attribute

failo požymis, rinkmenos požymis

file descriptor

atverto failo numeris, atvertos rinkmenos numeris

file extension

failo prievardis, rinkmenos prievardis

file format

failo formatas, rinkmenos formatas

file gap

tarpfailinis tarpas

file handle

atverto failo numeris, atvertos rinkmenos numeris

file here

perkelti čia

file manager

failų tvarkytuvė, rinkmenų tvarkytuvė

file migration

failų kilnojimas, rinkmenų kilnojimas

file name

failo vardas, rinkmenos vardas

file number

atverto failo numeris, atvertos rinkmenos numeris

file option

failo savybė, rinkmenos savybė

file recovery

failų atkūrimas, rinkmenų atkūrimas

file server

failų serveris, rinkmenų serveris

file system

failų išdėstymo sistema, rinkmenų išdėstymo sistema

file to copy

kopijuotinas failas, kopijuotina rinkmena

file transfer protocol (FTP)

failų persiuntimo protokolas, rinkmenų persiuntimo protokolas (FTP)

file transfer protocol

FTP protokolas

file type

failo tipas, rinkmenos tipas

file virus

failų virusas, rinkmenų virusas

file

failas, rinkmena

 

perkelti į aplanką

fill character

užpildo rašmuo

fill down

pildyti žemyn

fill handle

užpildo rankenėlė

fill left

pildyti kairėn

fill right

pildyti dešinėn

fill up

pildyti aukštyn

fill values

užpildyti reikšmėmis

fill

užpildas

 

užpildyti

filled

užpildytas(-a)

filter log

filtrų žurnalas

filter

filtras

 

filtruoti

 

skirstyti

filtration

filtravimas

find again

tęsti paiešką

 

ieškoti kito

find all

ieškoti visų

find and replace

ieškoti ir keisti

find as you type

paieška renkant

find fast index

sparčiosios paieškos rodyklė

find next

tęsti paiešką

 

ieškoti kito

find what

ko ieškoti

find whole words only

ieškoti ištisų žodžių

find

ieškoti

 

rasti

finger

klientų ieškyklė

fingerprint

kontrolinis kodas

fingertip control

mygtukinis valdymas

finish

baigti

 

baigtis

 

pabaiga

finite algorithm

baigtinis algoritmas

finite automaton

baigtinis automatas

finite set

baigtinė aibė

firewall logon

prisijungti prie užkardos

 

seanso su užkarda pradžia

firewall

užkarda

firm context

griežtasis kontekstas

firmware

programinė aparatinė įranga

first line indent

pirmosios eilutės įtrauka

first name

vardas

first-party cookie

lankomos svetainės slapukas

fit

priderinti

 

pritaikyti

five bit code

penkiabitis kodas

five channel code

penkiakanalis kodas

fix

fiksuoti

 

pataisyti

fixed connection

fiksuotasis ryšys

fixed length field

fiksuoto ilgio laukas

fixed point notation

fiksuotojo kablelio formatas

fixed point number

fiksuotojo kablelio skaičius

fixed point

fiksuotasis kablelis

fixed width

lygiaplotis

fixed

fiksuotas(-a)

fixed-point arithmetic

fiksuotojo kablelio skaičių aritmetika

fixed-point data

duomenys su fiksuotoju kableliu

flag bit

žymos bitas

flag

pažymėti

 

vėliavėlė

 

žymėjimas vėliavėle

 

gairelė

flagged data

žymėtieji duomenys

flame attack

grubus žodžių karas

flame

grubumas

flash memory card

atminties kortelė

flash memory

atmintukas

flash

mirginti

flat file data base

plokščioji duomenų bazė

flat file

plokščiasis failas, plokščioji rinkmena

flat panel display

plokščiasis ekranas

 

plokščiasis monitorius, plokščiasis vaizduoklis

flat panel monitor

plokščiasis monitorius, plokščiasis vaizduoklis

flat

plokščias(-a)

flatbed plotter

plokštuminis braižytuvas

flat-bed recorder

plokštuminis rašytuvas

flatbed scanner

plokštuminis skaitytuvas

flavor

atmaina

flexible array

dinaminis masyvas

 

kintamojo dydžio masyvas

flicker

ekrano mirgėjimas

 

mirgėjimas

flip horizontal

gulsčiasis atspindys

flip page

apversti lapą

flip vertical

statusis atspindys

flip

veidrodinis atspindys

 

apversti

flip-flop

trigeris

floating point arithmetic

slankiojo kablelio skaičių aritmetika

floating point coprocessor

matematinis koprocesorius

floating point normalization

slankiojo kablelio skaičių normalizavimas

floating point notation

slankiojo kablelio formatas

floating point number

slankiojo kablelio skaičius

floating point register

slankiojo kablelio registras

floating point

slankusis kablelis

floating pop-up window

fiktyvusis iškylantysis langas

floating window

slankusis langas

floating

slankus(-i)

floating-decimal arithmetic

slankiojo kablelio skaičių dešimtainė aritmetika

floating-point arithmetic

slankiojo kablelio skaičių aritmetika

floating-point data

duomenys su slankiuoju kableliu

flood fill

užpildiklis

floppy disk access

kreiptis į diskelį

floppy disk

diskelis

flow chart

blokinė schema

 

struktūrograma

flow control

srauto valdymas

flow diagram

blokinė schema

flowchart connector

struktūrinės schemos jungtis

flush left

kairinė lygiuotė

flush paragraph

pastraipa be įtraukos

flush right

dešininė lygiuotė

flush

išvalyti

 

užbaigti

fly

užslinkti

flying

užslinkimas

focus

židinys

fold paper

lankstomasis popierius

fold

klostė

 

matomoji tinklalapio sritis

 

suskleisti klostę

folder icon

aplanko piktograma

folder option

aplanko savybė

folder

aplankas

follow up

nukreipti

followup [to]

nukreipti

font card

šriftų kasetė

font cartridge

šriftų kasetė

font color

teksto spalva

font compatibility

šriftų suderinamumas

font editor

šriftų rengyklė

font fallback

šrifto surogatas

font family

garnitūras, šriftų šeima

font size

kegelis

 

