Anglų

Lietuvių

hacker

programišius

hairline rule

ploniausioji linija

hairline

ploniausioji linija

half byte

pusbaitis

half subtracter

pusinis atimtuvas

half-cycle

pusperiodis

half-duplex connection

pakaitinis dvipusis ryšys

halftone

pustoninis spausdinimas

halftoning

pustoninis spausdinimas

halt

sustabdyti

 

sustojimas

Hamming code

Hemingo kodas

hand pointing device

rankinis manipuliatorius

handheld computer

delninukas

handheld scanner

rankinis skaitytuvas

handheld

rankinis(-ė)

handle

rankenėlė

 

apdoroti

handler

doroklė

 

manipuliavimo programa

handling

dorojimas

handouts

dalijamoji medžiaga

handset

telefono ragelis

hands-free answer

automatinis atsakas (telefonu)

handshaking

pasisveikinimas

handwriting recognition

rankraščio atpažinimas

hang

operacinės sistemos strigtis

 

strigtis

hanging indent

atvirkštinė įtrauka

hanging punctuation

užribinis skyrybos ženklas

hangup

operacinės sistemos strigtis

 

strigtis

 

padėti telefono ragelį

hard coded

įkoduotas(-a)

hard copy

spausdintinė kopija

hard disk

standusis diskas

hard error

nuolatinė klaida

hard image

kontrastingas vaizdas

hard reboot

paleidimas išjungus

hard space

jungiamasis tarpas

hard-copy

spausdintinė kopija

hardware approack

aparatinis metodas

hardware branch

aparatūros šaka

hardware instalation

aparatūros įrengimas

hardware interface

aparatinė sąsaja

hardware interrupt

aparatinė pertrauktis

hardware key

aparatinis saugumo raktas

hardware realization

aparatinė realizacija

hardware

aparatinė įranga

 

aparatinis(-ė)

hardwired

aparatinis(-ė)

hardwired connection

aparatinis sujungimas

hash collision

maišos konfliktas

hash conflict

maišos konfliktas

hash function

maišos funkcija

hash mark

grotelės

hash table

maišos lentelė

hash value

maišos reikšmė

hash

grotelės

hashing conflict

maišos konfliktas

hashing

maiša

hatching

brūkšniuotė

 

brūkšniavimas

HDSL

didelio pralaidumo skaitmeninė abonento linija

head

antraštė

 

galvutė

header

antraštė

header and footer

puslapinė antraštė ir poraštė

header

puslapinė antraštė

heading

antraštė

heading style

antraščių stilius

head-mounted display

šalminis monitorius, šalminis vaizduoklis

head-mounted monitor

šalminis monitorius, šalminis vaizduoklis

headphones

ausinės

heap

krūva

heavy hours

piko valandos

heavy

storas(-a)

height

aukštis

help contents

žinyno turinys

help desk

pagalbos tarnyba, konsultacija

help file

žinyno failas, žinyno rinkmena

 

pagalbos rinkmena

help tip

žinyno užuomina

help topics

žinyno temos

help

elektroninis žinynas

 

žinynas

 

pagalba

helper application

atveriančioji programa

helper program

atveriančioji programa

helper

pagelbiklis

hertz

hercas

heterogeneous selection

įvairialytė atranka, heterogeninė atranka

heterogenous network

įvairialytis tinklas, heterogeninis tinklas

heuristic algorithm

euristinis algoritmas

heuristic analyzer

euristinis analizatorius

heuristic routing

euristinis maršruto parinkimas

heuristic virus analyzer

euristinis virusų analizatorius

hex editor

šešioliktainė rašyklė

hex number

šešioliktainis skaičius

hex

šešioliktainis(-ė)

hexadecimal

šešioliktainis(-ė)

heximal number

šešioliktainis skaičius

hibernate

užmigdyti

 

miego būsena

hidden file

slepiamasis failas, slepiamoji rinkmena

hidden formula

paslėptoji skaičiuoklės formulė

hidden text

paslėptasis tekstas

hidden

nerodomas(-a)

