Anglų

Lietuvių

ubiquitous

skvarbus(-i)

 

visur esantis(-i)

ultrasound

ultragarsas

umlaut

du taškai viršuje, umliautas

unable

negali

 

negalima

unambiguous grammar

vienareikšmė gramatika

unambiguous

vienareikšmis

unary operation

vienvietė operacija

unauthorized access

neleidžiamoji kreiptis

unauthorized

nesankcionuotas(-a)

unavailable

negalimas(-a)

 

nepasiekiamas(-a)

 

neprieinamas(-a)

uncheck

panaikinti žymėjimą

uncompatible

nederantis(-i), nesuderintas(-a)

uncompression

išskleidimas

unconditional branch

besąlyginis nukreipimas

unconditional jump

besąlyginis nukreipimas

uncover down

atidengti iš viršaus

uncover left

atidengti iš dešinės

uncover right

atidengti iš kairės

uncover up

atidengti iš apačios

uncover

atidengimas

 

atidengti

undefined variable

neapibrėžtas kintamasis

undelete

grąžinti pašalintą

under construction

tinklalapis tvarkomas

underflow exception

atvirkštinio perpildymo situacija, reikšminių skaitmenų praradimo situacija

underflow

atvirkštinis perpildymas, reikšminių skaitmenų praradimas

underline of accounting

apskaitos duomenų pabraukimas

underline style

pabraukimo stilius

underline

pabraukimas

underscore

pabraukimo brūkšnys

 

pabraukimas

undirected graph

neorientuotasis grafas

undisclosed recipient

nenurodytas gavėjas

undo brush

trintukas

undo history

atšaukimo sąrašas

undo list

atšaukimo sąrašas

undo

atšaukti

unerase

atkurti pašalintą

unexpected error

netikėta klaida

unexpected

netikėtas(-a)

unfold button

klostės suskleidimo mygtukas

unfold

išskleisti klostę

unformated text

neformatuotas tekstas, tekstas be formatų

unfreeze panes

panaikinti polangių fiksavimą

ungroup columns

panaikinti stulpelių grupavimą

ungroup rows

panaikinti eilučių grupavimą

ungroup sheets

panaikinti skaičiuoklės lakštų grupavimą

ungroup

išgrupuoti

 

panaikinti grupavimą

unhandled exception

neapdorojamoji išimtinė situacija

unhide

rodyti

unicast

transliavimas individualiais adresais

Unicode normalization

unikodo ženklų normalizavimas

Unicode text

tekstas unikodu

Unicode

unikodas

unidirectional language

vienkryptė kalba

unidirectional list

vienkryptis sąrašas

unidirectional

vienkryptis(-ė)

Uniform Resource Identifier

universalusis ištekliaus identifikatorius

uniform resource locator

universalusis adresas

Uniform Resource Name

universalusis ištekliaus vardas

unindent

šalinti įtraukas

uninstall

pašalinti programą

uninstaller

šalinimo programa

uninterruptible power supply

nenutrūkstamo maitinimo šaltinis

union

sąjunga

uniprocessor configuration

vienaprocesorė konfigūracija

unique key

individualusis raktas

unique name

unikalusis vardas

 

unikalusis vardas

unit

blokas

 

įtaisas

 

vienetas

unit-distance code

vienetinio atstumo kodas

universal locator address

universalusis adresas

universal resource locator

universalusis adresas

universal serial bus

universalioji magistralė, USB magistralė

universal time

pasaulinis laikas

UNIX

UNIX operacinė sistema

unknown error

nežinoma klaida

unknown

nežinomas(-a)

unlink

atsieti

unload

iškelti

unlock

atsklęsti

unmark

panaikinti žymėjimą

unmoderated mailing list

neprižiūrima pašto grupė

unmoderated newsgroup

neprižiūrima naujienų grupė

unmoderated

neprižiūrimas(-a)

unnamed

neįvardytas(-a)

unpack

išpakuoti

unpacked data

išpakuotieji duomenys

unpredictable behavior

nenusakomoji elgsena

unprotect

panaikinti apsaugą

unread message

neskaitytas laiškas

 

neskaitytas pranešimas

unread thread

neskaityta gija

unreadable

neperskaitomas(-a)

unscramble

iššifruoti

 

padaryti suprantamą

unselect

panaikinti atranką

 

panaikinti žymėjimą

unshare

panaikinti bendrumą

unsigned

be ženklo

unsubscribe

atsisakyti prenumeratos

 

išregistruoti

untitled

bevardis(-ė)

unusable

netinkamas(-a)

up state

parengties būsena

up

aukštyn

update

naujinimas

 

(at)naujinti

 

naujinys

 

atnaujintas(-a)

upgrade

naujovinimas

upload

išsiųsti

upload as

nusiųsti kaip

upload

nusiųsti

 

siunta

uploading

nusiuntimas

upper boundary

viršutinis rėžis

upper case

antrasis lygis (registras)

upper tray

viršutinis dėklas

uppercase letter

didžioji raidė

upperscript

viršutinis indeksas

UPS

nenutrūkstamo maitinimo šaltinis

 

avarinis maitinimo šaltinis

upstream

išsiuntimo srautas

uptime

veiksnumo koeficientas

upward compatibility

perspektyvinis suderinamumas

urgent

skubus

URI

universalusis ištekliaus identifikatorius

URL

universalusis adresas

 

universalus ištekliaus adresas

URN

universalusis ištekliaus vardas

usability metrics

tinkamumo metrika

usability testing

tinkamumo testavimas

usability

tinkamumas

USB device

įtaisas su universaliąja jungtimi

USB drive

atmintukas

USB flash drive

atmintukas

USB memory token

atmintukas

USB port

universalioji jungtis, USB jungtis

USB printer

spausdintuvas su universaliąja jungtimi

USB

universalioji magistralė, USB magistralė

Usenet

Usenet tinklas

user data

naudotojo duomenys

user defined

abonento apibrėžtas

 

naudotojo apibrėžtas

 

savos kūrybos

user friendly

patogus(-i)

user group

naudotojų grupė

user information

duomenys apie abonentą

 

duomenys apie naudotoją

user interface

naudotojo sąsaja

user locale

naudotojo lokalė

user name

abonento vardas

 

naudotojo vardas

 

paskyros vardas

 

registracijos vardas

user number

registracijos numeris

user profile

naudotojo profilis

user status

pokalbių dalyvio būsena

user test

priėmimo testas

user

abonentas

 

naudotojas

 

lankytojas

 

skaitytojas

 

vartotojas

UTC

pasaulinis laikas

 

suderintasis pasaulinis laikas

UTF-16 encoding

UTF-16 kodavimas

UTF-8 encoding

UTF-8 kodavimas

utility program

paslaugų programa

utility

paslaugų programa