Anglų

Lietuvių

safe colors

saugiosios spalvos

safe mode

ribotoji veiksena

salutation

pasisveikinimas

sample

garso elementas

 

imtis

 

etalonas

 

mėginys

 

pavyzdys

sampled data

atrinktieji duomenys

sampling

mėginių ėmimas (atranka)

 

pavyzdžių ėmimas

sanitize

apvalyti

sanity check

paviršinis patikrinimas

sanity test

paviršinis patikrinimas

sans serif

be užraitų

satellite computer

pagalbinis kompiuteris

 

Žemės palydovo kompiuteris

saturation

grynis

save all

įrašyti viską

 

įrašyti visus

save as HTML

įrašyti kaip HTML

save as query

įrašyti kaip užklausą

save as template

įrašyti kaip šabloną

save as

įrašyti kaip

save copy

įrašyti kopiją

save link

įrašyti saistomą objektą

save search result

įrašyti radinį

save search

įrašyti radinį

save selection

įrašyti atranką

save

įrašyti

saved search

paieška įrašant radinius

scalability

išplečiamumas

scalable font

keičiamo dydžio šriftas

scalable

išplečiamas

 

keičiamo (dydžio, mastelio)

scalar processor

skaliarinis procesorius

scale

skalė

 

mastelis

scaling

mastelis

 

mastelio keitimas

 

mastelio nustatymas

 

mastelio parinkimas

scam

apgaulingas laiškas

scan code

klavišo kodas

scan

peržiūrėti

scanner

skaitytuvas

 

skeneris

 

skleistuvas

 

žvalgytuvas

scatter chart

taškinė diagrama

scenario

scenarijus

schedule

planas

 

tvarkaraštis

scheduler

planuoklė

scheduling

planavimas

scheme

planas

 

projektas

 

schema

scientific format

slankiojo kablelio formatas

scientific notation

slankiojo kablelio formatas

scissors

žirklės

scope

sritis

 

galiojimo sritis

score

įvertis

 

vertinti

scramble

šifruoti

scrap

iškarpų failas

screen angle

rastro kampas

screen capture

momentinė ekrano kopija

screen coordinates

ekrano koordinatės

screen dump

momentinė ekrano kopija

screen font

ekrano šriftas

screen hard copy

spausdintinė ekrano kopija

screen layout

ekrano planas

screen phone

kompiuterinis telefonas

screen pitch

ekrano taškų dydis

screen refresh rate

ekrano atnaujinimo dažnis

screen resolution

ekrano skiriamoji geba

screen saver

ekrano užsklanda

screen shot

momentinė ekrano kopija

screen tip

etiketė

screen

ekranas

screen-based

ekraninis(-ė)

screen-oriented

ekraninis(-ė)

screenshot

momentinė ekrano kopija

scribble

laisvasis piešimas

 

laisvo piešimo kreivė

script

rašmenys

 

scenarijus

 

kalbų grupė

scripting language

scenarijų kalba

 

skriptų kalba

scroll arrow

slinkties mygtukas

scroll bar

slankjuostė

scroll box

slankiklis

 

slinktukas

scroll lock key

slinkties klavišas

Scroll Lock

slinkties klavišas

 

Slinkti

scroll

slinkti

 

slinktis

scrollable list

slankiojamasis sąrašas

scrolling text

slenkantis tekstas

SDSL

simetrinė skaitmeninė abonento linija

search and replace

rasti ir pakeisti

search area

paieškos sritis

search backwards

ieškoti pradžios link

search criteria

paieškos požymis

search engine

ieškyklė

 

paieškos sistema

 

paieškos sistema

search expression

paieškos reiškinys

search for styles

ieškoti atsižvelgiant į stilius

search for

ko ieškoti

search forwards

ieškoti pabaigos link

search history

paieškos praeitis

search in

kur ieškoti

search item

ieškinys

search key

paieškos požymis

search next

tęsti paiešką

search noise

paieškos triukšmas

search operation

paieškos operacija

search result

radinys

search scope

paieškos sritis

search system administrator

paieškos sistemos administratorius

search system

paieškos sistema

search tree

paieškos medis

search

ieškoti

 

