Anglų

Lietuvių

machine address

absoliutusis adresas

machine code

kompiuterinė kalba

 

operacijos kodas

machine language code

kompiuterinės kalbos programa

machine operation

kompiuterio operacija

machine readable code

kompiuterio skaitomas kodas

machine translation

mašininis vertimas

machine-readable code

kompiuterio skaitomas kodas

machine-readable data

kompiuterio skaitomi duomenys

machine-sensible data

kompiuterio skaitomi duomenys

macro assembler

makroasembleris

macro command generator

makrokomandų generatorius

macro definition library

makrobiblioteka

macro definition

makroapibrėžtis

macro generator

makroprocesorius

 

makrokomandų generatorius

macro language

makrokalba

macro library

makrobiblioteka

macro processor

makroprocesorius

macro program

makroprograma

macro statement

makroapibrėžties sakinys

macro virus

makrovirusas

macro

makrokomanda

macrodeclaration

makroaprašas

macrodefinition statement

makroapibrėžties sakinys

macrodefinition

makroapibrėžtis

macroexpansion

makroplėtinys

macrofacility

makropriemonė

macrogenerator

makroprocesorius

macroinstruction register

makrokomandos registras

macroinstruction

makrokomanda

macron

brūkšnys viršuje

macroprocessor

makroprocesorius

macroprogram

makroprograma

macrovirus

makrovirusas

magic wand

magiškoji lazdelė

magnetic tape

magnetinė juostelė

magneto-optic disc

magnetinis-optinis diskas

magneto-optic disk

magnetinis-optinis diskas

magnifier

didintuvas

magnitude

dydis

mail and news

paštas ir naujienos

mail application

elektroninio pašto programa

mail as attachment

siųsti priedu

mail bomb

pašto antplūdis

mail client

elektroninio pašto programa

mail delivery agent

pašto pristatymo programa

mail exploder

laiškų daugintuvas

mail import

laiškų importas

mail log

elektroninio pašto žurnalas

mail merge

laiškų komponavimas

mail message

laiškas

mail recipient

laiško gavėjas

mail server

laiškų serveris

 

pašto serveris

mail stationery

laiško šablonas

mail template

laiško šablonas

mail transfer agent

pašto siuntimo programa

mail

(iš)siųsti

 

siunta

 

elektroninis laiškas

 

paštas

mailbot

pašto robotas

mailbox

pašto dėžutė

mailer

elektroninio pašto programa

mailer-daemon

pašto tarnyba

mailing address

pašto adresas

mailing label

laiško etiketė

mailing list

adresatų sąrašas

 

elektroninio pašto grupė

main box

skaityti laiškai

 

skaitytų laiškų aplankas

main folder

skaityti laiškai

 

skaitytų laiškų aplankas

main frame

centrinis kompiuteris

main memory

operatyvioji atmintis, pagrindinė atmintis

main menu

pagrindinis meniu

main segment

pagrindinis segmentas

main storage

operatyvioji atmintis, pagrindinė atmintis

main window

pagrindinis langas

main

pagrindinis(-ė)

mainframe

centrinis kompiuteris

mainstream support

bazinis palaikymas

maintenance

[techninė] priežiūra

major gridlines

retas tinklelis

major key

pirminis raktas

major sum

galutinė suma

majuscule (letter)

didžioji raidė

make directory

kurti katalogą

make sounds

skleisti garsus

make

(pa)daryti

 

sukurti

makefile

komponavimo failas, komponavimo rinkmena

male connection

kištukinė jungtis

malfunction

triktis

malicious software

kenkimo programinė įranga

malicious user

kenkėjiškas naudotojas

malware

kenkimo programinė įranga

man page

žinyno puslapis

manage

tvarkyti

 

valdyti

managed learning environment

ugdymo tvarkymo aplinka

management game

vadybinis žaidimas

management

tvarkyba

 

tvarkymas

 

vadyba

manager

administratorius

 

tvarkytuvė

 

tvarkytojas

mandatory

privalomas(-a)

man-hours

darbo valandos

man-machine communication

žmogaus ir kompiuterio sąveika

man-machine interaction

žmogaus ir kompiuterio sąveika

mantissa

skaičiaus mantisė

manual calling

rankinis skambinimas

manual feed

rankinis popieriaus padavimas

manual paper feed

rankinis popieriaus padavimas

manual

rankinis(-ė)

