Anglų

Lietuvių

p.m.

popiet

pack

pakas

 

pakuoti

package

paketas

packed data

pakuotieji duomenys

 

supakuoti duomenys

packer

pakuoklė

packet driver

duomenų paketų tvarkytuvė

packet fragmentation

duomenų paketų fragmentavimas

packet frame

uždarasis duomenų paketas

packet header

duomenų paketo antraštė

packet multiplexing

paketinis sutankinimas

packet radio

paketinis radijas

packet switching networking

paketinis duomenų siuntimas

packet switching

paketinis duomenų siuntimas

packet

duomenų paketas

 

paketas

packing

pakavimas

pad character

užpildo rašmuo (ženklas)

padding

užpildymas

page border

puslapio rėmelis

page boundary

puslapio riba

page break

puslapių skirtukas

page down key

tolesnio puslapio klavišas

Page Down

tolesnio puslapio klavišas

page down

tolesnis puslapis

page format

puslapio formatas

page icon

svetainės piktograma

page layout

puslapio maketas

page numbering

puslapių numeravimas

page orientation

puslapio orientacija

page popularity

tinklalapio populiarumas

page printer

puslapinis spausdintuvas

page recognition

puslapio atpažinimas

page setup

puslapio parinktys

page swapping

puslapių mainai

 

puslapių sukeitimas

Page Up

ankstesnio puslapio klavišas

page up

ankstesnis puslapis

page

puslapis

 

tinklalapis

pager

pranešimų gaviklis

pagination

puslapių numeravimas

 

skaidymas į puslapius

paging area

puslapių mainų sritis

paging file

sukeitimų failas, sukeitimų rinkmena

 

sukeitimų skaidinys

paging

ieška

 

puslapių kaita

paint program

piešyklė

paint

piešti

paintbrush

teptukas

painting

piešimas

pairwise key

individualusis raktas

palette

spalvų paletė

 

paletė

palmtop

delninukas

pane

polangis

panel

pultas

 

skydelis

panning

kadravimas

paper bin

popieriaus dėklas

paper drive

popieriaus traukiklis

paper feed

popieriaus padavimas

paper feeder

popieriaus padaviklis

paper jam

popieriaus strigtis

paper out

baigėsi popierius

 

nėra popieriaus

paper problem

nesklandumai su popieriumi

paper size

formatas

 

lapo formatas

 

lapo matmenys

paper source

popieriaus šaltinis

paper tape channel

perfojuostos takelis

paper tractor

popieriaus traukiklis

paper tray

popieriaus dėklas

paragraph break

pastraipos simbolis

paragraph mark

pastraipos simbolis

paragraph separator

pastraipų skirtukas

paragraph sign

pastraipos simbolis

paragraph

pastraipa

parallel access

lygiagrečioji prieiga

parallel adder

lygiagretusis sudėtuvas

parallel algorithm

lygiagretusis algoritmas

parallel computer

lygiagretusis kompiuteris

parallel device

lygiagretusis įtaisas

parallel interface

lygiagrečioji sąsaja

parallel poll

lygiagrečioji apklausa

parallel port

lygiagrečioji jungtis

 

lygiagretusis prievadas

parallel printer

lygiagretusis spausdintuvas

parallel processing

lygiagretusis apdorojimas

 

lygiagretus veikimas

parallel search

lygiagrečioji paieška

parallel text

lygiagretusis tekstas, paralelusis tekstas

parallel

lygiagretus(-i)

parameter list

parametrų sąrašas

parameter passing

parametrų perdavimas

parameter

parametras

parameterized

parametrizuotas(-a)

parent directory

virškatalogis

parent folder

viršaplankis

parent key

registro viršraktis

parent

virš-

parenthesis free notation

beskliaustis užrašas

parenthesis

skliaustai

parity bit

lyginumo bitas

parity check

lyginumo tikrinimas

parity error

lyginumo klaida

parity

lyginumas

parse

analizuoti

 