paieška

searching

paieška

secondary channel

antrinis kanalas

secondary key

antrinis raktas

second-hand computer

naudotas kompiuteris

secret

slaptas(-a)

section boundary

sekcijos riba

section break

sekcijų skirtukas

section separator

sekcijų skirtukas

section sign

paragrafo ženklas

section

sekcija

sector

disko sektorius

 

išpjova

 

sektorius

secure electronic signature

saugusis elektroninis parašas

secure hypertext transfer protocol (S-HTTP)

S-HTTP protokolas

secure site

saugioji svetainė

Secure Socket Layer (SSL)

SSL protokolas

secure web site

saugioji svetainė

security bug

saugumo spraga

security device

saugumo priemonė

security module

saugumo modulis

security policy

saugumo politika

 

saugumo taisyklės

security rules

saugumo politika

 

saugumo taisyklės

security

saugumas

seek area

paieškos sritis

seeking

ieškoma

segment

programos segmentas

 

nuopjova

 

segmentas

segmentation

segmentavimas

select all

pažymėti viską

 

atrinkti viską

select

pažymėti

 

atrinkti

 

išrinkti

 

parinkti

selected cell

veikiamasis langelis

selected

atrinktas(-a), pažymėtas(-a)

 

išrinktas(-a)

selection

atranka

 

išrinkimas

 

parinkimas

 

žymėjimas

self extracting

išsipakuojantis(-i)

self-checking code

savikontrolės kodas

self-correcting code

savitaisis kodas

self-correction

savitaisa

selfextracting file

išsipakuojantis failas, išsipakuojanti rinkmena

self-restorability

atsikuriamumas

semantic database

semantinė duomenų bazė

semantic error

semantikos klaida

semantic network

semantinis tinklas

semantics

semantika

semaphore

semaforas

semicolon

kabliataškis

semiconductor memory

puslaidininkinė laikmena

semitransparent

pusskaidris

send

išsiųsti

send backward

perkelti pagrindo link

send behind text

perkelti už teksto

send hyperlink

išsiųsti saitą

send link

išsiųsti saitą

send mail

išsiųsti laiškai

send to back

perkelti į užnugarį

send to front

perkelti į priekį

send to

kam išsiųsti

send

siųsti

sender field

siuntėjo laukas

sender

siuntėjas

sensitive data

neskelbtini duomenys

 

slaptieji duomenys

sensitive information

neskelbtina informacija

 

slaptoji informacija

sensor

jutiklis

sensory data

jutiklių duomenys

sent (items)

išsiųstų laiškų aplankas

sentence

sakinys

sentence spacing

protarpis tarp sakinių

separator line

horizontalė

separator

skirtukas

sequence

seka

 

eilė

sequential access memory

nuosekliosios prieigos atmintis

sequential access

nuoseklioji kreiptis

 

nuoseklioji prieiga

sequential algorithm

nuoseklusis algoritmas

sequential machine

automatas

sequrity hole

saugumo spraga

serial adder

nuoseklusis sudėtuvas

serial device

nuoseklusis įtaisas

serial interface

nuoseklioji sąsaja

Serial Line Internet Protocol

SLIP protokolas

serial mouse

nuoseklioji pelė

serial number

[egzemplioriaus] numeris

 

