Anglų

Lietuvių

tab character

tabuliavimo ženklas

tab key

tabuliavimo klavišas

tab leader

tabuliavimo užpildas

tab mark

tabuliavimo žymė

tab

ąselė

 

kortelė

Tab

Tab

 

tabuliavimo klavišas

tab

tabuliavimo žymė

table alignment

lentelės lygiuotė

table autoformat

parinkti lentelės stilių

table control

lentelės valdiklis

table filter

lentelės filtras

table name

lentelės pavadinimas

table of contents

turinys

table style

lentelės stilius

table wizard

lentelių darymo vediklis

table

lentelė

tablet PC

planšetinis kompiuteris

tablet

planšetė

tabstep

tabuliavimo žingsnis

tabstop

tabuliavimo pozicija

tabulation character

tabuliavimo ženklas

tabulator character

tabuliavimo ženklas

tabulator

tabuliatorius

tactile keyboard

jutiklinė klaviatūra

tactile mouse

jutiklinė pelė

tag icon

gairės ženklelis

tag

gairė

tagged image file format

TIFF formatas

tail bits

galiniai bitai

tamper detection

klastotės aptikimas

tape backup

juostinė atsarginė kopija

tape cartridge

juostos kasetė

tape

juosta

tape-out condition

juostos pabaigos situacija

tarball

TAR pakas

target device

paskirties įrenginys

target directory

paskirties katalogas

target disk

paskirties diskas

target file

paskirties failas, paskirties rinkmena

target frame

paskirties kadras

target language

lokalizavimo kalba

 

vertimo kalba

target location

paskirties adresas

 

paskirties vieta

target

paskirtis

 

adresatas

 

nukreipti

 

tikslas

task bar

programų juosta

 

užduočių juosta

task control

užduočių valdymas

task swapping

užduočių keitimas

task switching

užduočių perjungimas

task

užduotis

 

darbas

taskbar

užduočių juosta

TCL

patikimų liudijimų sąrašas

teachware

mokymo programinė įranga

teal color

tamsiai žydra spalva

team

komanda

teamwork

komandinis darbas

tear-off menu

įkeliamasis meniu

 

slankusis meniu

technical design

techninis projektas

technical support

techninė priežiūra

technique

būdas

 

metodas

 

technika

technological gap

skaitmeninė atskirtis

technology

technika

 

technologija

telebanking

nuotolinė bankininkystė

telecommunication

telekomunikacija

teleconferencing

telekonferencija

telephone instrument

telefono aparatas

teleprocessing

nuotolinis apdorojimas

teletext

teletekstas

teletypewriter

teletaipas

televoting

balsavimas telefonu

telnet

telnetas

Telnet

telnetas

temp dir

laikinasis katalogas

template

šablonas

temporal error

laikinoji klaida

temporary directory

laikinasis katalogas

temporary file

laikinasis failas, laikinoji rinkmena

temporary soft font

laikinasis įkeliamasis šriftas

terabyte (TB)

terabaitas

term and definition list

sąrašas su įtraukomis

term

termas

 

terminas

terminal classroom

terminalų klasė

terminal emulator

terminalo emuliatorius

terminal

terminalas

terminate and stay resident program

rezidentinė programa

terminate

baigti

 

nutraukti

termination

baigimas

terminator

terminatorius

test bench

bandymo stendas

test data generator

testavimo duomenų generatorius

test failed

testas nepavyko

test version

testuojamoji versija

test

testas

 

testavimas

 

bandymas

 

bandyti

 

testuoti

 

tikrinimas

 

tikrinti

testing

testavimas

text alignment

teksto lygiuotė

text animation

teksto animacija

text block

teksto blokas

text box

teksto langelis

text color

teksto spalva

text direction

teksto kryptis

text document

tekstinis dokumentas

text editor

rašyklė, tekstų rengyklė

text effects

teksto animacija

text extraction

teksto ištraukimas

text field

tekstinis laukas

 

teksto laukas

text file

tekstinis failas, tekstinė rinkmena

text flow

teksto skaidymas

text format

teksto formatas

text formatting

teksto formatavimas

text justification

teksto lygiuotė

text merging

teksto įdėjimas

text message

tekstinė žinutė

text mode

tekstinė veiksena

text orientation

teksto orientacija

text processor

rašyklė, tekstų rengyklė

 

tekstų doroklė

text segmentation

teksto segmentavimas

text transfer

tekstinis siuntimas

text wrap

teksto laužymas

text wrapping

apgaubti

text

tekstas

 

tekstinis(-ė)

textbox

teksto langelis

texture

tekstūra

theme

apipavidalinimas

theme-based search

teminė paieška

thermal printer

terminis spausdintuvas

thesaurus

tezauras

thesis

rašinys

thick

pastorintas(-a)