 

slepiamas(-a)

hide column

slėpti stulpelį

hide comments

slėpti komentarus

hide row

slėpti eilutę

hide slide

slėpti skaidrę

hide

nerodyti

 

slėpti

hierarchic structure

hierarchinė struktūra

hierarchical database

hierarchinė duomenų bazė

hierarchical menu

hierarchinis meniu

hierarchical network

hierarchinis tinklas

hierarchical selection

hierarchinė atranka

hierarchy

hierarchija

hieroglyph

hieroglifas

high bit rate digital subscriber line

didelio pralaidumo skaitmeninė abonento linija

high byte

aukštesnysis baitas

high colors

16 bitų spalvos

high level programming language

aukšto lygio programavimo kalba

high-capacity

talpus(-i)

high-density

tankus(-i)

higher value byte

aukštesnysis baitas

higher-value byte

aukštesnysis baitas

highest bit

aukščiausiasis bitas

highest byte

aukščiausiasis baitas

high-frequency cable

aukšto dažnio kabelis

high-level

aukšto lygio

 

aukšto lygmens

highlight changes

taisinių žymėjimas

 

žymėti taisinius

highlight

paryškinti

 

pažymėti

high-performance

našus(-i)

high-speed

spartus(-i)

hint

patarimas

hinting

taškinė korekcija

hiragana

hiragana

histogram

histograma

history file

praeities failas, praeities rinkmena

history list

praeities sąrašas

history

praeitis

 

istorija

 

žurnalas

hit counter

lankymų skaitiklis

hit

elementarioji kreiptis

 

spustelėti

hive

registro skyrius

HLS model

AGŠ spalvų modelis

HLT

kalbų inžinerija

hoax

apgaulė

hold down

laikyti paspaustą

hold

blokavimas

 

fiksavimas

 

patenkinimas (sąlygų)

holographic storage

holografinė laikmena

home cinema

namų kinas

home computer

namų kompiuteris

home directory

pradžios katalogas

home IP address

nuolatinis kompiuterio adresas

home key

pradžios klavišas

home network

namų tinklas

home page

pradžios tinklalapis

home theater

namų kinas

home

į pradžią

Home

pradžios klavišas

 

Prad

home

pradžia

homogeneous network

vienalytis tinklas, homogeninis tinklas

homogeneous selection

vienalytė atranka, homogeninė atranka

horizontal alignment

gulsčioji lygiuotė

horizontal application

universali programa

horizontal definition

gulsčioji skiriamoji geba

horizontal line

horizontalė

horizontal menu

gulsčiasis meniu

horizontal portal

universalus portalas

horizontal resolution

gulsčioji skiriamoji geba

horizontal scaling

gulsčiasis išplėtimas

horizontal scan frequency

eilučių dažnis

horizontal scan rate

eilučių dažnis

horizontal scrollbar

gulsčioji slankjuostė

horizontal

gulsčias(-ia), horizontalus(-i)

host computer

pagrindinis kompiuteris

host name

pagrindinio kompiuterio vardas

host

pagrindinis kompiuteris

 

serveris

host-based network

tinklas su pagrindiniu kompiuteriu

hosting

priegloba

hot key

spartieji klavišai

hot line

pagalbos telefonas

hot link

operatyvusis saitas

hot news

aktualijos

hot spot

saitvietė

hot swap

sukeitimas neišjungus

hotspot

viešosios interneto prieigos taškas

hourglass cursor

smėlio laikrodžio žymeklis

housekeeping data

tarnybiniai duomenys

HSB model

AGS spalvų modelis

HSI model

AGŠ spalvų modelis

HSL model

AGŠ spalvų modelis

HSV model

AGS spalvų modelis

HTML

HTML kalba

HTTP

HTTP protokolas

hub

šakotuvas

hue

atspalvis

hue-lightness-saturation model

AGŠ spalvų modelis

hue-saturation-brightness model

AGS spalvų modelis

hue-saturation-intensity model

AGŠ spalvų modelis

hue-saturation-lightness model

AGŠ spalvų modelis

hue-saturation-value model

AGS spalvų modelis

Huffman code

Hafmano kodas

human language technologies

kalbų inžinerija

human-computer interaction

žmogaus ir kompiuterio sąveika

hybrid computer

mišrusis kompiuteris

hybrid

mišrusis(-ioji)

hyperlink

saitas

hypermap

interaktyvusis žemėlapis

hypermedia

hiperterpė, hipermedija

hypernotion

hipersąvoka

hypertext document

hipertekstinis dokumentas

hypertext language

hipertekstinė kalba

HyperText Markup Language

HTML kalba

hypertext markup language

žymėtojo hiperteksto kalba

Hypertext Transfer Protocol

HTTP protokolas

hypertext

hipertekstas

hypervisor

sistemos prižiūryklė

hyphen ladder

kėlimų kopėčios

hyphen

brūkšnelis

 

skiemenuoti

hyphenation

skiemenavimas

 

žodžių kėlimas

 

kėlyba