Anglų

Lietuvių

radar chart

spindulinė diagrama

radian

radianas

radio button

akutė

radio call

radijo šaukinys

radio frequency identification

atpažinimas radijo dažniu

radio frequency

radijo dažnis

radio-frequency cable

aukštadažnis kabelis

radio-relay communication

radiorelinis ryšys

radix of number system

skaičiavimo sistemos pagrindas

ragged array

dantytasis masyvas

ragged text

dantytasis tekstas

raised character

pakeltas ženklas

raised

pakeltas

RAM

laisvosios prieigos atmintis

 

operatyvioji atmintinė

ramdisk

virtualusis diskas

random access memory

laisvosios prieigos atmintis

random access

laisvoji prieiga

random noise

atsitiktinis triukšmas

random number generator

atsitiktinių skaičių generatorius

random

atsitiktinis(-ė)

randomizing

sumaišymas

randomness

atsitiktinumas

random-noise generator

atsitiktinio triukšmo generatorius

random-number generator

atsitiktinių skaičių generatorius

range

sritis

 

juosta

 

rėžis

raster display

rastrinis monitorius, rastrinis vaizduoklis

raster graphics

taškinė grafika

raster image

taškinis paveikslas, rastrinis paveikslas

raster monitor

rastrinis monitorius, rastrinis vaizduoklis

raster

rastras

rating

įvertis

 

vertinimas

ratio

koeficientas

 

santykis

raw data

neapdoroti duomenys

raw text

neapdorotas tekstas

raw view

neapdorotų duomenų rodymas

rc

kandidatinė versija

re-

iš naujo

read error

skaitymo klaida

read message

skaitytas laiškas

read only file

nekeičiamasis failas

read only memory

pastovioji atmintis

read only

tik skaitomas(-a)

 

nekeičiamas(-a)

 

tik skaitymui

read receipt

pranešimas apie laiško skaitymą

read statement

skaitymo sakinys

read thread

skaityta gija

read

skaityti

read/write head

skaitymo ir rašymo galvutė

readability

skaitomumas (teksto)

reader

skaitytuvas

 

skaitytuvė

reading layout

skaitymo maketas

readme

skaityk

read-only file

nekeičiamasis failas, nekeičiamoji rinkmena

ready condition

parengties būsena

ready

parengtas(-a)

real address

absoliutusis adresas

real constant

realioji konstanta

real number

realusis skaičius

real time access

tikralaikė kreiptis

real time chat

pokalbis internetu

 

tikralaikis pokalbis

real time mode

tikralaikė veiksena

real time strategy game

tikralaikis žaidimas

real time

tikralaikis(-ė)

realization

realizacija

reallocate

perskirstyti

realtime audio

tikralaikis garso siuntimas

real-time backup

tikralaikė atsarginė kopija

real-time compression

tikralaikis glaudinimas

real-time system

tikralaikė sistema

real-time task

tikralaikė užduotis

realtime video

tikralaikis vaizdo siuntimas

reboot

įkelti operacinę sistemą iš naujo

rebuild

perdaryti

recall

perskambinti

receive

gauti

recent files

paskiausiai naudoti failai

recently used

paskiausiai naudotas(-a)

recid

įrašo identifikatorius

recipient field

gavėjo laukas

recipient list

gavėjų sąrašas

recipient

gavėjas

reciprocal link

atgalinis saitas

recognition

atpažinimas

recognize

atpažinti

recompare

palyginti iš naujo

reconfigure

perkonfigūruoti

reconnect

prisijungti iš naujo

record

įrašas

 

įrašyti

recordable compact disk

vienkartinio rašymo kompaktinis diskas

recording density

rašymo tankis

recover

atkurti

recovery data

atkūrimo duomenys

recovery

atkūrimas

rectangle

stačiakampis

recurring event

pasikartojantis įvykis

recurse subdirectories

apdoroti su pakatalogiais

recursion

rekursija

recursive algorithm

rekursinis algoritmas

recursive call

rekursinis kreipinys

recursive game

rekursinis lošimas

recursive subroutine

rekursinė paprogramė

recursively pack subdirectories

pakuoti su pakatalogiais

recycle bin

šiukšlinė

red color

raudona spalva

redeclaration

aprašymas iš naujo

redefine

apibrėžti iš naujo

redefinition

apibrėžimas iš naujo

redesign

perprojektavimas

redial

pakartoti [numerio] rinkimą

redirect

nukreipti

 