 

storas(-a)

thin

plonas(-a)

third party cookie

svetimas slapukas

third party

trečioji šalis

thousands separator

tūkstančių skirtukas

thread messages

grupuoti pagal gijas

thread

gija

three dimensional sound

erdvinis garsas

three-dimensional array

trimatis masyvas

three-dimensional spreadsheet

trimatė skaičiuoklė

three-dimensional table

trimatė lentelė

three-point edition

tritaškis įterpimas

through connection

ištisinis sujungimas

thumb drive

atmintukas

thumbnail

miniatiūra

tickmark

padala

tiff

TIFF formatas

tight wrapping

glodusis apgaubimas

tilde

riestinis kirtis

 

tildė

tile horizontal

iškloti gulsčiai

tile horizontally

iškloti gulsčiai

tile vertical

iškloti stačiai

tile vertically

iškloti stačiai

tile

išdėstyti išklotine

 

iškloti

tilt

(pa)sukti, (pa)lenkti

time code

laiko kodas

time delay

delsa

time elapsed

praėjęs laikas

time format

laiko formatas

time quantum

laiko kvantas

time remaining

likęs laikas

time scaling

laiko mastelio parinkimas

time separator

laiko skirtukas

time server

laiko serveris

time slice

laiko kvantas

 

laiko tarpas

time slicing

laiko kvantavimas

time slot

laiko tarpas

 

laiko intervalas

time stamp

laiko žyma

time zone

laiko juosta

time

laikas

 

trukmė

time-division multiplexing

laikinis tankinimas

timeline

laiko skalė

timeout

baigėsi laikas

 

laukimo laikas

 

skirtasis laikas

 

skirtojo laiko pabaiga

timer

laikmatis

time-sharing

laiko paskirsta

timespan

laiko periodas, laiko tarpas

timetable

tvarkaraštis

timing frequency

taktų dažnis

timing

sinchronizavimas

 

taktavimas

timing-pulse generator

sinchronizavimo impulsų generatorius

 

taktų generatorius

tip of the day

šios dienos patarimas

tip

patarimas

 

užuomina

title

antraštė

title bar

lango antraštės juosta

 

pavadinimo juosta

title case

iš didžiųjų raidžių

title slide

antraštinė skaidrė

title

pavadinimas

 

titulas

TLD

aukščiausiojo lygio sritis

TLS

TLS protokolas

TM

vertimo atmintis

TMX

TMX formatas

to

kam

TOC

turinys

toggle button

perjungimo mygtukas

toggle key

perjungimo klavišas

toggle

perjungiklis

 

sukeisti

 

perjungti

toggled menu item

perjungiamasis meniu elementas

token bus network

estafetinis magistralinis tinklas

token ring network

estafetinis žiedinis tinklas

token

estafetės paketas

 

leksema

 

prieigos raktas

 

saugumo priemonė

tolerance

tolerancija, leistinasis nuokrypis

tone compression

atspalvių glaudinimas

tone signal

toninis signalas

tone

toninis(-ė)

 

toninis

toner cartridge

dažų kasetė

toner low

baigiasi dažai

 

silpnas dažymas

toner

dažai

tool bar

įrankių juosta

tool

įrankis

 

priemonė

toolbar tip

[mygtuko] etiketė

toolbar

mygtukų juosta

 

įrankių juosta

 

priemonių juosta

toolbox

priemonių komplektas

 

parankinė

toolkit

priemonių komplektas

tooltip

mygtuko etiketė

 

patarimas, paaiškinimas

top 10

pirmasis dešimtukas, 10 pirmųjų

top 100

pirmasis šimtukas, 100 pirmųjų

top alignment

viršutinė lygiuotė

top border

viršutinė kraštinė

top down [method]

smulkinamasis [metodas]

top level domain

aukščiausiojo lygio sritis

top

viršus

 

viršutinis(-ė)