nagrinėti

parser

analizatorius

parsing

analizė

partial character

ženklo kodo dalis

partial product register

dalinės sandaugos registras

partial sum register

dalinės sumos registras

partially determined automaton

dalinai determinuotas automatas

partition table

skaidinių lentelė

partition

disko skaidinys

partly qualified name

ne visai patikslintas vardas

 

ne visas sudėtinis vardas

Pascal

„Pascal“ kalba, paskalio kalba

Pascalina

Pascalina

passive hub

pasyvusis šakotuvas

passive-matrix display

pasyviosios matricos monitorius, pasyviosios matricos vaizduoklis

passive-matrix monitor

pasyviosios matricos monitorius, pasyviosios matricos vaizduoklis

passphrase

slaptafrazė

passport

elektroninis pasas

 

pasas

password identification

slaptažodžio atpažinimas

password manager

slaptažodžių tvarkytuvė

password protected

apsaugotas slaptažodžiu

password to open

atvėrimo slaptažodis

password

slaptažodis

password-based authentication

slaptažodinis tapatumo nustatymas

paste as hyperlink

įdėti kaip saitą

paste as new document

įdėti kaip naują dokumentą

paste as new

įdėti kaip naują dokumentą

paste as

įdėti kaip

paste special

įdėti kaip

paste

įdėti

patch

pataisa

patched

pataisytas(-a)

path

kelias

 

adresas

pathname separator

kelio vardo skirtukas

pathname

kelio vardas

pattern recognition

vaizdų atpažinimas

pattern

piešinys

 

raštas

 

šablonas

pause key

pauzės klavišas

pause

pauzė; pristabdyti

Pause

pauzės klavišas

PDA

delninukas

PDF form

PDF forma

peer to peer

lygiarangiai(-ės)

peer-to-peer architecture

lygiarangių architektūra

peer-to-peer arrangement

lygiarangių santykis

peer-to-peer communications

lygiarangių ryšys

peer-to-peer network

lygiarangių architektūra

 

lygiarangių tinklas

peer-to-peer relation

lygiarangių santykis

peer-to-peer

lygiaverčiai(-ės)

 

to paties rango

peg board

kištukų plokštė

pen

plunksna

pencil

pieštukas

pending job

laukiančioji užduotis

pending

laukia(ma)

pendrive

atmintukas

per mille sign

promilės ženklas

percent chart

procentinė diagrama

percent sign

procento ženklas

percentage format

procentų formatas

percentage

procentinis

performance

našumas

 

efektyvumas

 

veikimas

period

periodas

peripheral device

išorinis įtaisas

peripheral

išorinis įtaisas

Perl

„Perl“ kalba

permanent soft font

pastovusis įkeliamasis šriftas

permanently

negrįžtamai

permission

leidimas

 

teisė

persist

išlieka

persistent cookie

ilgalaikis slapukas

persistent error

nuolatinė klaida

personal computer

asmeninis kompiuteris

personal data

asmeniniai duomenys

personal digital assistant

delninukas

personal information manager

asmeninių duomenų tvarkytuvė

personal name

asmenvardis

personal stationery

asmeninis blankas

personal toolbar

asmeninė mygtukų juosta

personal

asmeninis(-ė)

personalized smart card

asmeninė lustinė kortelė

per-station key

individualusis raktas

pervasive

skvarbus(-i)

 

visur esantis

petabyte (PB)

petabaitas

PgDn

tolesnio puslapio klavišas

 

Psl

PgUp

ankstesnio puslapio klavišas

 

