Anglų

Lietuvių

object code

objektinis kodas

object embedding

objekto įdėjimas

object icon

susietojo objekto piktograma

object linking

objekto susiejimas

object module

objektinis modulis

object program

objektinė programa

object signing

objektų pasirašymas

object

objektas

object-oriented database

objektinė duomenų bazė

object-oriented design

objektinis projektavimas

object-oriented graphics

objektinė grafika

object-oriented interface

objektinė sąsaja

object-oriented programming language

objektinė programavimo kalba

object-oriented programming

objektinis programavimas

object-oriented

objektinis(-ė)

object-signing certificate

objektų pasirašymo liudijimas

oblique font

pasvirasis šriftas

oblique

pasviras(-a)

obliterate

ištrinti

 

sunaikinti

observer

stebėtojas

obsolete

nebenaudojamas(-a)

 

pasenęs

occur

įvykti

OCR

optinis ženklų atpažinimas

octal number

aštuonetainis skaičius

octet

oktetas

odd

nelyginis(-ė)

 

papildomas(-a)

odd-even check

lyginumo kontrolė

off

atjungtas(-a)

off-duty

neįjungtas(-a)

office on the web

raštinė (įstaiga, biuras) tinkle

office pack

raštinės programų paketas

office

raštinė, įstaiga, biuras

off-line computing

skaičiavimai atsijungus

off-line detection

aptikimas atsijungus

off-line operation

veikimas atsijungus

offline status

atjungties būsena

offline

atjungtas(-a)

 

atsijungęs(-usi)

 

atjungtinis(-ė)

 

nepasiekiamas(-a)

offset chart

išpjovinė diagrama

offset

poslinkis

offsite server

nuotolinis (atsarginis) serveris

offsite

kitur esantis, nuotolinis

ogonek

nosinė

ok

gerai

old name

ankstesnis vardas

old password

ankstesnis slaptažodis

OLE – Objects Linking and Embedding

OLE technologija

olive color

alyvuogių spalva

omit

praleisti

OMR

optinis žymenų skaitytuvas

ON statement

išimtinės situacinis sakinys

on top

paviršiuje

 

viršuje

on

prijungtas(-a)

 

įjungtas(-a)

on/off line indicator

prisijungimo indikatorius

on/off

perjungiklis

 

perjungti, įj/išj

onboard computer

bortinis kompiuteris

one out of ten code

kodas vienas iš dešimties

one to many correspondence

daugiareikšmė atitiktis

one to many relationship

daugiareikšmis sąryšis

one to one correspondence

vienreikšmė atitiktis

one to one relationship

vienreikšmis sąryšis

one-digit adder

vienskiltis sudėtuvas

one-pass compiler

vienos praginos kompiliatorius

one-point edition

vientaškis įterpimas

one-shot job

vienkartinė užduotis

one-time password

vienkartinis slaptažodis

one-way communication

vienpusis ryšys

one-way list

vienkryptis sąrašas

one-way-only channel

vienkryptis kanalas

online book

internetinė knyga

online certificate status protocol

liudijimų galiojimo patikros protokolas, OCSP protokolas

online collaboration

bendradarbiavimas tinkle

 

tiesioginis bendradarbiavimas

online community

internetinė bendruomenė

 

virtualioji bendruomenė

on-line computing

skaičiavimai prisijungus

on-line database

tinklinė duomenų bazė

on-line detection

aptikimas prisijungus

online environment

internetinė aplinka

online game

internetinis žaidimas

online help

internetinis žinynas

 

kontekstinis žinynas

 

operatyvioji pagalba, operatyvioji konsultacija

 

pagalba internetu

online information service

internetinė informacijos paslauga

online layout

tinklalapio maketas

on-line maintenance

tiesioginė priežiūra

on-line operation

veikimas prisijungus

online status

prijungties būsena

online support

tiesioginė pagalba (priežiūra)

online

internetinis(-ė)

 

prijungtas(-a)

 

prijungtinis(-ė)

 

prisijungęs (prie tinklo)

 

tiesiogiai

on-off switch

perjungiklis

on-screen keyboard

ekraninė klaviatūra

opacity

dengiamumas

opaque

neskaidrus(-i)

open access

atviroji prieiga

open architecture

atviroji architektūra

open as read only

atverti tik skaitymui

open connection

užmegzti ryšį

open content

atvirasis turinys

open format

atvirasis formatas

open graphics library

atviroji grafikos biblioteka

open horizontally

atverti gulsčiai

 

gulsčiasis atvėrimas

open learning

atvirasis mokymasis

open protocol

atvirasis protokolas

open source license

atvirosios programinės įrangos licencija

open source program

atviroji programa

open source software

atviroji programinė įranga

open source

atviroji programinė įranga

open standard

atvirasis standartas

open system

atviroji sistema

open vertically

atverti stačiai

 

