Anglų

Lietuvių

i18n

internacionalizacija

IBM-compatible

IBM dermės

ico file

ICO failas, ICO rinkmena

icon

piktograma

iconic interface

piktograminė sąsaja

iconic menu

piktograminis meniu

iconify

suskleisti į piktogramą

ID

identifikatorius

identical

tapatus(-i)

identificate

atpažinti, nustatyti tapatumą

identification

atpažinimas, tapatumo nustatymas

 

identifikavimas

 

tapatinimas

identifier

vardas

 

identifikatorius

identity

tapatumas

 

tapatybė

ideogram

ideograma

idle cell

nepanaudotas langelis

idle loop

budintis ciklas

idle state

neveikos būsena

idle time

neveikos laikas

 

laisvas laikas

idle

laisvas(-a)

IDN

internacionalizuotasis srities vardas

if statement

sąlyginis sakinys

ignore

nepaisyti

ignore list

nepageidaujamų adresatų sąrašas

ignore

praleisti

ignored thread

nepaisomoji gija

illegal access

neleidžiamoji kreiptis

 

neteisėtoji kreiptis

illegal copy

neteisėtoji kopija

illegal operation

neleidžiamoji operacija

illegal software

nelegali programinė įranga

illegal

neleistinas(-a)

illumination

apšviestumas

 

apšvietimas

IM

tikralaikis pokalbis

image border

paveikslo kraštas

image compression

paveikslų glaudinimas

image contraction

vaizdo sumažinimas

image editor

fotorengyklė

 

grafikos rengyklė

image filter

paveikslo filtras

image manager

paveikslų tvarkytuvė

image map

paveikslo planas

image

atvaizdis

 

paveikslas

 

piešinys

 

vaizdas

IMAP server

laiškų gavimo (IMAP) serveris

IMAP

IMAP protokolas

immediate operand

tiesioginis operandas

impact printer

smūginis spausdintuvas

implantation

įterpimas

implement

realizuoti

implementation

realizacija

implication operation

implikacijos operacija

implication

implikacija

 

implikacija

implicit consent

visiškasis sutikimas

implicit

neišreikštinis(-ė)

 

numanomas(-a)

implied

numanomas(-a)

import filter

importo filtras

import wizard

importo vediklis

import

importas

 

importuoti

in progress

vykdoma

inbound call

gaunamasis skambutis

inbound channel

duomenų gavimo kanalas

inbox

gauti laiškai

 

gautų laiškų aplankas

 

gautų laiškų dėžutė

 

gaviniai

inch

colis

incident light

krintanti šviesa

inclined font

pasvirasis šriftas

inclined

pasviras(-a)

include

įtraukti

 

apimti

incoming call

gaunamasis skambutis, skambutis jums

incoming cookie

gaunamas slapukas

incoming mail server

laiškų gavimo serveris

incoming mail

gauti laiškai

 

gautų laiškų aplankas

incoming

gaunamas(-a)

incompatible

nederantis(-i), nesuderintas(-a)

increase indent

didinti įtrauką

increase speed

pagreitinti

 

paspartinti

increase volume

pagarsinti

increment addressing

prieauginis adresavimas

increment register

prieaugio registras

increment

prieaugis

incremental addressing

prieauginis adresavimas

incremental backup

prieauginė atsarginė kopija

incremental coder

prieauginis koderis

incremental compaction

prieauginis glaudinimas

incremental compiler

prieauginis kompiliatorius

indent

įtrauka

index

rodyklė

index and tables

rodyklė ir turinys

index file

indeksavimo failas, indeksavimo rinkmena

index register

indekso registras

index

dalykinė rodyklė

 

indeksas

indexed access

indeksuojamoji kreiptis

 

indeksuojamoji prieiga

indexed color

indeksuotoji spalva

indexed direct access

indeksuojamoji tiesioginė kreiptis

indexed sequential access

indeksuojamoji nuoseklioji prieiga

indexed variable

indeksuotasis kintamasis

indexing

indeksavimas

indicator

indikatorius

indirect address

santykinis adresas

 

netiesioginis adresas

indirect reference

netiesioginė nuoroda

individual key

individualusis raktas

indoor cable

vidaus kabelis

inf file

INF failas, INF rinkmena

infected file

užkrėstasis failas, užkrėstoji rinkmena

infinite game

begalinis lošimas

 