peradresuoti

redirection

peradresavimas

redlining

paryškinimas

redo history

grąžinimo sąrašas

redo list

grąžinimo sąrašas

redo

grąžinti

 

atstatyti

reduce

mažinti

redundancy check

perteklinė kontrolė

redundancy

perteklumas

redundant code

perteklinis kodas

reenterable program

kartotinio įėjimo programa

reenterable subprogram

kartotinio įėjimo paprogramė

reentrant program

kartotinio įėjimo programa

reentrant subprogram

kartotinio įėjimo paprogramė

reentry

kartotinis įėjimas

reestablish

atnaujinti

refer to

kreiptis į

reference

rodyklė

reference axis

pamatinė ašis

reference book

žinynas

reference clock

pamatinis generatorius

reference data

atskaitos duomenys

reference guide

žinynas

reference node

atskaitos mazgas

reference point

atskaitos taškas

reference surface

pamatinis paviršius

reference time

atskaitos laikas

reference

nuoroda

reflected light

atspindėta šviesa

refresh

naujinimas

refresh buffer

atnaujinimo buferis

refresh rate

kadrų dažnis

refresh

atsiųsti iš naujo

 

įkelti iš naujo

 

atnaujinti

regenerate

atkurti

regeneration cycle

atkūrimo ciklas, atnaujinimo ciklas

regex

reguliarusis reiškinys

region

zona

 

regionas

 

sritis

register

registras

register key

registro raktas

register

(į)rašyti į registrą

 

registruoti

 

registras

registered brand name

registruotasis prekės ženklas

registered copy

registruotasis egzempliorius

 

registruotoji versija

registered sign

registracijos ženklas

registered trade mark

registruotasis prekės ženklas

registry

registras

registry cleaner

registro valymo programa

registry data type

registro duomenų tipas

registry editor

registro tvarkytuvė

registry hive

registro skyrius

registry parent key

registro viršraktis

registry subkey

registro poraktis

registry tool

registro tvarkytuvė

registry utility

registro tvarkytuvė

registry value

registro reikšmė

registry

operacinės sistemos registras

regroup

grupuoti vėl

 

pergrupuoti

regular expression

reguliarusis reiškinys

regular font

normalusis šriftas

regular grammar

reguliarioji gramatika

regular

normalus(-i)

rehearse timings

registruoti rodymo trukmes

reinstall

įdiegti iš naujo

reject changes

atmesti taisinius

 

atmesti keitimus

reject

atmesti

 

nesutikti

relation

santykis, ryšys

relational data base

sąryšinė duomenų bazė

relational data model

sąryšinis duomenų modelis

relational database

sąryšinė duomenų bazė

relational error

santykinė paklaida

relational operation

lyginimo operacija

relational query

sąryšinė užklausa

relational

santykinis(-ė)

 

sąryšinis(-ė)

relationship

santykis, ryšys

relative address

santykinis adresas

relative block coordinates

santykinės bloko koordinatės

relative cell coordinates

santykinės langelio koordinatės

relative coordinates

santykinės koordinatės

relative data

santykiniai duomenys

relative link

santykinė nuoroda

relative movement

santykinis perkėlimas

relative pathname

santykinis kelio vardas

relative pointing device

santykinis manipuliatorius

relative reference

santykinė nuoroda

relative to

atžvilgiu

relative uniform resource locator

santykinis universalusis adresas

relative universal resource locator

santykinis universalusis adresas

relative URL

santykinis universalusis adresas

relative

santykinis(-ė)

relay

perdavimas

 

persiųsti

 

relė

 

retransliavimas

 

retransliuoti

relayed transfer

retransliavimas

release candidate

kandidatinė versija

release delta

laidos delta

release notes

laidos informacija

release

laida

 

atleisti

 

išleisti

relevance

radinio atitiktis

 

tinkamumas

relief

reljefinimas

reload

atsiųsti iš naujo

 