Psl

phase jitter

fazės drebėjimas

phase modulation

fazės moduliavimas

phase

etapas

 

fazė

 

skaidyti į etapus

 

tarpsnis

phisher

sukčius

phishing

sukčiavimas

phone book

telefonų sąrašas, telefonų knygelė

phonetic keyboard

fonetinė klaviatūra

photo editor

fotorengyklė

photo paper

fotopopierius

photo printer

fotospausdintuvas

PHP

PHP kalba

physical address

fizinis adresas

physical layer

fizinis lygmuo

physical

fizinis(-ė)

pick up

paimti, pa(si)rinkti

pick

paimti, pa(si)rinkti

picker

parinkiklis

picosecond

pikosekundė

picture alignment

paveikslų lygiuotė

picture database

paveikslų duomenų bazė

picture tiling

mozaika

picture

paveikslas

 

nuotrauka

 

piešinys

pie chart slice

skritulinės diagramos išpjova

pie chart

skritulinė diagrama

pilcrow sign

pastraipos pabaigos ženklas

pilot channel

bandomasis kanalas

pilot design

bandomoji konstrukcija

pilot

žvalgomasis, bandomasis

pin board

kištukų plokštė

pin connection

kištukinis sujungimas

pin jack

kištukinis lizdas

pin

kaištelis

 

kištukas

pinch-roller plotter

slinktinis braižytuvas

ping command

ryšio patikrinimo komanda

ping packed

ryšio patikrinimo paketas

ping query

ryšio patikrinimas

ping

ryšio patikrinimas

ping-pong buffer

perjungiamasis buferis

pipe

kanalas

 

status brūkšnys

 

vamzdelis

pipeline process

procesų grandinė

pipeline

komandų grandinė

pipelining

grandininis apdorojimas

piracy

piratavimas

pitch screen

ekrano taškų dydis

pivot chart report

suvestinė diagrama

pivot chart

suvestinė diagrama

pivot point

sukimo centras

pivot table

suvestinė lentelė

pixel data

vaizdo elemento duomenys

pixel graphics

taškinė grafika

pixel

pikselis, taškas

placeholder

rezervuota vieta

 

vietaženklis

plaid

raštuotė

plain text

grynasis tekstas

platform

platforma

platform-independent

daugiaplatformis(-ė)

play

leisti

play a sound

groti

play by e-mail

žaidimas paštu

play by mail

žaidimas paštu

play

atlikti kūrinį

 

groti

 

rodyti filmą

playback indicator

peržiūros indikatorius

playback

įrašo perklausa

 

įrašo peržiūra

player

leistuvas

 

leistuvė

please wait

prašom palaukti, lukterkite

plot area

braižymo sritis

plot

braižyti

plotter

braižytuvas

plug and play device

savaiminio diegimo įtaisas

plug and play specification

savaiminio diegimo specifikacija

plug and play technology

savaiminio diegimo technologija

plug and play

savaiminis diegimas

plug connection

sujungimas jungtimi

plug

kištukas, šakutė

plug-in card

įdedamoji plokštė

plug-in

papildinys

plugin

papildinys

plug-to-plug compatibility

jungčių dermė

plural form

gramatinė forma

plus minus sign

plius minus ženklas

plus, plus sign

pliusas

PNG (Portable Network Graphics)

PNG failas, PNG rinkmena

PnP device

savaiminio diegimo įtaisas

PnP specification

savaiminio diegimo specifikacija

PnP technology

savaiminio diegimo technologija

PnP

savaiminis diegimas

po file

PO failas, PO rinkmena

pocket-size computer

kišeninis kompiuteris

point chart

taškinė diagrama

point position

kablelio vieta

point

punktas

 

taškas

 

nutaikyti

 

rodyti

pointer

rodyklė

pointing device

manipuliatorius

point-to-point communication

tiesioginis ryšys

point-to-point connection

tiesioginis sujungimas

polar coordinates

polinės koordinatės

policy

politika

 