begalinis žaidimas

infinite loop

begalinis ciklas

infix notation

infiksinis užrašas

informatics

informatika

information and communication technology (ICT)

informacinės ir komunikacinės technologijos

information availability

informacijos prieinamumas

information depository

informacijos saugykla

information disclosure

informacijos atskleidimas

information file

INF failas, INF rinkmena

information gain

informacijos prieaugis

information gap

informacijos trūkumas

information process

informacinis procesas

information processing

informacijos apdorojimas

information repository

informacijos saugykla

information search system

paieškos sistema

information source

informacijos šaltinis

information system

informacinė sistema

information technology (IT)

informacinės technologijos

information window

informacinis langas

information

informacija

informational message

informacinis pranešimas

informology

informologija

inheritance

paveldėjimas

initial design

eskizinis projektas

initial developer

originalo autorius

 

pradininkas

initial value

pradinė reikšmė

initial

pirmoji raidė

 

pradinis(-ė)

initialization file

pradinių nuostatų failas, pradinių nuostatų rinkmena

initialization

inicijavimas

initials

inicialai

initiate

pradėti

initscript

(pirminio) paleidimo scenarijus

ink cartridge

rašalo kasetė

ink-jet printer

rašalinis spausdintuvas

in-line image

įterptasis paveikslas

inline image

įterptasis paveikslas

inline style

įterptasis stilius

inline subroutine

įterptoji paprogramė

inline

įterptas(-a) [tiesiogiai]

 

tiesiogiai, prisijungus [prie tinklo]

input data

pradiniai duomenys

input file

pradinis failas, pradinė rinkmena

input focus

įvesties vieta

input locale

duomenų įvedimo lokalė

input panel

įvedimo pultas

input redirection

įvesties peradresavimas

input

įvedinys

 

įvesti

 

pradiniai duomenys

 

įvedimas

inquiry

užklausa

insert column break

pradėti naują skiltį

insert column

įterpti stulpelį

insert comment

įterpti komentarą

insert key

įterpimo klavišas

insert line break

pradėti naują eilutę

insert line

įterpti eilutę

insert mode

įterpimo veiksena

insert page break

pradėti naują puslapį

insert paragraph

pradėti naują pastraipą

insert picture

įterpti paveikslą

insert section break

pradėti naują sekciją

insert subdocument

įterpti podokumentį

insert table

įterpti lentelę

insert worksheet

įterpti lakštą

Insert

įterpimo klavišas

insert

įterpti

 

įdėti

 

intarpas

insertion point

įterpimo taškas

inside border

vidinė kraštinė

inside

vidinė pusė

 

vidus

install

įdiegti

 

įrengti

installation variants

diegimo variantai

installation

įrenginys

 

įdiegimas

installer

diegimo programa

instance (of class)

objektas

instance

(objekto) egzempliorius

instant message

žinutė

instant messaging service

pokalbių tarnyba

instant messaging

tikralaikis pokalbis

 

žinučių siuntimas

instant messenger

pokalbių programa

instantaneous access

momentinė kreiptis

 

momentinė prieiga

instantiation

(objekto) egzemplioriaus sukūrimas

 

konkretizavimas

instruction code

komandos kodas

instruction

komanda

instrument

prietaisas

 

aparatas

 

instrumentas

 

prietaisas

insufficient

nepakanka, trūksta

integer arithmetic

sveikųjų skaičių aritmetika

integer constant

sveikoji konstanta

integer data

sveikaskaitiniai duomenys

integer number

sveikasis skaičius

integer operation

sveikųjų skaičių operacija

integral

integralas

integrate

integruoti

integrated circuit card

lustinė kortelė

integrated data

integruotieji duomenys

integrated services digital network

skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas

integrator

integratorius

integrity

nepažeidžiamumas

 

sveikumas

 

vientisumas

intellectual system

intelektinė sistema

intelligent database

išmoningoji duomenų bazė

intensity

grynis

 

intensyvumas

interaction

interaktyvumas

 

sąveika

interactive debugger

interaktyvioji derintuvė

interactive debugging

interaktyvusis derinimas

interactive design

interaktyvusis projektavimas

interactive game

interaktyvusis lošimas

 

interaktyvusis žaidimas

interactive graphics

interaktyvioji grafika

interactive map

interaktyvusis žemėlapis

interactive processing

interaktyvusis apdorojimas

interactive program

interaktyvioji programa

interactive television

interaktyvioji televizija

interactive video

interaktyvieji vaizdai

interactive

interaktyvus(-i)

