Anglų

Lietuvių

l10n

lokalizacija

 

lokalizavimas

label constant

žymės konstanta

label

etiketė

 

žymė

lag

delsa

lamer

nevykėlis

landing area

galvutės kontaktinė aikštelė

landing page

įėjimo tinklalapis

landing zone

galvutės kontaktinė aikštelė

landscape display

gulsčiasis monitorius, gulsčiasis vaizduoklis

landscape monitor

gulsčiasis monitorius, gulsčiasis vaizduoklis

landscape

gulsčias (lapas)

language code

kalbos kodas

language engineering

kalbų inžinerija

language ID

kalbos identifikatorius

language name

kalbos pavadinimas

language recognition

kalbos atpažinimas

language settings

kalbos nuostatos

language subset

kalbos poaibis

 

pokalbė

language

kalba

laptop computer

skreitinis kompiuteris, skreitinukas

large icon

didelė piktograma

large scale integration

didelė integracija

Las Vegas lights

reklaminis(-ė)

laser mark

lazerinis žymėjimas

laser mouse

lazerinė pelė

laser printer

lazerinis spausdintuvas

last modified

paskutinių keitimų data

last name

pavardė

last visited

paskutinio lankymo data

last-in first-out (LIFO)

dėklas

late binding

dinaminis saistymas

latency

delsa

latin 1, latin 2, ...

lotynų 1-oji, lotynų 2-oji, ...

latin alphabet

lotynų abėcėlė

latin extended additional

lotynų abėcėlės papildomas plėtinys

latin extended

lotynų abėcėlės plėtinys

latin script

lotynų rašmenys

Latin square

lotyniškasis kvadratas

latin

lotynų

launch pad

paleidimo skydelis

launch

vykdyti

 

paleisti

 

paleistis

laveraging

pakartotinis panaudojimas

layer

lygmuo

 

sluoksnis

layered architecture

lygmeninė architektūra

layered graphics

sluoksninė grafika

layered interface

lygmeninė sąsaja

layered net model

lygmeninis tinklų modelis

layout

išdėstymas

 

maketas

 

planas

lazer connection

lazerinis ryšys

lazy evaluation

atidėtasis vykdymas

LCD (Liquid Crystal Display) projector

skystakristalis projektorius

LCD panel

skystakristalis projektorius

LCD

skystakristalis monitorius, skystakristalis vaizduoklis

LDAP

LDAP protokolas

leader character

užpildo rašmuo

leading blank spaces

priekiniai tarpai

leading blanks

priekiniai tarpai

leading byte

priekinis baitas

leading spaces

priekiniai tarpai

leading zeroes

priekiniai nuliai

leaf

lapas

learning asset

mokymosi komponentas

 

mokymosi komponentas

learning content management system

mokymosi turinio tvarkymo sistema

learning management system

mokymosi tvarkymo sistema

learning object

mokymosi objektas

leased channel

nuomojamasis kanalas

leased line

nuomojamoji linija

least significant character

mažiausiai reikšmingas ženklas

least-recently-used

ilgiausiai nenaudotas

left alignment

kairinė lygiuotė

left arrow

rodyklė kairėn

left indent

kairioji įtrauka

left justification

kairinė lygiuotė

left margin

kairioji paraštė

left-hand justification

kairinė lygiuotė

leftmost character

kairiausias ženklas

leg

šaka

legacy software

pasenusi programinė įranga

legend

legenda

 

sutartiniai ženklai

 

sutartiniai žymėjimai

legibility

įskaitomumas

length

ilgis

less

mažesnis(-ė)

 

mažiau

less-than-sign

ženklas mažiau

letter paper format

laiškinio popieriaus formatas

letter quality

laiškinė kokybė

letter

laiškas

 

litera

 

raidė

letterlike symbols

į raides panašūs ženklai

level

registras

level 2 key

antrojo lygio klavišas (Lyg2)

level 3 key

trečiojo lygio klavišas (Lyg3)

level

lygis

 

lygmuo

lexical analysis

leksikos analizė

lexical error

leksikos klaida

lexical scope

statinė galiojimo sritis

lexicographic sorting

leksikografinis rikiavimas

library

biblioteka

 

kolekcija

licence agreement

licencijos sutartis

license

licencija

life cycle

gyvavimo ciklas

ligature

ligatūra

light pen

šviesplunksnė, šviesinis rašiklis

light stylus

šviesplunksnė, šviesinis rašiklis

light version

mažoji versija

light

plonas(-a)