šrifto dydis

font style

šrifto stilius

font substitution

šrifto pakaitalas

 

šrifto pakeitimas

font typeface

garnitūras, šriftų šeima

 

žr. typeface

font

šriftas

foot pointing device

kojinis manipuliatorius

footer

puslapinė poraštė

footmouse

kojinis manipuliatorius

footnote

išnaša

foreground color

priekinio plano spalva

foreground job

pirmaeilė užduotis

 

pirmenybinė užduotis

foreground task

pirmaeilė užduotis

foreground window

priekinio plano langas

foreground

priekinis planas

foreign cookie

svetimas slapukas

foreign format

svetimas formatas

foreign

svetimas(-a)

forge

falsifikuotas laiškas

form feed

lapo padavimas

 

lapo padavimo ženklas

form history

formų praeitis

form letters

laiškų blankas

form manager

formų tvarkytuvė

form

forma

 

anketa

 

formuoti

formal parameter list

formaliųjų parametrų sąrašas

formal parameter

formalusis parametras

format consistency

formatų darna

format disk

ženklinti diską

format JPEG

JPEG formatas

format paintbrush

formatų kopijuoklis

format painter

formatų kopijuoklis

format

formatas

 

formatuoti

formatted data

duomenys su formatais

formatted text

raiškusis tekstas

 

tekstas su formatais

formatting

ženklinimas

 

formatavimas

formula bar

formulių juosta

formula palette

formulių langas

formula

formulė

 

skaičiuoklės formulė

forum

diskusija

 

forumas

forward as

persiųsti kitaip

forward compatibility

perspektyvinis suderinamumas

forward declaration

išankstinis aprašas

forward reference

nuoroda į priekį

forward slash

dešininis brūkšnys

forward

persiųsti

 

persiuntimas

 

pirmyn

forwarding

persiuntimas

forwards

link pabaigos

four-color printing

keturspalvis spausdinimas

fraction format

paprastųjų trupmenų formatas

fraction

trupmena

 

trupmeninis

fragmentation

disko fragmentavimasis

 

duomenų paketų fragmentavimas

fragmented file

fragmentuotasis failas, fragmentuotoji rinkmena

frame field

puskadris

frame rate

kadrų dažnis

frame relay

kadrinis perdavimas

frame

kadras

 

rėmelis

framing

kadravimas

free copy

nemokamas egzempliorius

free form

laisva forma

free format data

duomenys be formatų

free program

laisvoji programa

 

nemokama programa

free software

laisvoji programinė įranga

free space

laisva vieta

free

laisvas(-a)

 

nemokamas(-a)

freeware program

nemokama programa

freeware

nemokama programinė įranga

freeze columns

fiksuoti stulpelius

freeze lines

fiksuoti eilutes

freeze panes

fiksuoti polangius

freeze

fiksuoti

frequency band

dažnių juosta

frequency jitter

dažnio drebėjimas

frequency modulation

dažnio moduliavimas

frequency

dažnis

frequency-division multiplexing

dažninis tankinimas

frequently asked questions (FAQ)

klausimai ir atsakymai

friendly name

patogus vardas, prasmingas vardas

friendly software

patogi programinė įranga

fritterware

perteklinė programinė įranga

from

kas

 

 

nuo

front end

sąsaja

 

išorinė pusė

front side

geroji lapo pusė

front window

priekinio plano langas

front-end computer

išorinis kompiuteris

FTP address

FTP adresas

FTP location

FTP adresas

FTP

FTP duomenų saugykla

 

FTP protokolas

fuchsia

purpurinė

full access

visiškoji prieiga

full availability

visiškasis prieinamumas

full compatibility

visiškasis suderinamumas

full connection

visiškasis sujungimas

full duplex communication

vienalaikis dvipusis ryšys

full duplex connection

vienalaikis dvipusis ryšys

full featured

visiškai parengtas

full match

tiksli atitiktis

full menu

visas meniu

full name

asmenvardis

full screen

visas ekranas

full stop

taškas

full

visas

full-screen pop-up window

visaekranis iškylantysis langas

full-screen pop-up

visaekranis iškylantysis langas

full-text index

absoliučioji rodyklė

fully qualified domain name

visas srities vardas

fully qualified name

visas vardas

fully qualified path

visas kelias

function block

funkcijos blokas

function call

kreipinys į funkciją

function key

funkcinis klavišas

function parameter list

funkcijos parametrų sąrašas

function

funkcija

functional abstraction

funkcinė abstrakcija

functional programming

funkcinis programavimas

fuzzy match

apytikslė atitiktis

fuzzy message

netikslus pranešimas

fuzzy picture

neryškus paveikslas

fuzzy search

apytikslė paieška

fuzzy string

tikslintina eilutė

 

netiksli eilutė

fuzzy

apytikslis(-ė)

 

neskaidrus(-i)

 

netikslus(-i)