[eilės] numeris

serial operation

nuoseklusis veikimas

serial poll

nuoseklioji apklausa (KTŽ)

serial port

nuoseklioji jungtis

 

nuoseklusis prievadas

serial printer

nuoseklusis spausdintuvas

serial search

nuoseklioji paieška

serial

nuoseklus(-i)

series

eilė, seka

 

progresija

serif

užraitas

server administrator

serverio administratorius

server authentication

serverio tapatumo nustatymas

server computer

serveris

server name

serverio vardas

server SSL certificate

serverio saugiųjų sujungimų lygmens liudijimas

server

serveris

 

tarnybinė stotis

service availability

paslaugos prieinamumas

service code

paslaugos kodas

service oriented

paslauginis(-ė)

service pack

pataisų paketas

service provider

paslaugų teikėjas

service

tarnyba

 

aptarnavimas

 

paslauga

 

priežiūra

servlet

serverio programėlė

session bill

seanso kaina

session connection

sujungimas seansui

session cookie

seanso slapukas

session key

seanso raktas

session layer

seansų lygmuo

session

seansas

 

sesija

set as background

parinkti užsklandos piešiniu

set as default

nustatyti numatytuoju

set as wallpaper

parinkti užsklandos piešiniu

set capacity

aibės galia

set item

aibės elementas

set language

parinkti kalbą

set power

aibės galia

set up

įdiegti

 

įdiegti

 

nustatyti

 

surinkti

set

aibė

 

nustatyti

 

parinkti

 

paskirti

 

rinkinys

setting

nuostata

settings import

nuostatų importas

settings saving wizard

nuostatų įrašymo vediklis

setup wizard

diegimo programa

setup

diegimo programa

 

sąranka, konfigūracija

severity code

klaidos reikšmingumo kodas

sex changer

invertavimo jungtis

SGML (Standard Generalized Markup Language)

SGML kalba

shade

šešėliuoti, pridėti šešėlius

 

užtemdyti

shading color

fono spalva

shading

šešėliavimas, šešėlių pridėjimas

 

užtemdymas

shadow color

šešėlio spalva

shadow print

spausdinimas su šešėliais

shadow setting

šešėlio nuostata

shadow style

šešėlio stilius

shadow transparency

šešėlio skaidrumas

shadow

šešėlis

shallow copy

paviršinė kopija

Shannon code

Šenono kodas

shape

kaukė

 

figūra

 

pavidalas, forma

share

bendrinti

shared channel

bendrasis kanalas

shared data

bendrieji duomenys

shared directory

bendrasis katalogas

shared folder

bendrasis katalogas

shared memory

bendroji atmintis

shared resource

bendrasis išteklius

shared

bendras(-a)

shareware

laikinai nemokama programa

 

laikinai nemokama programinė įranga

sharing

paskirsta

 

bendrinimas

sharpening brush

ryškinimo teptukas

sharpness

ryškumas

sheet

lapas

sheet feeder

popieriaus (lapų) tiektuvas

sheet tab

lakšto ąselė

sheet

lakštas

 

skaičiuoklės lakštas

sheet-fed scanner

slinktinis skaitytuvas

shelfware

užsigulėjusi programinė įranga

shell script

apvalkalo scenarijus

shell

apvalkalas

shielding

ekranavimas

 

vaizdo uždengimas

shift cells down

pastumti langelius žemyn

shift cells left

pastumti langelius į kairę

shift cells right

pastumti langelius į dešinę

shift cells up

pastumti langelius aukštyn

shift key

antrojo lygio klavišas

Shift

antrojo lygio klavišas

shift

pastūmimas

Shift

Lyg2

shift

postūmis

shimmer

mirgantis tekstas

shopping cart

pirkinių vežimėlis

short file name

trumpasis failo vardas, trumpasis rinkmenos vardas

short integer

trumpasis sveikasis skaičius

short menu

sumažintas meniu

short message

žinutė

shortcut key

spartieji klavišai

short-cut menu

kontekstinis meniu

shortcut

šaukinys

 

nuoroda

show column

rodyti stulpelį

show comments

rodyti komentarus

show row

rodyti eilutę

show slide

rodyti skaidrę

show

rodyti

show/hide

rodyti arba slėpti

shrink selection

sumažinti išranką

shrink to fit

sutraukti, kad tilptų

shrink

sumažinti

 

sutraukti

shrinkwrap agreement

pirminis susitarimas

shut down

stabdyti

side effect

šalutinis poveikis

side menu

šoninis meniu

sidebar menu

šoninis meniu

sidebar

parankinė

 