 

vadovas

manually operated

rankinio valdymo

manually

rankiniu būdu

manufacturer

gamintojas

many to many correspondence

abipus daugiareikšmė atitiktis

many to many relationship

abipus daugiareikšmis sąryšis

map network drive

prijungti tinklo diską

map

atvaizdis

 

atvaizdavimas

 

planas

mapping

atvaizdis

 

atvaizdavimas

margin

paraštė

mark as read

pažymėti kaip skaitytą

mark as unread

pažymėti kaip neskaitytą

mark entry

žymėti įrašą

mark

pažymėti

 

ženklas

 

žymė

market game

rinkos žaidimas

markup language

ženklinimo kalba

maroon color

kaštoninė spalva

marquee select

grupinis žymėjimas

mask register

maskuotės registras

mask

kaukė

mass storage media

didelės talpos laikmena

master boot record (MBR)

paleidimo įrašas

master clock(-pulse) generator

pagrindinis taktinių impulsų generatorius

master computer

valdantysis kompiuteris

master copy

pagrindinis egzempliorius

master document

jungtinis dokumentas

master key

pagrindinis raktas

 

bazinis raktas

master password

pagrindinis slaptažodis

master record

pagrindinis įrašas

master

bazinis(-ė)

 

etaloninis(-ė)

 

pagrindinis(-ė)

 

ruošinys, trafaretas (skaidrių)

master-slave arrangement

pavaldumo santykis

master-slave relation

pavaldumo santykis

match case

skirti didžiąsias ir mažąsias raides

 

a <> A, z <> Z

match

atitikti

 

sutapdinti

 

sutapti

matching condition

atitikties sąlyga

matching parentheses

poriniai skliaustai

matching

atitikimas

 

sutapdinimas

math coprocessor

matematinis koprocesorius

math function

matematinė funkcija

mathematical model

matematinis modelis

mathematics markup language

„MathML“ kalba

 

matematikos žymėjimų kalba

MathML

„MathML“ kalba

matrix game

matricinis lošimas

matrix printing

matricinis spausdinimas

 

taškinis spausdinimas

matrix

matrica

maximize button

lango padidinimo mygtukas

maximize

išskleisti langą

 

padidinti

MDA

pašto pristatymo programa

mean

vidurkis

mechanical mouse

mechaninė pelė

media player

medijos leistuvė

media

laikmena

 

terpė, medija

mediated community

virtualioji bendruomenė

medium scale integration

vidutinė integracija

medium

laikmena

 

vidurkis

 

vidurys

 

vidutinis(-ė)

meeting request

kvietimas susitikti

meeting response

atsakymas į kvietimą susitikti

megabit (Mb)

megabitas

megabyte (MB)

megabaitas

megaflop

milijonas slankiojo kablelio operacijų

memo

atmena

 

pastaba

memorize

įsiminti

memory access

kreiptis į atmintinę

memory allocation

atminties paskyrimas

memory card

atminties kortelė

memory compaction

atminties glaudinimas

memory cycle

atminties ciklas

memory device

atminties įtaisas, atmintinė

memory dump

atminties išklotinė

memory key

atmintukas

memory leak

atminties nutekėjimas?

memory protection

atminties apsauga

memory segment

atminties segmentas

memory stick

atminties kortelė

memory

atmintis

 

atmintinė

menu bar

meniu juosta

menu group

meniu grupė

menu item

meniu elementas

menu light bar

meniu žymeklis

menu overlay

užklojamasis meniu

menu separator

meniu skirtukas

menu

meniu

merge cells

sulieti langelius

merge objects

figūrų sąjunga

merge sort

sąlajinis rikiavimas

merge subdocument

sujungti podokumenčius

merge

jungti

 

sąlaja

 

suliejimas

 

sulieti

mesh network

junglusis tinklas, tankusis tinklas

message body

pagrindinė laiško dalis

message box

pranešimo langas

message digest

laiško maišos reikšmė

 

pranešimo maišos reikšmė

message filter

laiškų filtras

message header

laiško antraštė

 

pranešimo antraštė

message identifier

pranešimo identifikatorius

message label

laiško žymė

message labeling

laiškų ženklinimas

message log

pokalbių žurnalas

message sink

pranešimų rinktuvas

message wizard

laiškų rašymo vediklis

message

elektroninis laiškas

 

laiškas

 

pranešimas

 

siunta

 

žinutė

 