 

šviesa

lightness

šviesis

 

šviesumas

lightwave cable

šviesolaidinis kabelis

Lightweight Directory Access Protocol

LDAP protokolas

lightweight

supaprastintas(-a)

lime

citrininė

limit

riba

limited availability

ribotasis prieinamumas

line

eilutė

line adapter

linijos adapteris

line bandwidth

linijos pralaidumas

line bit rate

linijos pralaidumas

line break

eilučių skirtukas

 

teksto laužymas

line chart

linijinė diagrama

line color

linijos spalva

line editor

eilutinė rašyklė

line feed (LF)

eilutės patraukimo ženklas

line feed

eilutės patraukimas

line jaggedness

linijų rantytumas

line number

eilutės numeris

line pattern

linijos raštas

line printer

eilutinis spausdintuvas

line separator

eilučių skirtukas

 

horizontalė

line spacing

eilučių intervalas

 

eilučių išretinimas

 

intervalas

line style

linijos stilius

line to debug

koreguotina eilutė

line up

sulygiuoti

line weight

linijos storis

line width

linijos storis

line wrap

eilutės skaidymas

line

linija

linear search

nuoseklioji paieška

linear video editing

nuoseklusis vaizdų apdorojimas

linear

aritmetinė progresija

 

tiesinis(-ė)

line-by-line check

tikrinimas paeilučiui

line-by-line comparison

lyginimas paeilučiui

linewise

eilutėmis

linguistic testing

kalbinis testavimas

link

saitas

link time

saistymo trukmė

link to file

susieti su failu, susieti su rinkmena

link

nuoroda

 

saistyti

 

susieti

linkage editor

saistyklė

linked list

susietasis sąrašas

linked object icon

susietojo objekto piktograma

linked operation

susietoji operacija

linked

susietas(-a)

linker

saistyklė

linking

saistymas

Linux

Linux operacinė sistema, linuksas

liquid crystal display

skystakristalis monitorius, skystakristalis vaizduoklis

liquid ctystal monitor

skystakristalis monitorius, skystakristalis vaizduoklis

Lisp

„Lisp“ kalba, lispo kalba

list box

sąrašo langelis

 

sąrašo laukas

list owner

el. pašto grupės steigėjas

list separator

sąrašo skirtukas

list

sąrašas

lister

žiūryklė

listing

spaudinys

lite version

mažoji versija

literal constant

literalinė konstanta

literal translation

pažodinis vertimas

literal

literalas

Lithuanian alphabet

lietuvių kalbos abėcėlė

lithuanization

lietuvinimas

little endian

didėjantys baitai

live netcasting

tiesioginis perdavimas

load and go

įkelti ir paleisti

load balancing

apkrovos išlyginimas

load from query

įkelti iš užklausos

load weight

apkrovos intensyvumas

load

įkelti

loadable font

kėlusis šriftas

loadable module

kėlusis modulis

loaded database

užpildytoji duomenų bazė

loader

įkėlyklė

 

paleidyklė

loading operation

įkėlimo operacija

loadspeaker

garsiakalbis

local area network (LAN)

vietinis tinklas

local area network administrator

vietinio tinklo

local call

vietinis skambutis

 

vietinis telefoninis pokalbis

local computer

vietinis kompiuteris

local directory

vietinis katalogas

local host

vietinis serveris

local name

vidinis vardas

 

vietinis vardas

local user

vietinis abonentas

 

vietinis naudotojas

local variable

vietinis kintamasis

local

vietinis(-ė)