šoninė juosta

sign bit

ženklo bitas

sign code

skaičiaus ženklo kodas

sign in

įsijungti

sign language

gestų kalba

sign off

atsijungti

sign on

prisijungti

 

įsijungti

sign

ženklas

signal delay

signalo delsa

signal generator

signalų generatorius

signal

signalas

 

signalizuoti

signature creation device

elektroninio parašo kūrimo įranga

 

elektroninio parašo tikrinimo įranga

signature digest

parašo maišos reikšmė

signature file

prierašo failas, prierašo rinkmena

signature

prierašas

 

skaitmeninis parašas

signed decimal

dešimtainis skaičius su ženklu

significant digit

reikšminis skaitmuo

signing certificate

pasirašymo liudijimas

silver color

sidabrinė spalva

similarity search

ieškoti panašių

Simple Mail Transfer Protocol

SMTP protokolas

simple object access protocol

SOAP protokolas

simplex channel

simpleksinis kanalas

simplex connection

vienpusis ryšys

simulation

modeliavimas

simulator

modeliavimo įtaisas

 

modeliavimo programa

simulcast

vienalaikis perdavimas

simultaneous access

lygiagrečioji prieiga

single space

viengubasis intervalas

single tag

pavienė gairė

single wavy line

vienguba vingiuota linija

single wavy

viengubas pavingiavimas

single

atskiras(-a)

 

pavienis(-ė)

 

vienas(-a), viengubas(-a)

single-byte character set

vienbaitė koduotė

single-digit adder

vienskiltis sudėtuvas

single-error detecting code

vieną klaidą aptinkantis kodas

single-pass compiler

vienos praginos kompiliatorius

single-step debugging

pažingsninis derinimas

single-user computer

vieno asmens kompiuteris

singly linked list

vienkryptis sąrašas

site address

svetainės adresas

site icon

svetainės piktograma

site licence

grupinė licencija

site license

grupinė licencija

site link

saitas tarp svetainių

site map

svetainės struktūra

 

svetainės turinys

site statistics

svetainės lankymo statistika

site

svetainė

 

tinklavietė

 

vieta

size

dydis

sizing border

slankusis rėmelis

skewing

objekto pakreipimas

skin

apipavidalinimas

skip

praleisti

slant font

pasvirasis šriftas

slant

pasviras(-a)

slanting

objekto pakreipimas

slash

dešininis brūkšnys

 

pasvirasis brūkšnys

slave computer

valdomasis kompiuteris

slave state

pavaldumo būsena

sleep mode

miego būsena

sleep

užmigti

slice

skiltis

slide background

skaidrės fonas

slide header

skaidrės antraštė

slide layout

skaidrės maketas

slide master

skaidrių šablonas

slide scanner

skaidrių skaitytuvas

slide transition effect

skaidrių keitimo efektas

slide transition speed

skaidrių keitimo sparta

slide transition

skaidrių keitimas

slide wizard

pateikčių vediklis

slide

skaidrė

slider

šliaužiklis

SLIP

SLIP protokolas

slot

lizdas

small capitals

sumažintos didžiosios raidės

small caps

sumažintos didžiosios raidės

small icon

maža piktograma

small

mažas(-a)

smart browsing

kryptingas naršymas

smart card

lustinė kortelė

smart display

belaidis monitorius, belaidis vaizduoklis

smart monitor

belaidis monitorius, belaidis vaizduoklis

smart quotes

lenktosios kabutės

smiley

šypsenėlė

smooth brush

glodinimo teptukas

smooth scrolling

sulėtintas šuolis

smooth

glotnus(-i)

smoothing

glodinimas

SMS

tekstinė žinutė

SMTP server

laiškų išsiuntimo (SMTP) serveris

SMTP

SMTP protokolas

snail mail

paprastasis paštas

snap point

traukos taškas

snap

pritraukti

snapshot data

momentiniai duomenys

snapshot dump

momentinė ekrano kopija

snapshot

momentinė ekrano kopija

 