taisyklės

Polish notation

beskliaustis užrašas

poll

apklausti

polling

apklausa

polygon line

laužtė

polygon

daugiakampis

polymorphic virus

polimorfinis virusas

pool

telkinys

pop art

spalvų sukeitimas

pop down list

išskleidžiamasis sąrašas

pop down menu

išskleidžiamasis meniu

POP server

laiškų gavimo (POP) serveris

POP

POP protokolas

pop-down list

išskleidžiamasis sąrašas

popdown list

išskleidžiamasis sąrašas

pop-down menu

išskleidžiamasis meniu

popdown menu

išskleidžiamasis meniu

populated database

užpildytoji duomenų bazė

populating

užpildymas

pop-under window

užnugarinis iškylantysis langas

pop-under

užnugarinis iškylantysis langas

pop-up blocker

iškylančiųjų langų blokavimo programa

popup blocker

iškylančiųjų langų blokavimo programa

pop-up blocking test service

iškylančiųjų langų testavimo tarnyba

pop-up menu

iškylantis meniu

pop-up window

iškylantysis langas

popup window

iškylantysis langas

popup

iškylantysis langas

port driver

prievado tvarkyklė

port number

prievado numeris

port

jungtis

 

prievadas

portability

perkeliamumas

portable computer

nešiojamasis kompiuteris

Portable Document Format (PDF)

PDF formatas

portable operating system interface for Unix

POSIX standartai

portable

perkeliamas(-a)

portal

portalas

portlet

portalo komponentas

portrait monitor. portrait display

stačiasis monitorius, stačiasis vaizduoklis

portrait

portretas

 

stačias (lapas)

position

skiltis

position on page

vieta puslapyje

position

padėtis

 

pozicija

 

pareigos

 

vieta

positional code

pozicinis kodas

positional coding

pozicinis kodavimas

positional form

pozicinis glifas

positional game

pozicinis lošimas

position-independent code

nepozicinis kodas

positioning

išdėstymas

positive deviation

teigiamas nuokrypis

POSIX

POSIX standartai

post

išsiųsti

post message to a thread

pratęsti giją

Post Office Protocol

POP protokolas

postcondition

posąlygis

posterization

spalvų mažinimas

posterize

mažinti spalvas

postfix notation

postfiksinis užrašas

postmaster

pašto administratorius

 

pašto viršininkas

postpone

atidėti

postprocessor

baigiamoji doroklė

PostScript file

postskriptinis failas, postskriptinė rinkmena

PostScript font

postskriptinis šriftas

PostScript printer

postskriptinis spausdintuvas

PostScript

„PostScript“ kalba, postskriptas

 

postskriptinis(-ė)

pound sign

svaro sterlingų ženklas

power cable

maitinimo kabelis, maitinimo laidas

power supply

maitinimo blokas

power unit

maitinimo blokas

power

galia

 

laipsnis

 

maitinimas

powered on

įjungtas(-a)

PPP (Point to Point Protocol) protocol

PPP protokolas

precedence grammar

pirmenybinė gramatika

precomposed character

dekomponuojamasis ženklas

precondition

priešsąlygis

predecessor

ankstesnis(-ė)

predefined key

numatytasis registro raktas

predefined registry key

numatytasis registro raktas

predefined

numatytas(-a)

pref

parinktis

preference

nuostata

 

parinktis

 

pirmenybė

preferred

pageidautinas(-a)

prefill

preliminariai užpildyti

prefix notation

prefiksinis užrašas

prefix

priešdėlis

pre-printed letterhead

paruošta lapo pradžia

preprocessor

parengiamoji doroklė

presentation layer

pateikimo lygmuo

presentation program

pateikčių rengyklė

presentation show

pateikties demonstravimas

presentation

pateiktis

preserve

išlaikyti, išsaugoti

preset parameter

(iš anksto) nustatytas parametras

preset

(iš anksto) nustatytas(-a)

 

(iš anksto) nustatyti

 

numatytas(-a)