žinia

message-ID

laiško identifikatorius

meta tag

metagairė

meta-

meta-

metacompiler

metakompiliatorius

metadata

metaduomenys

metafile

metafailas, metarinkmena

metalanguage

metakalba

metamessage

metapranešimas

meta-message

metapranešimas

metasearch engine

metapaieškos sistema

metatag

metagairė

meter

matuoklis

 

skaitiklis

method

metodas

metric

metrinė

metropolitan area network (MAN)

teritorinis tinklas

mickey

mikis

micro code

mikrokomanda

micro sign

ženklas mikro

microbrowser

mobilioji naršyklė, mikronaršyklė

microcode

mikroprograma

microkernel

mikrobranduolys

micromirror projector

mikroveidrodinis projektorius

micron

mikronas

microoperation

mikrooperacija

microphone

mikrofonas

microprocessor

mikroprocesorius

microprogram

mikroprograma

microprogramming

mikroprogramavimas

microsecond

mikrosekundė

middle dot

taškas per vidurį

middleware

tarpinė programinė įranga

migrate

perkelti

milestone

įvykis

 

gairė

 

kontrolinis taškas

millisecond

milisekundė

millenium bug

tūkstantmečio klaida

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) protocol

MIME protokolas

MIME type

MIME tipas

miniassembler

mini asembleris

minimal backup

mažiausioji atsarginė kopija

minimize button

lango suskleidimo mygtukas

minimize

suskleisti langą

 

minimizuoti, sumažinti

minimum TTL

minimali gyvavimo trukmė

minor gridlines

tankus tinklelis

minus

minuso ženklas

mirror margins

simetrinės paraštės

mirror site

dubliuojamoji tinklavietė

mirroring

veidrodinis atspindys

misc

įvairūs

 

kita

miscellaneous

įvairūs

 

kita

misconnection

klaidingas sujungimas

mismatch condition

neatitikties sąlyga

mismatch

neatitikti

 

neatitiktis

 

nesutapti

misrepresentation

apsimetimas kitu(-a)

missing

trūksta

 

trūkstamas(-a)

misspelled

neteisingai parašytas(-a)

mistake

klaida

mixed block coordinates

mišriosios bloko koordinatės

mixed cell coordinates

mišriosios langelio koordinatės

mixed

mišrus(-i), (su)maišytas(-a)

mixer

maišiklis

MMS

įvairialypė žinutė

mnemonic name

mnemoninis vardas

mobile application

mobilioji programa

mobile browser

mobilioji naršyklė, mikronaršyklė

mobile code

judrioji programa

mobile computer

mobilusis kompiuteris

mobile connection

mobilusis ryšys

mobile country code

valstybės mobiliojo ryšio kodas

mobile electronic signature

mobilusis elektroninis parašas

mobile internet

mobilusis internetas

mobile network code

operatoriaus mobiliojo ryšio tinklo kodas

mobile originated call

skambutis iš mobiliojo telefono

mobile terminated call

skambutis į mobilųjį telefoną

mobile virus

mobilusis virusas

mobile web

mobilusis internetas

mobile

judrus(-i)

 

mobilus(-i)

modal dialog box

modalinis dialogo langas

modal encoding

modalinis kodavimas

modal

modalinis(-ė)

mode indicator

veiksenos indikatorius

mode

būsena

 

veiksena

model of computer grafics

kompiuterinės grafikos modelis

model

modelis

modeling program

modeliavimo programa

modeling software

modeliavimo programinė įranga

modelling program

modeliavimo programa

modelling

modeliavimas

modem

modemas

moderated mailing list

prižiūrima pašto grupė

moderated newsgroup

prižiūrima naujienų grupė

moderated

prižiūrimas(-a)

moderator

prižiūrėtojas

modification

modifikacija

modifier keys

modifikavimo klavišai

modify

modifikuoti

modular code

modulinė programa

modular design

modulinis projektavimas

modular programming language

modulinė programavimo kalba

modular programming

modulinis programavimas

modular software

modulinė programinė įranga

modular

modulinis(-ė)

modulation

moduliavimas

modulator/demodulator

modemas

module address

modulio adresas

module binding

modulių susiejimas

module

modulis

modulo n addition

sudėtis moduliu n

moire pattern

muaro piešinys

monadic operation

vienvietė operacija

mondatory field

privalomasis laukas

monitor

monitorius, vaizduoklis

 

monitorius

 

prižiūryklė

monitoring

stebėjimas, priežiūra

monochannel

vienkanalis(-ė)

monochrome

vienspalvis(-ė)

monocolor

vienspalvis(-ė)

monolingual

vienkalbis(-ė)