momentinė kopija

SOAP

SOAP protokolas

socket

prievadas

 

programinė jungtis

 

jungtis

 

lizdas

soft error

laikinoji klaida

 

triktis

soft font

įkeliamasis šriftas

soft hyphen

kėlimo ženklas

soft hyphenation

lankstusis skiemenavimas

soft image

nekontrastingas vaizdas

soft phone

kompiuterinis telefonas

soft reboot

paleidimas neišjungus

software certificate

programinės įrangos sertifikatas

software certification

programinės įrangos sertifikavimas

software compatibility

programų dermė

software development

programinės įrangos projektavimas

software engineering

programų inžinerija

software installation

programos įdiegimas

software interface

programinė sąsaja

software interrupt

programinė pertrauktis

software maintenance

programinės įrangos priežiūra

software realization

programinė realizacija

software security device

programinė saugumo priemonė

software support

programinės įrangos priežiūra

software testing

programų testavimas

software

programinė įranga

 

programinis(-ė)

softwared

programinis(-ė)

solarization

soliarizacija

solid circle

skritulys

solid color

grynoji spalva

 

vientisa spalva

solid figure

užpildyta figūra

solid line

ištisinė linija

solid rectangle

užpildytas stačiakampis

solid state device

puslaidininkinis įtaisas

solid state disk

puslaidininkinis diskas

solid

ištisinis(-ė), vientisas(-a)

solidus

dešininis brūkšnys

sort ascending

rikiuoti didėjančiai

sort command

rikiavimo komanda

 

rūšiavimo komanda

sort descending

rikiuoti mažėjančiai

sort key

rikiavimo raktas

 

rūšiavimo raktas

sort method

rikiavimo metodas

 

rūšiavimo metodas

sort option

rikiavimo parinktis

sort

rikiuoti

 

rūšiuoti

sorter

rikiuoklė

 

rūšiavimo programa, rūšiuoklė

sorting and grouping

rikiavimas ir grupavimas

sorting

rikiavimas

 

rūšiavimas

sound card

garso plokštė

sound compression

garso glaudinimas

sound dub

garso dubliavimas

sound editor

garsų rengyklė

sound generator

garso generatorius

sound mixer

garsų maišiklis

sound playback

įrašo perklausa

sound player

garso grotuvė

sound recorder

garsarašis

sound

garsas

soundblaster

garso plokštė

source code

pirminis programos tekstas

source data

pirminiai duomenys

 

pirminiai duomenys

source document

pirminis dokumentas

source directory

pradinis katalogas

source disk

pradinis diskas

source file

pirminis failas, pirminė rinkmena

 

pradinis failas, pradinė rinkmena

source language

originalo kalba

source module

pirminis modulis

source text

pirminis tekstas

source

pirminis(-ė)

 

pirminis tekstas

 

pradinis(-ė)

 

šaltinis

SP

tarpas (žymėjimas koduotėse)

space

intervalas

 

tarpas

 

erdvė

spacebar

tarpo klavišas

spacing mark

turintis plotį rašmuo

spacing modifier letters

raides modifikuojantys ženklai

spacing

intervalas

 

protarpis

 

atstumas

 

išretinimas

 

skyrimas tarpais

spaghetti code

paini programa

spam control

brukalo kontrolė

spam folder

brukalo aplankas

spam log

brukalo žurnalas

spam

brukalas

spammer

brukalius

spamming

brukalo siuntimas

sparkle text

blyksintis tekstas

sparse array

retas masyvas

sparse

retas(-a)

spatial data

geografiniai duomenys

speaker notes

pastabos pranešėjui

speaker

garsiakalbis

special character

specialusis rašmuo

special charater

specialusis ženklas

specification

specifikacija

specify

specifikuoti, nurodyti

speech coder

balso kodekas

speech generator

šnekos generatorius

speech profile

šnekos profilis

speech recognition

šnekos atpažinimas

speech synthesizer

šnekos sintezatorius

speed

sparta

 