 

išankstinė parinktis

press a key

paspausti klavišą

press

paspausti

pre-translation

preliminarus išteklių vertimas

pretty print

struktūrinė lygiuotė

preventive check

profilaktinis tikrinimas

preview pane

peržiūros sritis

preview

peržiūra

previous

ankstesnis(-ė)

primary key

pirminis raktas

primary mail

pirmenybinis paštas

primary memory

operatyvioji atmintis, pagrindinė atmintis

primary network

pirminis tinklas

primary partition

pirminis skaidinys

primary window

pagrindinis langas

primitive attribute

elementarusis požymis

primitive

primityvas

 

primityvus(-i)

principle segment

pagrindinis segmentas

print file

spausdinimo failas

print head

spausdinimo galvutė

print in progress

spausdinama

print layout

spaudinio maketas

print merge

spaudinių komponavimas

print preview

spaudinio peržiūra

 

spaudinio vaizdas

print queue

spausdinimo eilė

print range

spausdinimo rėžiai

Print Screen

spausdinimo klavišas

 

Sp

print setup

spausdinimo nuostatos

 

spausdintuvo nuostatos

print speed

spausdinimo sparta

print to file

spausdinti į failą, spausdinti į rinkmeną

print

spaudinys

 

spausdinti

printed circuit card

spausdintinė plokštė

printed connector

spausdintinė jungtis

printed-circuit connector

spausdintinės plokštės jungtis

printer adapter

spausdintuvo adapteris

printer driver

spausdintuvo tvarkyklė

printer fonts

spausdintuvo šriftai

printer memory

spausdintuvo atmintis

printer port

spausdintuvo jungtis

printer resolution

spausdintuvo skiriamoji geba

printer setup

spausdintuvo nuostatos

printer

spausdintuvas

printing

spauda

 

spaudinys

 

spausdinimas

printout

spaudinys

priority

prioritetas

 

pirmenybė

privacy level

privatumo lygis

privacy policy

privatumo politika

privacy

privatumas

private fix

neoficialioji pataisa

private key

privatusis raktas

private keyring

privačiųjų raktų raktinė

private library

asmeninė biblioteka

private use characters

privatūs rašmenys

private user area

privačioji sritis

private

asmeninis(-ė)

 

privatus(-i)

privilege access certificate

pirmenybinės prieigos liudijimas

privileged instruction

privilegijuotoji komanda

privileged mode

privilegijuotoji būsena

privileged operation

privilegijuotasis veikimas

 

privilegijuotoji operacija

privileged state

privilegijuotoji būsena

privileged

privilegijuotas(-a)

problem oriented

probleminis(-ė)

problem

nesklandumas

 

problema

 

uždavinys

problem-oriented database

specializuotoji duomenų bazė

procedural abstraction

procedūrinė abstrakcija

procedural language

procedūrinė kalba, imperatyvioji kalba

procedure abstraction

procedūrinė abstrakcija

procedure block

procedūros blokas

procedure call

kreipinys į procedūrą

procedure declaration

procedūros aprašas

procedure invariant

procedūros invariantas

procedure oriented

procedūrinis(-ė)

procedure

procedūra

process state

proceso būsena

process

procesas, vyksmas

processing

apdorojimas

processor register

procesoriaus registras

processor

doroklė

 

procesorius

 

rengyklė

product accumulator

sandaugos registras

product register

sandaugos registras

product

gaminys, produktas

 

sandauga

production rule

generavimo taisyklė

productivity

našumas

professional computer

profesinis kompiuteris

professional

profesinis

profile

profilis

 

matuoti [vykdymo laiką]

 

profiliuoti

profiling

profiliavimas

program authorization

leidimas naudotis programa

program behavior

programos elgsena

program binding

programų susiejimas

program block

programos blokas

program body

programos pagrindinė dalis

program certification

programos sertifikavimas

program counter

programos skaitiklis

program crash

programos strigtis

program design

programos projektavimas

program development

programos projektavimas

program generator

programų generuoklė

program hang

programos strigtis

program hangup

programos strigtis

program manager

programų tvarkytuvė

program package

programų paketas

program segment

programos segmentas

program specification

programos specifikacija

program suspending

programos pristabdymas

program text

programos tekstas

program to open

atveriančioji programa

program

programa

 

programuoti

programmable calculator

programuojamasis skaičiuotuvas

programmable key

programuojamasis klavišas

programmable read-only memory

programuojamoji pastovioji atmintis

programmable

programuojamas(-a)

