Anglų

Lietuvių

n/a

nepasiekiamas(-a)

 

nėra

nag screen

priminimo langas

nag window

priminimo langas

name

įvardyti

name binding

vardų susiejimas

name collision

vardų konfliktas

name conflict

vardų konfliktas

name resolution

vardų konvertavimas

name space

vardų erdvė

name

asmenvardis

 

pavadinimas

 

vardas

named constant

vardinė konstanta

named

įvardytas(-a)

nanosecond

nanosekundė

nanotechnology

nanotechnologija

 

nanotechnika

narrative cultural specification

nusakomoji kultūros specifikacija

narrowband network

siaurajuostis tinklas

narrowcasting

abonentinis transliavimas

national language support

kalbos elementai

native code

savasis kodas

native compiler

savasis kompiliatorius

native format

savasis formatas

native mode

savoji veiksena

native

savas(-a)

natural language

natūralioji kalba

natural number

natūralusis skaičius

natural-language processing

natūraliosios kalbos apdorojimas

naught

nulis

navigate

naršyti

navigation bar

naršymo juosta

navigation button

naršymo mygtukas

navigation

naršymas

navigator

žvalgiklis

 

navigatorius

NBSP

jungiamasis tarpas

n-byte boundary

n-baitė riba

near jump

vidinė pereiga

necessary condition

būtinoji sąlyga

negation

inversija

negative balance

neigiamasis likutis

negative compression

neigiamas glaudinimas

negative deviation

neigiamas nuokrypis

negative

negatyvas

N-error correcting code

n klaidų taisantis kodas

nested function

įdėtinė funkcija

nested list

įdėtinis sąrašas

 

struktūrinis sąrašas

nested procedure

įdėtinė procedūra

nested subroutine

įdėtinė paprogramė

nested table

įdėtinė lentelė

nested view

sudėtinis rodinys

nested

įdėtinis(-ė)

nesting

įdėjimas vieno į kitą

 

įdėtis

net chart

spindulinė diagrama

net collaboration

bendradarbiavimas tinkle

net gain

grynasis išlošis

net location

tinklavietė

net mask

tinklo kaukė

net site

interneto svetainė

netiquette

tinklo etiketas

netizen

internautas

network adapter card

tinklo plokštė

network adapter

tinklo plokštė

network administrator

tinklo administratorius

network architecture

tinklo architektūra

network card

tinklo plokštė

network collision

tinklo konfliktas

network computer

tinklo kompiuteris

network conflict

tinklo konfliktas

network database

tinklinė duomenų bazė

network directory

tinklo katalogas

network drive

tinklo diskas

network interface card (NIC)

tinklo plokštė

network layer

tinklo lygmuo

network logon

registravimasis per tinklą

network neighborhood

tinklo aplinka

Network News Transport Protocol (NNTP)

NNTP protokolas

network operating system

tinklo operacinė sistema

network protocol

tinklo protokolas

network server

tinklo serveris

network topology

tinklo topologija

network

tinklas

networked directory

tinklo katalogas

networked

sujungtas į tinklą

networking

darbas tinkle

neural network

neuroninis tinklas

neutral culture

neutralioji kultūra

new column

pradėti naują skiltį

new directory

kurti katalogą

new line

pradėti naują eilutę

 

nauja eilutė

new mail folder

gauti laiškai

 

gautų laiškų aplankas

new mail

naujų laiškų aplankas

 

nauji laiškai

new page

pradėti naują puslapį

new paragraph

pradėti naują pastraipą

new section

pradėti naują sekciją

new

naujas(-a)

 

pradėti naują

news aggregator

sklaidos kanalų skaitytuvė

news feed

sklaidos kanalas

news server

naujienų grupių serveris

news

naujienos

newsgroup article

naujienų grupės straipsnis

newsgroup client

naujienų skaitytuvė

newsgroup server

naujienų grupių serveris

newsgroup

naujienų grupė

newsletter

naujienų grupės laiškas

 

naujienų biuletenis, informacinis biuletenis, naujienlaiškis

newspaper columns

išdėstyti skiltimis

 

išdėstymas skiltimis

newsreader

naujienų skaitytuvė

next

tęsti

 

tolesnis(-ė)