top-down coding

smulkinamasis programavimas

top-down design

smulkinamasis projektavimas

top-down programming

smulkinamasis programavimas

total battery power remaining

akumuliatoriaus įkrova

total bill

visa kaina

touch pad

jutiklinis kilimėlis

touch screen

jutiklinis ekranas

touch type tutor

klaviatūros treniruoklė

touch typing

aklasis teksto rinkimas

touchpad

jutiklinis kilimėlis

touch-sensitive screen

jutiklinis ekranas

trace changes

taisymų žymėjimas

trace

pėdsakas

traced change

žymėtasis taisinys

tracer

sekiklis

track ball

rutulinis manipuliatorius

track changes

taisinių žymėjimas

track density

takelių tankis

track

disko takelis

trackball

rutulinis manipuliatorius

tracked changes

žymėtieji keitiniai

tractor

[popieriaus] traukiklis

trade mark

prekės ženklas

trade mark sign

prekės ženklas

trademark

prekės ženklas

trade-off decision

kompromisinis sprendimas

traffic route

perdavos maršrutas

traffic

duomenų srautas

trailing blank spaces

galiniai tarpai

trailing blanks

galiniai tarpai

trailing period

taškas gale (skaičiaus)

trailing spaces

galiniai tarpai

trailing zeroes

galiniai nuliai

train

vora

trainer

treniruoklė

training game

mokomasis lošimas

 

mokomasis žaidimas

training program

treniruoklė

transaction

operacija

transceiver

siųstuvas-imtuvas

transcoding

perkodavimas

transfer rate

duomenų perdavimo sparta

transfer

perdavimas

 

perduoti

transformational grammar

transformacinė gramatika

transient conditions

pareinamoji veiksena

transient data

pereinamieji duomenys

transient prosess

pereinamasis procesas

transit connection

tranzitinis sujungimas

transition

keitimas

 

virsmas

translation

transliavimas

translation error

vertimo klaida

Translation Memory eXchange

TMX formatas

translation memory

vertimo atmintis

translator

transliatorius

 

vertyklė

transliteration

transliteracija

transmission

perdavimas

transparency scanner

skaidrių skaitytuvas

transparency

skaidrumas

transparent code

skaidrusis kodas

transparent interface

skaidrioji sąsaja

transparent

skaidrus(-i)

transport control protocol / internet protocol (TCP/IP)

TCP/IP protokolas

transport layer security

TLS protokolas

transport layer

transporto lygmuo

transpose

transponuoti

trapdoor

užpakalinės durys

trash

šiukšlės

 

šiukšlinė

tray

dėklas

tray again

bandyti vėl

treat as filled

fiktyvusis užpildas

treble

aukšti tonai

tree

medis

trial copy

laikinasis egzempliorius

trial version

laikinoji versija

trial-end-errors approach

bandymų ir klaidų metodas

Trojan horse

Trojos arklys

troubleshouting

nesklandumų šalinimas

true colors

tikrosios spalvos

 

24 bitų spalvos

 

32 bitų spalvos

true statement

teisingas teiginys

true

tiesa

 

teisingas(-a)

truncation

atmetimas

trust

patikėjimas

trusted CA

patikima liudijimų įstaiga

trusted certificate authority

patikima liudijimų įstaiga

trusted certificate list

patikimų liudijimų sąrašas

trusted certificate

patikimas liudijimas

trusted

patikimas(-a)

truth table

teisingumo lentelė

truth value

loginė reikšmė

TSR

rezidentinė programa

tuner

radijo imtuvas

Turing computer

Tiuringo mašina

turn off

išjungti

turn on

įjungti

turner

vartiklis

tutor

kuratorius

tutor-marked assignments

kuratoriaus vertinamos užduotys

twisted pair

susuktoji laidų pora

twisted pair-wire

susuktoji laidų pora

twisted wire

susuktasis laidas

two way alternate connection

pakaitinis dvipusis ryšys

two-dimensional array

dvimatis masyvas

two-out-of-five code

kodas du iš penkių

two-pass assembler

dviejų praginų asembleris

two-pass compiler

dviejų praginų kompiliatorius

two-point edition

dvitaškis įterpimas

two-way arrow

abipusė rodyklė

two-way list

dvikryptis sąrašas

two-way simultaneous communication

vienalaikis dvipusis ryšys

type family

garnitūras, šriftų šeima

type font

šriftas

type style

šrifto stilius

type

surinkti

 

rašyti

 

rinkti

 

tipas

type-checking

tipų kontrolė

typeface family

garnitūrų šeima

typeface

garnitūras, šriftų šeima

typewriter

rašomoji mašinėlė

typing error

rinkimo klaida

typing

rinkimas

typo

rinkimo klaida