 

vidinis

locale ID

lokalės identifikatorius

locale

lokalė

localization comment

lokalizacijos komentaras

localization error

lokalizacijos klaida

localization note

lokalizacijos komentaras

localization resources

lokalizuojamieji ištekliai

localization software

lokalizavimo programinė įranga

localization test

lokalizacijos testavimas

 

lokalizacijos testas

localization tools

lokalizavimo programinė įranga

localization

lokalizacija

 

lokalizavimas

locate

nustatyti vietą

location bar

adresų juosta

location

vieta, adresas

lock anchor

pririšti

lock client

užblokuoti klientą

lock conference

užblokuoti konferenciją

lock dokument

užsklęsti dokumentą

lock session

užblokuoti seansą

lock

(už)blokuoti

 

blokavimas

 

blokuotė

 

fiksuoti

 

užrakinti

 

užsklęsti

locked cell

užsklęstasis langelis

locked

(už)blokuotas(-a)

 

(už)sklęstas(-a)

lockout

blokavimas

log in

registravimasis į seansą

 

pradėti seansą

 

prisijungti

log off

atsijungti

 

išregistruoti

log on

prisijungti

 

registravimasis į seansą

 

registruoti

log out

atsijungti

 

išregistruoti

log window

žurnalo langas

log

[seanso] žurnalas

 

žurnalas

logic connection

loginis ryšys

logic error

loginė klaida

logic function

loginė funkcija

logic operation

loginė operacija

logic programming

loginis programavimas

logic search

loginė paieška

logic value

loginė reikšmė

logical algorithm

loginis algoritmas

logical binding

loginis susiejimas

logical calculus

loginė skaičiuosena

logical constant

loginė konstanta

logical device

loginis įtaisas

logical drive

loginis diskas

 

loginis kaupiklis

logical error

loginė klaida

logical expression

loginis reiškinys

logical function

loginė funkcija

logical gate

loginis elementas

logical operation

loginė operacija

logical schema

loginė schema

logical search

loginė paieška

logical value

loginė reikšmė

logical variable

loginis kintamasis

logical

loginis

login error

prisijungimo klaida

login script

prisijungimo scenarijus

login

registracijos vardas

 

seanso pradžia

logo

logotipas

logoff

seanso pabaiga

logon message

pranešimas apie registravimąsi

logon script

prisijungimo scenarijus

 

registravimosi scenarijus

logon

seanso pradžia

logout

seanso pabaiga

long domain name

ilgasis srities vardas

long file name

ilgasis failo vardas, ilgasis rinkmenos vardas

long integer

ilgasis sveikasis skaičius

long string

ilgoji eilutė

long-distance call

tarpmiestinis telefoninis pokalbis

 

tarpmiestinis telefono skambutis

long-lived connection

ilgalaikis sujungimas

look and feel

išvaizda ir turinys

look for

ko ieškoti

look up

ieškoti

 

pažiūrėti, peržiūrėti

look

ieškoti

look-ahead carry

paspartintoji pernaša

look-up table

peržvalgos lentelė

loop invariant

ciklo invariantas

loop operation

ciklo operacija

loop variable

ciklo kintamasis

loop

ciklas

loosely-coupled interface

silpnoji sąsaja

lossless compression

nenuostolingasis glaudinimas

lossy compression

nuostolingasis glaudinimas

loudspeaker

garsiakalbis

low frequency cable

žemo dažnio kabelis

low level programming language

žemo lygio programavimo kalba

low line

pabraukimo brūkšnys

low signal

silpnas signalas

low value byte

žemesnysis baitas

low-accuracy data

netikslūs duomenys

low-activity data

retai naudojami duomenys

lower bound

apatinis rėžis

lower case

pirmasis lygis (registras)

lowercase (letter)

mažoji raidė

lowered character

nuleistas ženklas

lowered

nuleistas(-a)

lowest bit

žemiausiasis bitas

lowest byte

žemiausiasis baitas

low-frequency cable

žemo dažnio kabelis

low-luminosity

nešviesus(-i)

LST

LST standartas

luminance

skaistis, šviesis

lumination

šviesis

lurker

stebėtojas