statusis atvėrimas

open

atverti

 

atviras(-a)

open-ended

išplečiamas(-a)

openness

atvirumas

operand register

operando registras

operand

operandas

operating environment

operacinė aplinka

operating mode

veiksena

operating system (OS)

operacinė sistema

operation mode

veiksena

operation register

operacijos registras

operation

operacija

 

veikimas

operator overloading

operacijų ženklų daugiareikšmiškumas

operator precedence

operacijų prioritetas

operator priority

operacijų prioritetas

operator

operacijos ženklas

 

operatorius

optical cable

optinis kabelis

optical character recognition

optinis ženklų atpažinimas

optical connector

optinė jungtis

optical fiber

šviesolaidis

optical fibre

optinė skaidula

 

šviesolaidis

optical mark reader

optinis žymenų skaitytuvas

optical mouse

optinė pelė

optical-fiber connector

šviesolaidžio jungtis

optical-mechanical mouse

optinė-mechaninė pelė

optimization

optimizavimas

optimize

optimizuoti

optimizer

optimizatorius

optimizing compiler

optimizuojantysis kompiliatorius

optimizing

optimizavimas

option bar

parinkčių juosta

option button

akutė

option

parinktis

 

parametras

optional argument

nebūtinasis argumentas

optional hyphen

kėlimo ženklas

 

skiemenavimo brūkšnelis

optional parameter

nebūtinasis parametras

optional

nebūtinas(-a)

 

neprivalomas(-a)

 

papildomas(-a)

 

pasirinktinis(-ė)

OR operation

disjunkcija

or

arba

order

eilė

 

rikiuotė

 

tvarka

ordinal data type

diskretusis duomenų tipas

ordinal number

kelintinis skaičius

 

eilės numeris

ordinal

kelintinis skaitvardis

ordinary mail

paprastasis paštas

organization string

organizacija

organize

tvarkyti

organizer

tvarkytuvė

orientation

orientacija

oriented graph

orientuotasis grafas

original sender

pirminis siuntėjas

original

originalus(-i)

originating node

siunčiantysis mazgas

orphan control

paliekamų eilučių tvarkymas

orphan file

pamestas failas, pamesta rinkmena

orphan line

liekamoji eilutė

OS crash

operacinės sistemos strigtis

OSCP

liudijimų galiojimo patikros protokolas, OCSP protokolas

OSI model

lygmeninis tinklų modelis

OTP

vienkartinis slaptažodis

out of [memory]

nepakanka, trūksta [atminties]

out of paper

nebėra popieriaus

outbound call

išsiunčiamasis skambutis

outbound channel

duomenų išsiuntimo kanalas

outbox

siunčiamų laiškų aplankas

 

išsiunčiami laiškai

 

siuntos

outcome

baigtis

 

rezultatas

outcomming call

išsiunčiamasis skambutis

outdent

atvirkštinė įtrauka

outgoing call

išsiunčiamasis skambutis, jūsų skambutis

outgoing cookie

išsiunčiamas slapukas

outgoing data

išsiunčiamieji duomenys

outgoing mail server

laiškų išsiuntimo serveris

outgoing mail

išsiunčiamieji laiškai (paštas)

outgoing message

išsiunčiamasis laiškas

outline design

eskizinis projektas

outline font

kontūrinis šriftas

outline

metmenys

 

apvadas, kontūras

 

eskizas

out-of-sync state

asinchroninė būsena

output data

išvedimo duomenys

output file

rezultatų failas, rezultatų rinkmena

output redirection

išvesties peradresavimas

output

išvedinys

 

išvesti

 

išvedimas

 

rezultatas(-ai)

outside border

išorinė kraštinė

outside image border

paveikslo kraštas

outside page border

puslapio kraštas

outside

išorė

 

išorinis(-ė)

outward by ring

išorėn žiedu

outward

išorėn

overall score

bendrasis įvertis

overflow area

perpildos sritis

overflow exception

perpildymo situacija

overflow

perpildymas

 

per didelis skaičius

 

perpilda

 

perpildyti

overhead information

pridėtinė informacija

overlap

užkloti

 

persikloti

overlay area

perdangos sritis

overlay program

užklojamoji programa

overlay

perdanga

overlaying menu

užklojamasis meniu

overload(ing)

daugiareikšmiškumas

overloaded operator

operacijos ženklo daugiareikšmiškumas

 

daugiareikšmis operacijos ženklas

overprint

užspausdinti

overprinting

užspausdinimas

override

nepaisyti

 

keisti

 

nustelbti

overrun error

perkrovos klaida

overstriking

užspausdinimas

overtype mode

keitimo veiksena

overtype

(pa)keisti

overwrite

pakeisti

overwrite mode

keitimo veiksena

overwrite

keitimas

 

perrašyti

owner

valdytojas

 

savininkas

 

turėtojas