greitis

spell checker

rašybos tikrintuvė

speller

rašybos tikrintuvė

spelling and grammar

rašyba ir gramatika

spelling error

rašybos klaida

spelling

rašyba

 

rašybos tikrinimas

spider

paieškos serveris

spin box

suktukas

spinner

suktukas

spiral inward

slinkti spirale link centro

spiral outward

slinkti spirale nuo centro

splash page

prisistatymo tinklalapis

splash screen

prisistatymo langas

splash window

prisistatymo langas

spline

glodžioji kreivė, tolydžioji kreivė

split bar

polangių skirtukas

split subdocument

skaidyti podokumentį

split window

skaidyti į polangius

split

skaidyti

splitter bar button

polangio mygtukas

splitter bar

polangių skirtukas

spoofing

apsimetimas kitu(-a)

spool

kaupas

 

ritė

spooling

kaupimas

spreadsheet calculates

lenteliniai skaičiavimai

spreadsheet list

skaičiuoklės sąrašas

spreadsheet

skaičiuoklė

 

skaičialentė

spring jack

spyruoklinis lizdas

sprite

spruklys

spyware

šnipinėjimo programa

 

šnipinėjimo programinė įranga

SQL

SQL kalba

square bracket

laužtinis skliaustas

square parentheses

laužtiniai skliaustai

square

kvadratas

SRAM

statinė laikmena

stable behavior

stabilioji elgsena

stack

dėklas

stack frame

dėklo kadras

stack trace

dėklo pėdsakas

stacked chart

sudurtinė diagrama

stacked job

paketinė užduotis

staging server

darbinis serveris

stale pointer buglink

susitapatinimo klaida

stalk

pokalbio teksto stebėjimas

stamp

žyma

stand by

pristabdyti

stand-alone data

autonominiai duomenys

standalone

autonominis(-ė), atskiras(-a), pavienis(-ė)

stand-alone

autonominis(-ė), atskiras(-a), pavienis(-ė)

standard color

tipinė spalva

standard design

tipinis projektas

standard deviation

standartinis nuokrypis

standard

standartas

 

standartinis(-ė)

 

tipinis(-ė)

 

įprastinis(-ė)

standardization

norminimas

 

standartizavimas

standby state

budėjimo būsena

star connection

žvaigždinė jungsena

star network

žvaigždinis tinklas

star-ring network

žvaigždinis-žiedinis tinklas

stars and banners

žvaigždutės ir juostelės

start bar

paleidimo juosta

start bit

pradžios bitas

start date

paleidimo data

 

pradžios data

start menu

pradžios meniu

start page

pradžios tinklalapis

start path

paleidimo kelias

start up

paleisti

start

paleisti

 

pradėti

 

paleidimas

 

pradžia

starter

paleidyklė

starting point

atskaitos taškas

start-stop transfer

asinchroninis perdavimas

start-up disk

paleidimo diskas, sisteminis diskas

startup disk

paleidimo diskas, sisteminis diskas

start-up screen

prisistatymo langas

startup

operacinės sistemos paleidimas

state name

valstijos pavadinimas

state table

būsenų lentelė

state

būsena

 

formuluoti

 

valstija

 

valstybė

stateful service

įsimenamoji paslauga

stateless service

neįsimenamoji paslauga

statement

teiginys

statement

sakinys

statement brackets

sakinių skliaustai

static (memory) allocation

statinis atminties paskyrimas

static binding

statinis saistymas

static IP address

statinis kompiuterio adresas

static memory

statinė laikmena

static menu

statinis meniu

static routing

statinis maršruto parinkimas

static scope

statinė galiojimo sritis

static splitter window

statiškai skaidomas langas

static variable

statinis kintamasis

static web page

statinis tinklalapis

stationery

blankas

statistical multiplexing

paketinis sutankinimas

statistics

statistika

status bar

būsenos juosta

status bit

būsenos bitas

status byte

būsenos baitas

status manager

būsenų tvarkytuvė

status poll

būsenos apklausa

status register

būsenų registras

status

būsena

 

statusas

 

būklė

stealth virus

slaptasis virusas

stemming search

kaitomoji paieška

step over

peržengti

step

intervalas

 