interblock gap

tarpblokinis tarpas

intercast

internetinis perdavimas

interface card

adapteris, siejiklis

interface

sąsaja

 

sietuvas

interlaced coding

progresinis kodavimas

interlaced GIF

progresinis GIF failas, progresinė GIF rinkmena

interlaced loading

progresinis įkėlimas

intermediate language

tarpinė kalba

intermittent error

besikaitaliojanti klaida

internal connection

vidinis sujungimas

internal device

vidinis įtaisas

internal font

vidinis šriftas

internal interrupt

vidinė pertrauktis

internal margin

vidinė paraštė

internal modem

vidinis modemas

internal program

vidinė programa

internal variable

vidinis kintamasis

internal

vidinis(-ė)

international connection

tarptautinis sujungimas

internationalization error

internacionalizacijos klaida

internationalization

internacionalizacija

 

internacionalizavimas

internationalized domain name

internacionalizuotasis srities vardas

internationalized resource identifier

internacionalizuotasis ištekliaus identifikatorius

internaut

internautas

internet appliance

naršiklis

internet community

internetinė bendruomenė

 

virtualioji bendruomenė

internet filter

interneto filtras

internet keyboard

internetinė klaviatūra

Internet Message Access Protocol (IMAP)

IMAP protokolas

internet nanny

interneto filtras

internet phone

interneto telefonija

internet redirection

tinklalapio peradresavimas

internet relay chat (IRC)

pokalbis internetu

internet relay chat

tikralaikis pokalbis

internet resource

interneto išteklius

internet server

interneto serveris

internet telephony

interneto telefonija

Internet

internetas

internet

internetas

interoperability

funkcinis suderinamumas

 

sąveikumas, interaktyvumas

 

suderinamumas

interpacket gap

tarppaketinis tarpas

interpolation

interpoliacija

interpretation

interpretavimas

interpreted language

interpretuojamoji kalba

interpreter

interpretatorius

interrecord gap

tarpįrašinis tarpas

interrogation

apklausa

interrupt handler

pertraukties procedūra

interrupt procedure

pertraukties procedūra

interrupt register

pertraukčių registras

interrupt table

pertraukčių lentelė

interrupt

pertraukti

 

pertrauktis

interrupt-driven operation

pertraukčių valdomas veikimas

intersection of objects

figūrų sankirta

intersection

sankirta

interval

intervalas

intranet administrator

intraneto administratorius

intranet

intranetas

intranetting

darbas intranete

intranetworking

darbas intranete

intruder

įsilaužėlis

invalid data

negaliojantieji duomenys

 

neteisingi duomenys

invalid destination

neteisinga paskirties vieta

 

neteisingas adresatas

invalid

negaliojantis(-i)

 

netinkamas(-a), neteisingas(-a)

invalidate

sugadinti

invariant culture

invariantinė kultūra

invariant

invariantas

 

invariantiškumas

inverse code

atvirkštinis kodas

inverse image

inversinis vaizdas

inverse text

invertuotasis tekstas

inverse video

atvirkštinis vaizdas

inverse

atvirkštinis(-ė), inversinis(-ė)

inversion

inversija

invert

invertuoti

 

apversti

inverted code

invertuotasis kodas

inverted database

invertuotoji duomenų bazė

inverter

inverteris

invisible watermark

slaptasis paveikslo ženklinimas

inward by ring

vidun žiedu

inward

vidun

IP address mask

adreso kaukė

IP address resolution

adreso perkodavimas

IP address spoofing

apsimetimas kitu kompiuteriu

IP adress

kompiuterio adresas

 

skaitinis kompiuterio adresas, IP adresas

IP number

skaitinis kompiuterio adresas, IP adresas

IP Protocol

IP protokolas

IP spoofing

apsimetimas kitu kompiuteriu

IP telephony

interneto telefonija

IP

IP protokolas

IPA extensions

IPA fonetiniai ženklai

IRC client

pokalbių programa

IRC

tikralaikis pokalbis

 

pokalbis internete

IRI

internacionalizuotasis ištekliaus identifikatorius

ISDN adapter

visuminių paslaugų tinklo adapteris

ISDN

skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas

ISO

ISO standartas

isometric view

izometrinis vaizdas

issue

išduoti

 

išleisti

 

laida

italic

kursyvas

item

elementas

 

punktas

iteration

iteracija

iterative operation

iteracinė operacija