įkelti iš naujo

 

pakartotinė keltis

relocatable assembler

kėlusis asembleris

relocatable module

kėlusis modulis

relocatable program

kilnojamoji programa

remailer

anoniminio pašto serveris

remainder register

liekanos registras

reminder

priminimas

remote access

nuotolinė prieiga

 

nuotolinė kreiptis

remote administration

nuotolinis administravimas

remote assistance

nuotolinė pagalba

remote backup server

nuotolinis atsarginis serveris

remote backup

nuotolinis atsarginis kopijavimas

remote computer

nuotolinis kompiuteris

remote computing

nuotoliniai skaičiavimai

 

nuotolinis duomenų apdorojimas

remote help

nuotolinis žinynas

remote job

nuotolinė užduotis

remote learning

nuotolinis mokymasis

remote server

nuotolinis serveris

remote terminal

nuotolinis terminalas

remote

nuotolinis(-ė)

remotely operated

nuotolinio valdymo

removable disk

keičiamasis diskas

removable storage

keičiamoji laikmena

removal

pašalinimas

 

perkėlimas

remove subdocument

pašalinti podokumentį

remove

naikinti

 

pašalinti programą

 

išimti

removing

pašalinimas

rename

pervardyti

 

pervadinti

renaming

pervadinimas

 

pervardijimas

render

atvaizduoti, perteikti, pateikti

rendering mode

tinklalapio atvaizdavimo būdas

 

tinklalapio atvaizdavimo veiksena

renewal

atnaujinimas

reorder

pertvarkyti

reorganize

pertvarkyti

repaginate

perskirstyti į puslapius

repair

taisyti

repeat delay

ženklo kartojimo delsa

repeat rate

ženklo kartojimo dažnis

repeat statement

sąlyginis ciklo sakinys

repeat

kartoti

repetitive statement

ciklo sakinys

replace with

kuo pakeisti

 

kuo (pa)keisti

replace

(pa)keisti

replacement

(pa)keitimas

replication transparency

kopijų skaidrumas

replication

dauginimas

reply address

atgalinis adresas

reply message

atsakomasis laiškas

reply to all

atsakyti visiems

reply to

atgalinis adresas

 

kam atsakyti

reply

atsakymas

 

atsakyti

report generation

ataskaitų generavimas

report generator

ataskaitų generatorius

report

ataskaita

reporter

pranešyklė

repository

saugykla

reproduction

atgaminimas

 

dauginimas

request

užklausa

 

prašymas

required field

privalomasis laukas

required

privalomas(-a)

reread

perskaityti iš naujo

rerun

paleisti iš naujo

rescan

peržvelgti iš naujo

resent-from

kas persiuntė

reserved word

rezervuotas žodis

reserved

rezervuotas(-a)

reset

atkurti

reset toolbar

atkurti priemonių juostą

reset

į pradžią

 

atstatyti į pradinę būseną

 

paleisti iš naujo

resident area

rezidentinė sritis

resident font

vidinis šriftas

resident program

rezidentinė programa

resident virus

rezidentinis virusas

residue check

liekaninė kontrolė

residue code

liekaninis kodas

resizable

keičiamo dydžio

resize

(pa)keisti dydį (matmenis)

resolution

skiriamoji geba

resolve

nustatyti

resource allocation

ištekliaus paskyrimas

resource bundle

išteklių rinkinys

resource compiler

išteklių kompiliatorius

resource deallocation

ištekliaus atlaisvinimas

resource file

išteklių failas, išteklių rinkmena

resource identifier

ištekliaus identifikatorius

resource manager

išteklių tvarkytuvė

resource section

išteklių sekcija

resource string file

išteklių eilučių failas

resource string

išteklių eilutė

resource

išteklius

respond

atsakyti

 

atsiliepti

 

reaguoti

responder

atsakiklis

response delay

atsako delsa

response message

atsakomasis laiškas

response time

reakcijos laikas

response

atsakas

 

atsiliepimas

 

reagavimas

rest

likutis

restart

paleisti iš naujo

 

kartotinis paleidimas

restorability

atkuriamumas

restoration

atkūrimas

restore button

lango sumažinimo mygtukas

restore

atgauti

 

atkurti

restricted access

ribotoji prieiga

result register

rezultato registras

result

rezultatas

resume spelling

tęsti rašybos tikrinimą

resume

tęsti

 

atnaujinti

 

santrauka

resumption

atnaujinimas

retrieval operation

paieškos operacija

retrieval

paieška

 

užklausa

retrieve

(nu)skaityti

 

atgauti

 

gauti

 

paimti

retrospective testing

retrospektyvinis testavimas

retry

bandyti vėl

 

pakartoti

return address

atgalinis adresas

 