žengti

 

žingsnis

step-by-step calculates

pažingsniniai skaičiavimai

step-by-step carry

pažingsninė pernaša

step-by-step method

pažingsninis metodas

step-by-step mode

pažingsninė veiksena

step-by-step

pažingsniui

 

pažingsninis(-ė)

stepwise refirement

smulkinamasis programavimas

 

smulkinamasis projektavimas

stereo loudspeaker

stereofoninis garsiakalbis

stereo sound

stereofoninis garsas

stereogram

autostereograma

stereoscopic display

stereoskopinis monitorius, stereoskopinis vaizduoklis

stereoscopic monitor

stereoskopinis monitorius, stereoskopinis vaizduoklis

sticker

lipdukas

stochastic game

stochastinis lošimas

stock chart

akcijų diagrama

stop bit

pabaigos bitas

 

stabdymo bitas

stop checking

nebetikrinti

stop date

stabdymo data

stop

stabdyti

 

sustojimas

storage compaction

atminties glaudinimas

storage media

laikmena

storage protection

atmintinės apsauga

storage

atminties įtaisas, atmintinė

 

kaupiklis

storage-access conflict

kreipties į atmintinę konfliktas

store

atminties įtaisas, atmintinė

straight connector

tiesioji jungtis

straight quotes

paprastosios kabutės

streaming audio

srautinis garso siuntimas

streaming buffer

srautinio siuntimo buferis

streaming video

srautinis vaizdo siuntimas

streaming

srautinis duomenų siuntimas

street address

gatvė

stretching

objekto ištempimas

strikethrough

perbraukimas

 

perbrauktas(-a)

string

eilutė

string concatenation

eilučių sąjunga

string expression

eilučių reiškinys

string operation

eilučių operacija

string overflow

per ilga eilutė

structure diagram

struktūrinė schema

 

struktūrograma

structured flow chart

struktūrograma

structured programming

struktūrinis programavimas

structured query language

SQL kalba

structured variable

struktūrinis kintamasis

style gallery

stilinė

style

stilius

stylist

stilinė

stylus printer

adatinis spausdintuvas

subaddress

poadresis

subchannel

pakanalis

subclass

poklasis

subcommand

pokomandis

subdirectory

pakatalogis

subdocument

podokumentis

subdomain

posritis

subfolder

poaplankis

subheading

paantraštė

subject line

temos eilutė

subject to copyright

autoriaus teisių subjektas

subject

tema

 

objektas

subkey

registro poraktis

sublanguage

pokalbė

submenu

submeniu

submit

išsiųsti

 

pateikti

 

įteikti

subnet mask

potinklio kaukė

subnet

potinklis

subnetwork connection

potinklio sujungimas

subnetwork

potinklis

subordinate CA

pavaldžioji liudijimų įstaiga

subordinate certificate authority

pavaldžioji liudijimų įstaiga

subroutine

paprogramė

subscribe

prenumeruoti

 

registruoti

 

už(si)rašyti, už(si)registruoti

subscriber console

abonento pultas

subscriber

abonentas

subscript

apatinis indeksas

 

indeksas

 

poscenaris

subscripted variable

indeksuotasis kintamasis

subset

poaibis

substitute

pakaitalas

substitution

keitinys

 

pakaitalas

 

pakeitimas

substring

poeilutis

subsystem

posistemis

subtitle

paantraštė

subtotal

tarpinė suma

 

tarpinis rezultatas

subtract

atimti

subtracter

atimtuvas

subtraction of objects

figūrų atimtis

subtraction

atimtis

subtrahend

atėminys

subtree

pomedis

subtype

potipis

subunit

poblokis

subversion

poversijis

successor

tolesnis(-ė)