 

toliau

 

kitas(-a)

nibble

pusbaitis

nickname

kitavardis

 

slapyvardis

 

pseudonimas

nightly build

nakties darinys

NLS

kalbos elementai

no carrier

nėra signalo

no line

nematomoji linija

no

ne

no-break space

jungiamasis tarpas

nobreak space

jungiamasis tarpas

nobreaking hyphen

jungiamasis brūkšnelis

node

mazgas

noise generator

triukšmo generatorius

noise

triukšmas

nominal power

vardinė galia

non resident virus

nerezidentinis virusas

nonbreaking hyphen

jungiamasis brūkšnelis

nonbreaking space

jungiamasis tarpas

non-compile localization

neperkompiliuojamasis lokalizavimas

noncompile localization

neperkompiliuojamasis lokalizavimas

nondestructive backtracking

nenaikinamasis grįžimas

non-detachable

nenuimamas(-a)

none

nieko, joks

nonexclusive license

neišimtinė licencija

nonexecutable statement

nevykdomasis sakinys

nonformatted data

duomenys be formatų

nonlinear video editing

laisvasis vaizdų apdorojimas

nonnumerical calculates

neskaitiniai skaičiavimai

nonprinting characters

nespausdinamieji simboliai

nonrepudiation

negalėjimas išsižadėti

nonsignificant zeroes

nereikšminiai nuliai

nonspacing diacritic

nulinio pločio diakritinis ženklas

nonspacing mark

nulinio pločio ženklas

 

nulinio pločio rašmuo

non-stop computer

nuolat veikiantis kompiuteris

non-switched connection

neperjungiamasis sujungimas

nonvolatile memory

išliekamoji laikmena

 

išliekamoji atmintis

nonweighted code

nesvertinis kodas

normal font

normalusis šriftas

normal

normalus(-i)

normalization

normalizavimas

normalized database

normalizuotoji duomenų bazė

not available

nepasiekiamas(-a)

 

nėra

not checked box

nepažymėtas langelis

not connected

nėra ryšio

not enough

nepakanka, trūksta

not found message

pranešimas apie nerastą tinklalapį

not sign

neigimo ženklas

not supported

neprižiūrimas(-a)

 

nerealizuotas(-a)

not

ne

notation

užrašas

note

pastaba

 

užrašas

notebook computer

knygiškasis kompiuteris

notepad

užrašinė

nothing selected

nieko neatrinkta

notification

pranešimas, informavimas

notify

pranešti, informuoti

NTFS file system

NTFS failų išdėstymo sistema, NTFS rinkmenų išdėstymo sistema

NTFS

NTFS failų išdėstymo sistema, NTFS rinkmenų išdėstymo sistema

nucleus

branduolys

nudge shadow down

nukreipti šešėlį žemyn

nudge shadow left

nukreipti šešėlį kairėn

nudge shadow up

nukreipti šešėlį aukštyn

nudge shadow

nukreipti šešėlį

null detection

nulio aptikimas

null modem cable

nulinis modemas, nulinio modemo kabelis

null modem

nulinis modemas, nulinio modemo kabelis

 

bemodeminis

null pointer

nulinė rodyklė

null set

tuščioji aibė

nullary operation

nulvietė operacija

number code

skaičiaus kodas

number length

skaičiaus ilgis

number of colors

spalvų skaičius

number of copies

kopijų skaičius

number sign

grotelės

 

numerio ženklas

 

skaičiaus ženklas

number system

skaičiavimo sistema

number

skaitmuo

 

numeris

 

skaičius

numbering style

numeravimo stilius

numbering

numeravimas

numeral

skaitmuo

numerator register

dalijamojo registras

numeric address

skaitinis adresas

numeric constant

skaitinė konstanta

numeric coprocessor

matematinis koprocesorius

numeric keypad

klaviatūros skaitmenų sritis

numeric section

klaviatūros skaitmenų sritis

numeric

skaitmeninis(-ė)

numerical constant

skaitinė konstanta

numerical value

skaitinė reikšmė

NumLock

skaitmenų klavišas

 

Skaitm

nybble

pusbaitis