programmer

programuotojas

programming language

programavimo kalba

programming paradigm

programavimo paradigma

programming

programavimas

program-protect bit

programos apsaugos bitas

progress bar

eigos juosta

progress indicator

eigos indikatorius

progress

eiga

progressive coding

progresinis kodavimas

progressive GIF

progresinis GIF failas, progresinė GIF rinkmena

progressive loading

progresinis įkėlimas

project

darbas

 

projektas

Prolog

„Prolog“ kalba, prologo kalba

PROM

programuojamoji pastovioji atmintis

promote

antraštės lygio padidinimas

 

paaukštinti [lygį]

prompt on replace

klausti keičiant

prompt

raginimas

proofing

korektūra

proper name

tikrinis vardas

property

savybė

proportional font

įvairiaplotis šriftas

proportional sizing

proporcingas dydžio keitimas

proportional

įvairiaplotis

proprietary application

nuosavybinė programa

proprietary program

nuosavybinė programa

proprietary software

nuosavybinė programinė įranga

proprietary

nuosavybinis(-ė)

protect

apsaugoti

protected area

apsaugotoji sritis

protected

apsaugotas(-a)

protection

apsauga

protocol

protokolas

provider

teikėjas

 

tiekėjas

proxy firewall

įgaliotoji užkarda

proxy server

įgaliotasis serveris

 

įgaliotoji programa

proxy

įgaliotasis serveris

 

įgaliotoji programa

PrtSc key

spausdinimo klavišas

PrtSc

spausdinimo klavišas

pseudo operation

asemblerio direktyva

pseudoaddress

fiktyvusis adresas, pseudoadresas

pseudoanonymous mail

pseudoanoniminio pašto serveris

 

pseudoanoniminis paštas

pseudocode

pseudokodas

pseudographics

pseudografika

pseudonumber

pseudoatsitiktinis skaičius

pseudonym

slapyvardis

pseudoop

asemblerio direktyva

pseudoprinter

pseudospausdintuvas

pseudorandom number generator

pseudoatsitiktinių skaičių generatorius

pseudorandom sequence generator

pseudoatsitiktinių sekų generatorius

pseudo-remailer

pseudoanoniminio pašto serveris

pseudotranslation

pseudovertimas

public database

viešoji duomenų bazė

public directory

viešasis katalogas

public domain network

viešasis tinklas

public internet access point

viešosios interneto prieigos taškas

public key cryptography

kriptografija viešuoju raktu

 

šifravimas viešuoju raktu

public key

viešasis raktas

public keyring

viešųjų raktų raktinė

public resources

viešieji ištekliai

publish as

publikuoti kaip

publish

publikuoti

publishing

leidyba

puff and sip device

burna valdomas įrenginys neįgaliesiems

pull down list

išskleidžiamasis sąrašas

pull down menu

išskleidžiamasis meniu

pull-down list

išskleidžiamasis sąrašas

pulldown list

išskleidžiamasis sąrašas

pull-down menu

išskleidžiamasis meniu

pulldown menu

išskleidžiamasis meniu

pull-down menu

nusileidžiantysis meniu

pulldown menu

nusileidžiantysis meniu

pulse code modulation

kodinė impulsinė moduliacija

pulse code

impulsinis kodas

pulse coder

impulsinis koderis

pulse coding

impulsinis kodavimas

pulse generator

impulsų generatorius

pulse signal

impulsinis signalas

pulse train generator

impulsų voros generatorius

pulse

impulsas

 

impulsinis(-ė)

punch card

perfokorta

punchcard

perfokorta

punched card

perfokorta

punched tape

perfojuosta

punctation mark

skyrybos ženklas

pure data

grynieji duomenys

purge data

naikinamieji duomenys

purge date

valymo data

purge

valyti, naikinti

purple color

purpurinė spalva

push-button telephone

mygtukinis telefonas

push-pin menu

įkeliamasis meniu

pyramid chart

piramidinė diagrama