sufficient condition

pakankamoji sąlyga

suite

programų komplektas

sum register

sumos registras

sum

suma

summator

sudėtuvas

summer time

vasaros laikas

sunken

įdubas

superclass

viršklasis

supercomputer

superkompiuteris

superscript one

viršutinis indeksas skaitmuo 1

superscript three

viršutinis indeksas skaitmuo 3

superscript two

viršutinis indeksas skaitmuo 2

superscript

viršutinis indeksas

superset

viršaibis

supervision

priežiūra

 

stebėjimas

supervisor state

supervizoriaus būsena

supervisor

supervizorius

supervisory console

priežiūros pultas

supervisory control

priežiūrinis valdymas

supplement

priedas

support

palaikymas

 

parama, rėmimas

 

priežiūra

supported

prižiūrimas(-a)

suppress line numbers

nerodyti eilučių numerių

suppress

nerodyti

 

nesiųsti

 

nuslopinti

supscript

viršutinis indeksas

surf

naršyti

 

parsisiųsti

surface chart

paviršinė diagrama

surface

paviršius

 

plokštuma

surfer

naršytojas

surname

pavardė

suspend mode

laukimo būsena

suspend

pristabdyti

 

sulaikyti

suspended job

atidėtoji užduotis

suspended task

atidėtoji užduotis

SVG

SVG kalba

swap dir

keitinių katalogas, sukeitimų katalogas

swap file

sukeitimų failas, sukeitimų rinkmena

 

sukeitimų skaidinys

swap

sukeisti

 

mainai

swap-in

įkėlimas

swap-out

iškėlimas

swapper

sukeitimo programa

swapping

mainai

 

sukeitimas

switced line

komutuojamoji linija

switch

perjungiklis

 

jungiklis

 

perjungti

switched connection

perjungiamasis sujungimas

switched line

komutuojamoji linija

switching

perjungimas

syllable hyphen

kėlimo ženklas

symbol code

simbolio kodas

symbol font

simbolių šriftas

symbol generator

simbolių generatorius

 

ženklų generatorius

symbol

simbolis

 

piktograma

symbolic address

simbolinis adresas

symbolic code

simbolinė programa

 

simbolinis kodas

symbolic link (Unix)

virtualusis katalogas

symetric digital subscriber line

simetrinė skaitmeninė abonento linija

symetric list

dvikryptis sąrašas

symmetric compression

simetrinis glaudinimas

symmetric encryption

simetrinis šifravimas

symmetric key

simetrinis raktas

synch bit

sinchronizacijos bitas

synchronization

sinchronizavimas

 

suvienodinimas

synchronize directories

suvienodinti katalogus

synchronize

sinchronizuoti

 

suvienodinti

synchronous conference

sinchroninė konferencija

synchronous device

sinchroninis įtaisas

synchronous generator

sinchroninis generatorius

synchronous groupware

sinchroninė grupinė įranga

synchronous interrupt

sinchroninė pertrauktis

synchronous sound

sinchroninis garsas

synchronous transmission

sinchroninis perdavimas

synchronous

sinchroninis(-ė)

syntax analysis

sintaksės analizė

syntax error

sintaksės klaida

syntax highlight

sintaksės paryškinimas

syntax

sintaksė

synthesis

sintezė

synthesizer

sintezatorius

sysadmin

sistemos administratorius

sysop

sistemos operatorius

system administrator

sistemos administratorius

system bell

sistemos skambutis

system configuration

sistemos konfigūracija

system crash

operacinės sistemos strigtis

system development

sistemos projektavimas

system disk

paleidimo diskas, sisteminis diskas

system error

sisteminė klaida

system file

sisteminis failas, sisteminė rinkmena

system font

sistemos šriftas

system name

sistemos pavadinimas

 

sistemos vardas

system operator

sistemos operatorius

system programmer

sistemų programuotojas

system programming

sisteminis programavimas

system software

sisteminė programa

 

sisteminė programinė įranga

system tray

sistemos juostelė

system unit

sisteminis blokas

system

sistema

systray

sistemos juostelė