grįžimo adresas

return key

įvedimo klavišas

return receipt

pranešimas apie išsiųstą laišką

 

pranešimas apie laiško gavimą

return register

grįžimo registras

return statement

grįžimo sakinys

return

grąžinti

 

grįžti

 

grįžtis

reusability

pakartotinis panaudojamumas

reusable data

daugkartinio naudojimo duomenys

reusable

daugkartinio naudojimo

reuse

pakartotinis panaudojimas

reverse engineering

apgrąžos inžinerija

reverse proxy

atvirkštinis įgaliotasis serveris

reverse solidus

kairinis brūkšnys

reverse sort

rikiuoti atvirkščiai

reverse

apgręžti

 

apversti

 

perstatyti

revert

grįžti

review changes

žymėtųjų taisinių peržiūra

revision control system

modifikacijų valdymo sistema

revision

poversijis

 

pataisa

 

pataisyta [programos] laida

 

taisymas

revoke

panaikinti

 

sustabdyti galiojimą

rewind time line

atsukti laiko matuoklį

rewind

pervynioti

rewritable compact disc

daugkartinio rašymo kompaktinis diskas

rewritable compact disk

daugkartinio rašymo kompaktinis diskas

rewrite

išvalyti

 

parašyti iš naujo

RGB (red-green-blue)

RŽM spalvų modelis, RGB spalvų modelis

ribbon cable

plokščiasis kabelis

ribbon cartridge

juostinė kasetė

ribbon

juostelė

rich text format (RTF)

RTF formatas

rich text

raiškusis tekstas

right alignment

dešininė lygiuotė

right angle

statusis kampas

right border

dešinioji kraštinė

right click menu

kontekstinis meniu

right click

spustelėjimas dešiniuoju pelės klavišu

right holder

licenciaras

right justification

dešininė lygiuotė

right

dešinė

 

teisė

righthand justification

dešininė lygiuotė

rightmost character

dešiniausias ženklas

ring network

žiedinis tinklas

rings chart

žiedinė diagrama

risk assessment

rizikos įvertinimas

roadmap

veiklos grafikas

roaming

klajojantis(-i)

 

klajojimas

robot

robotas

robotics

robotų technika

robust

veiksmingas(-a), gyvybingas(-a)

robustness

gyvybingumas

role playing game

žaidimas vaidmenimis

roll

nustumti

 

velenėlis

rollback

atgalinis pervyniojimas

 

kartojimas

roller

velenėlis

rolling

nustūmimas

rollover

paveikslų kaita

ROM

pastovioji atmintis

roman alphabet

lotynų abėcėlė

roman script

lotynų rašmenys

roman

lotynų

root CA

vyriausioji liudijimų įstaiga

root certificate authority

vyriausioji liudijimų įstaiga

root directory

šakninis katalogas

root user

pagrindinis naudotojas

root

šaknis

rotation object

sukinys

rotation

ciklinis pastūmimas

 

pasukimas

rough translation

grubus vertimas

round

apvalinimas

 

apvalinti

rounding

apvalinimas

route

maršrutas

 

išsiųsti

 

nukreipti

router

maršruto parinktuvas

routine

programa

routing protocol

maršruto parinkimo protokolas

routing table

maršrutų lentelė

routing

maršruto parinkimas

row

eilutė

row frequency

eilučių dažnis

row height mark

eilutės aukščio keitimo ženklas

row height

eilutės aukštis

rows above

eilutės aukščiau

rows below

eilutės žemiau

RPG

žaidimas vaidmenimis

rpm

aps./min.

RSS channel

sklaidos kanalas

RSS feed

sklaidos kanalas

RSS stream

sklaidos kanalas

RTS game

tikralaikis žaidimas

ruby text

fonetinis tekstas, transkribuotas tekstas

rule

taisyklė

rule-based

pagrįstas taisyklėmis

ruler box

liniuotės laukas

ruler

liniuotė

run maximized

paleisti padidintą

run minimized

paleisti sumažintą

run time

vykdymo laikas

 

vykdymo trukmė

run

paleisti

 

vykdyti

 

pragina

running hours

veikimo valandos

running process

vykdomas procesas

running-out

perviršis

run-time binding

dinaminis saistymas

runtime constant

vykdymo konstanta

run-time debugging

derinimas vykdant programą

run-time error

vykdymo klaida

runtime

vykdymo laikas

 

vykdymo trukmė