monospace font

lygiaplotis šriftas

monospace

lygiaplotis

more info

daugiau informacijos

more

daugiau

 

padidinti

 

visi

mosaic

mozaikinimas

 

paveikslo elementų stambinimas

most recent

naujausias(-ia)

most significant character

reikšmingiausias ženklas

motherboard

pagrindinė plokštė

mount

įrengti

mouse ball

pelės rutuliukas

mouse button

pelės klavišas

mouse capture

pelės užvaldymas

mouse driver

pelės tvarkyklė

mouse event

pelės įvykis

mouse gesture

pelės gestas

mouse message

klaviatūros pranešimas

 

pelės pranešimas

mouse pad

pelės kilimėlis

mouse pointer

pelės žymeklis

mouse port

pelės jungtis

mouse scaling

pelės judesio vertė

mouse selection mode

žymėjimas pelės klavišu

mouse sensitivity

pelės judesio vertė

mouse speed

pelės judesio vertė

mouse trails

pelės pėdsakas

mouse wheel

pelės ratukas

mouse

pelė

m-out-of-n code

kodas m iš n

move down

nuleisti

move here

perkelti čia

move sheet

perkelti lakštą

move table handle

lentelės perkėlimo rankenėlė

move to folder

perkelti į aplanką

move up

pakelti

move worksheet

perkelti lakštą

move

perkelti

movie file

filmo failas

movie maker

filmų rengyklė

movie

filmas

Mozilla public license

MPL licencija, „Mozillos“ viešoji licencija

MP3

MP3 formatas

MPEG layer 3

MP3 formatas

MPL

MPL licencija, „Mozillos“ viešoji licencija

MTA

pašto siuntimo programa

multiboot

keleriopas paleidimas

multi-byte character set

daugiabaitė koduotė

multibyte operation

daugiabaitė operacija

multicast

transliavimas grupiniu adresu, daugiaabonentis transliavimas

multicast-enabled network

daugiaadresio perdavimo tinklas

multichannel

daugiakanalis(-ė)

multilayer

daugiasluoksniškumas

multilength arithmetic

daugiailgių skaičių aritmetika

multilevel sort

daugialygis rikiavimas

multilingual site

daugiakalbė svetainė

multilingual web site

daugiakalbė svetainė

multilingual

daugiakalbis(-ė)

multimedia

įvairialypė įranga

 

įvairialypė informacija

 

įvairialypė terpė

 

multimedija

multipart message

daugiadalis laiškas

multipart virus

daugiadalis virusas

multiple access

lygiagrečioji prieiga

multiple boot

keleriopas paleidimas

multiple copy database

daugiaegzempliorė duomenų bazė

multiple destination call

daugiavietis skambinimas

multiple disk archive

daugiatomis archyvas

multiple document interface (MDI)

daugiadokumentė sąsaja

multiple error

daugybinė klaida

multiple operation

kartotinė operacija

multiple precision arithmetic

daugkartinio tikslumo aritmetika

multiple selection

daugybinis žymėjimas

multiple-access computer

daugiaprieigis kompiuteris

multiple-address code

daugiaadresė komandų sistema

multiple-error correcting code

daugelį klaidų taisantis kodas

multiple-length number arithmetic

daugiailgių skaičių aritmetika

multiple-processor operation

daugiaprocesoris veikimas

multiplexer

tankintuvas

multiplexing

tankinimas

multiplicand register

dauginamojo registras

multiplication sign

daugybos ženklas

multiplication

daugyba

multiply

dauginti

multipoint connection

daugiapunktis sujungimas

multipost

daugiaadresis siuntimas

multiposting

daugiaadresis siuntimas

multiprecision arithmetic

daugkartinio tikslumo aritmetika

multiprocessing

daugiaprocesė veiksena

multiprocessor computer

daugiaprocesoris kompiuteris

multiprocessor mode

daugiaprocesoris veikimas

multi-rename

grupinis pervardijimas

multitasking operating system

daugiaprocesė operacinė sistema

multitasking

daugiaprogramis apdorojimas

 

daugelio užduočių veiksena

multithreading

daugiagijiškumas

multiuser system

daugelio naudotojų sistema

multiuser

daugelio naudotojų sistema

multiway jump

daugiakryptė pereiga

music vizualization

muzikos animacija

musical instrument digital interface (MIDI)

MIDI protokolas

 

muzikos instrumentų skaitmeninė sąsaja

musical keybord

muzikinė klaviatūra

mute

išjungti garsą, nutildyti

MUX

tankintuvas